Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Polisens organisation och styrning, 7,5 hp

Engelskt namn: The Swedish Police: Organisation and Governance

Denna kursplan gäller: 2022-08-08 och tillsvidare

Kurskod: 2UP023

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Polisiärt arbete: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Enheten för polisutbildningen

Beslutad av: Föreståndaren, 2022-03-03

Reviderad av: Föreståndaren, 2022-05-24

Innehåll

Kursen riktar sig till polisanställda och andra yrkesgrupper med professionell anknytning till polisiär verksamhet och till personer som vill fördjupa sina kunskaper i polisiärt arbete. I det tvärvetenskapliga ämnet polisiärt arbete studeras teorier, metoder och förhållningssätt för att utföra polisiära arbetsuppgifter och utveckla professionen på vetenskapliga grunder.
 
Med utgångspunkt från teorier och forskning problematiseras styrnings-, organiserings- och ledningsprocesser av betydelse för polisens verksamhet. Kursen behandlar hur polisens ledarskap och organisation påverkas av faktorer som hierarkier, kultur, medarbetarrelationer, makt och genus. Ledarskapstrenders påverkan på ledarskapspraktiken diskuteras såväl som maktstrukturer relaterade till kön och sexualitet. Karriärvägar, arbetsvillkor och vidareutbildning problematiseras från ett jämställdhetsperspektiv.
 
I kursen problematiseras och diskuteras även hur polisen styrs politiskt och rättsligt. Där studeras hur olika styrningsprinciper påverkar vilket polisarbete som utförs, hur det utförs och av vem.  Särskild uppmärksamhet ägnas hur förvaltningspolitisk och rättslig styrning kan innebära olika och ibland motstridiga krav.
 
I uppgifter och undervisningsinslag problematiseras och analyseras styrnings-, organiserings- och ledningsprocesser både från likavillkorsperspektiv och hållbarhetsperspektiv för att skapa förståelse för polisens verksamhet och utvecklingsmöjligheter.

Kursen ingår i Magisterprogrammet i polisiärt arbete men kan också läsas som fristående kurs.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
 
Avseende kunskap och förståelse
  • Redogöra för teorier och forskning om polisens ledarskapspraktik och aktuella ledarskapstrender.
  • Beskriva hur rättslig reglering och förvaltningspolitik påverkar styrningen av polisen. 
Avseende färdighet och förmåga
  • Använda intervju som datainsamlingsmetod för att bilda kunskap om polisens organisation och styrning. 
Avseende värderingsförmåga och förhållningssätt
  • Med stöd i forskning och teorier diskutera och problematisera hur formella och informella strukturer som hierarkier, kultur, medarbetarrelationer, makt och genus påverkar polisens ledarskap och organisation.
  • Diskutera hur förvaltningspolitisk och rättslig styrning kan påverka vilket polisarbete som ska utföras och hur det ska utföras.
  • Diskutera utvecklingsmöjligheter för polisens verksamheter utifrån styrnings-, organiserings- och ledningsprocesser från både likavillkorsperspektiv och hållbarhetsperspektiv.

Behörighetskrav

90 hp på grundnivå, varav minst 15 hp ska utgöras av ett självständigt arbete, i något av huvudområdena polisiärt arbete, pedagogik, idrottspedagogik, statsvetenskap, rättsvetenskap, rättssociologi, socialt arbete, sociologi, kriminologi, psykologi, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av seminarier, gruppövningar och gruppuppgifter, föreläsningar samt handledning, av vilka en gruppuppgift är obligatorisk. Undervisningen sker på distans i en digital lärmiljö med kursmaterial där studenten arbetar under kursens gång. Kursen bygger på att studenten själv är aktiv och tar ansvar för sitt eget lärande. Vissa inslag i kursen kan komma att ske på förutbestämda tider. Undervisningen i vissa inslag på kursen kan ges på engelska. Eftersom kursen är helt nätbaserad krävs tillgång till dator, webbkamera, headset med mikrofon och god internetuppkoppling.

Examination

De förväntade studieresultaten examineras genom en individuell skriftlig hemtentamen som bedöms i Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl Godkänd (VG), en gruppuppgift som redovisas muntligt och bedöms i Underkänd (U), Godkänd (G) och genom en individuell skriftlig uppgift som bedöms i Underkänd (U), Godkänd (G).
 
Som betyg på kursen ges Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga examinerande delar är godkända. För att erhålla betyget Väl godkänd på kursen krävs att samtliga examinerande delar är godkända, samt att betyget Väl godkänd har uppnåtts på den individuella skriftliga hemtentamen.
 
För student som har beslut om rekommenderat stöd på grund av funktionsnedsättning ska individuella anpassningar av examinationsformer alltid övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos studierektor vid enheten för polisutbildning. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.
 
Student har rätt att byta examinator eller rättande lärare efter två icke godkända examinationer, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran om detta lämnas till studierektor senast två veckor innan nästa examinationstillfälle.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.