Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Personlighetspsykologi, 3 hp

Engelskt namn: Personality Psychology

Denna kursplan gäller: 2018-02-26 och tillsvidare

Kurskod: 2PS080

Högskolepoäng: 3

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Programkommittén för logopedprogrammet, 2006-12-14

Reviderad av: Prefekten, 2018-03-01

Innehåll

Kursen ämnar ge en orientering om personlighetspsykologins grunder; att beskriva, förstå och förklara individuella personlighetsmönster, med huvudsaklig inriktning på beteendeteoretiskt perspektiv.

Förväntade studieresultat

Efter kursen skall studenten:
Kunskap och förståelse
  • Visa kännedom om grundläggande begrepp inom området personlighetspsykologi
  • Visa kännedom om personlighetsteoriernas vetenskapliga förankring
  • Kunna redogöra för hur personligheten formas utifrån ett beteendeinriktat personlighets-perspektiv.
Färdighet och Förmåga
  • Kunna jämföra hur olika teoretiska personlighetsperspektiv skiljer sig åt
  • Kunna tillämpa beteendeinriktad personlighetsteori på fallbeskrivningar

 

Behörighetskrav

Godkända kurser i logopedprogrammets termin 1-3 samt genomgångna kurser i termin 4 eller motsvarande.
 

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker huvudsakligen i form av föreläsningar med inslag av gruppövningar där de studerande får arbeta självständigt.

Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som kurstillfället pågår som studenten har registrerats på. Kursen kan ges på svenska och/eller engelska.

Examination

Examination sker genom en gruppuppgift som redovisas muntligt samt en skriftlig individuell tentamen vid kursens slut.

Förekomst av examinerande moment anges i schema. All förekommande undervisning kan komma att examineras. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd studierektor.

Betyg för kursen/respektive moment sätts när det skriftliga provet/proven och alla obligatoriska moment är godkända. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd. Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets ”Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå”. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 9

Personlighetspsykologi [Elektronisk resurs]
Fahlke Claudia, Johansson Per Magnus, Lundh Lars-Gunnar, Karlsson Gunnar, Hill Teci
Stockholm : Natur & Kultur : 2010 : 207 s. :
Omslagsbild
ISBN: 9789127128385-
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album