"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Pediatrik, inklusive neuropediatrik, 3 hp

Engelskt namn: Pediatrics, Pediatric Neurology

Denna kursplan gäller: 2018-09-03 och tillsvidare

Kurskod: 3PE004

Högskolepoäng: 3

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Medicin: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Pediatrik

Beslutad av: Programrådet för logopedprogrammet (PRLP), 2017-11-29

Innehåll

Kursen behandlar barnets normala somatiska och psykomotoriska utveckling samt akuta och kroniska sjukdomstillstånd av betydelse för barnets hälsa med särskild tonvikt på barnets kommunikativa utveckling och uppfödning. Vidare behandlas arbetsmetoder inom barnhälsovård, barnsjukvård och barn- och ungdomshabilitering.
 

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

  • redogöra för barnets normala somatiska och psykomotoriska utveckling
  • översiktligt redogöra för barnhälsovårdens mål och screeningprogram speciell hälsokontroll
  • förklara begreppet utvecklingsstörning och exemplifiera orsaker till utvecklingsstörning, särskilt Mb Down
  • översiktligt redogöra för orsaker, klinisk bild och behandling vid huvudvärk, epilepsi, cerebral pares, neuromuskulära sjukdomar, ryggmärgsbråck och tumörer i centrala nervsystemet hos barn
  • exemplifiera missbildningar av särskild betydelse för språk- och talutveckling, t ex Moebius syndrom, Crouzons syndrom, Treacher-Collins syndrom, makroglossi
  • beskriva samhällets omhändertagande av familjer med barn med funktionsnedsättning
  • redogöra för graviditets- och förlossningskomplikationer av betydelse för barnets hälsa och utveckling
  • redogöra för orsaker, klinisk bild och behandling av sjukdomar i luftvägar hos barn
  • översiktligt redogöra för vanliga nutritionsproblem och möjliga åtgärder för att förbättra nutrition och ätande hos små barn

Behörighetskrav

Godkända kurser i logopedprogrammets termin 1, genomgångna kurser i termin 2 eller motsvarande.
 

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar/seminarier varav en del är webbaserade.
 

Examination

Examination sker i form av hemtentamen vid momentets slut. Som betyg används uttrycken godkänd eller underkänd. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Omtentamen anordnas tidigast 10 arbetsdagar efter att resultatet från första tentamenstillfället meddelats och senast två månader efter ordinarie prov. Den som har underkänts två gånger i prov har rätt att hos programrådet begära annan examinator att bestämma betyg. Student som underkänts fem gånger utifrån ovan angivna omtentamensregler måste avbryta studierna. I övrigt hänvisas till utbildningsplan för logopedprogrammet.
 

Övriga föreskrifter

Kursen ges inom logopedprogrammet.

Litteratur