Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Personlighetspsykologi för psykologprogrammet, 7,5 hp

Engelskt namn: Personality Psychology for the Study Programme for University Diploma in Psychology

Denna kursplan gäller: 2016-10-24 och tillsvidare

Kurskod: 2PS145

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten, 2016-02-08

Reviderad av: Prefekten, 2016-10-24

Innehåll

Denna kurs ger grundläggande kunskap om personlighetspsykologi. Fokus ligger på centrala personlighetsteorier och hur dessa kan användas för att förstå mänskligt beteende. Kursen ger en fördjupning i de relevanta begrepp som används inom personlighetspsykologin men lägger också vikt vid den kritik som har framförts mot de olika teorierna. För att förstå denna kritik, diskuteras vetenskapsteori, metod- och mätmetoder inom personlighetspsykologin. Fokus läggs också vid relevanta teman såsom arv och miljö. Styrkor och svagheter hos de olika personlighetsteorierna diskuteras. Kursinnehållet problematiseras utifrån kritiska perspektiv såsom till exempel genus och kulturella perspektiv. Kursen ges på engelska.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
Kunskap och förståelse
• Redogöra för och förklara centrala personlighetsteorier och relevanta begrepp inom området.
• Redogöra för och förklara relevant kritik mot personlighetsteorierna som tas upp.

Färdighet och förmåga
• Analysera fall med hjälp av centrala personlighetsteorier.
• Förmedla forskning om personlighetspsykologi muntligt och skriftligt.
• Visa förmåga att på engelska kommunicera inom det vetenskapliga fält kursen berör

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• Visa på förmågan att jämföra och diskutera olika personlighetsteorier med avseende på styrkor och svagheter.
• Visa förmåga att använda kritiska perspektiv för att problematisera personlighetsteorier.
 

Behörighetskrav

Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 5/A5)

Undervisningens upplägg

Undervisningsformen lägger tonvikt på hög aktivitet från studenterna och innefattar föreläsningar, seminarier, och grupparbeten. Vissa undervisningsresurser och en del av kommunikationen tillhandahålls/förs via den internetbaserade kursplattformen Cambro. Detta innebär specifika krav på teknisk utrustning och kompetens. Examinerande undervisningsmoment är obligatoriska.

Rätten att erhålla undervisning gäller endast under den tid som kurstillfället pågår som studenten har registrerats på. Kursen ges på engelska.
 

Examination

Examination av kursmålen sker både genom skriftlig individuell examination och genom grupparbeten som rapporteras skriftligt och presenteras muntligt i seminarieform. Omexamination erbjuds med likvärdig uppgift inom två månader efter ordinarie examinationstillfälle.

Förekomst av examinerande moment anges i schema. All förekommande undervisning kan komma att examineras. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd studierektor.

Betyg för kursen/respektive moment sätts när det skriftliga provet/proven och alla obligatoriska moment är godkända. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd. Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets ”Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå”. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.
 

Litteratur

Giltig från: 2016 vecka 43

Personality : classic theories and modern research
Friedman Howard S., Schustack Miriam W.
5. ed. : Harlow, Essex : Pearson : cop. 2014 : 562 s. :
ISBN: 9781292022253
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Artiklar tillkommer efter anvisning av ansvarig lärare på kursen/momentet.