"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Penningpolitik och finansiell ekonomi B100:3, 7,5 hp

Engelskt namn: Monetary and Financial Economics B100:3

Denna kursplan gäller: 2016-08-01 och tillsvidare

Kurskod: 2NE075

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Nationalekonomi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: USBE Nationalekonomi

Beslutad av: Rektor för Handelshögskolan, 2016-03-24

Innehåll

Kursen studerar dels pengars roll i en ekonomi samt ger en introduktion till området finansiell ekonomi. Kursen börjar med en beskrivning och analys av centralbankens roll i en ekonomi och betydelsen av privata banker för transmissionsmekanismen. Därefter behandlas räntebärande instrument. Här definieras olika skuldinstrument och grundläggande koncept för värdering av
finansiella tillgångar. Ett särskilt fokus ligger på obligationer och obligationsmarknaden. Slutligen ges en introduktion till modern portföljvalsteori. Här presenteras Markowitz portföljvalsmodell samt CAPM modellen. Det ekonometriska inslaget på momentet består av tidsserieanalys på finansiella dataserier.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna:

  • Beskriva hur centralbanker bedriver penningpolitik
  • Redogöra för de privata bankernas roll i transmissionsmekanismen
  • Förklara och beräkna obligationers pris
  • Analysera nyckelbegrepp relaterade till obligationer, såsom duration, konvexitet samt olika avkastningsmått
  • Tillämpa tidsserieanalys på finansiella dataserier

Behörighetskrav

Nationalekonomi B100:1 eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, lärarledda gruppövningar och videoinspelningar. Videoinspelningarna är på engelska även när kursspråket i övrigt är svenska.

Examination

Examinationen sker i form av skriftlig salsexamination vid kursens slut.

För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas ett ytterligare provtillfälle i nära anslutning härtill. Därpå följande tentamensmöjligheter ges i regel i samband med att momentet anordnas nästa gång. Därutöver anordnas ett extra tentamenstillfälle varje läsår veckan före höstterminstart. Information lämnas av studievägledaren eller studiesekreteraren.

På kursens samtliga fyra huvudmoment ges ettdera betygen underkänd, godkänd eller väl godkänd. 

I normalfallet finns det ingen möjlighet till komplettering av underkända betyg. I undantagsfall kan en studerande som fått betyget ”Underkänd”, om examinator (ej undervisande lärare) finner det lämpligt, få genomföra en kompletterande uppgift. Den kompletterande uppgiften skall vara av mindre karaktär, tydligt relaterad till det eller de kunskapsmål som ej är uppfyllda samt vara genomförd i nära anslutning till den ursprungliga uppgiften.

Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att hos rektor vid Handelshögskolan begära att annan examinator utses att bestämma betyg. 

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Litteratur

Giltig från: 2016 vecka 35

Money, banking, and financial markets
Cecchetti Stephen G., Schoenholtz Kermit L., Stern Leonard N.
4. ed. : New York : McGraw-Hill Education : [2015] : xliv, 674 pages, 34 variously numbered pages :
ISBN: 9789814575164 (Global ed.)
Se Umeå UB:s söktjänst

Introduction to econometrics
Stock James H., Watson Mark W.
3. rev. ed., Global ed. : Harlow : Pearson Education : 2014 : 848 s. :
ISBN: 978-1-292-07131-2
Se Umeå UB:s söktjänst