Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Polisiärt arbete i praktiken, 30 hp

Engelskt namn: Police Work in Practise

Denna kursplan gäller: 2019-01-14 till 2023-07-30 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2UP000

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Polisiärt arbete: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Enheten för polisutbildningen

Beslutad av: Föreståndaren, 2018-01-10

Reviderad av: Föreståndaren, 2018-01-10

Innehåll

Kursen bygger vidare på de kunskaper och färdigheter som studenten utvecklat i yrket och/eller i sina studier i polisiärt arbete.

Kursen syftar till att utveckla självständigheten och yrkeskunnandet som polis. I kursen får studenterna möjlighet att utveckla sina kunskaper, färdigheter och förståelse för polisiärt arbete. Kursen förutsätter att studenten varit eller är antagen till Polismyndighetens aspirantutbildning eller är yrkesverksam som Polis. Umeå universitet anordnar inga praktikplatser. 

Kursens första tema består av en orientering om tjänstemannarollen inom Polismyndigheten samt polisens organisation, ledning och styrning. Centralt för detta tema är professionsutveckling och kunskapsgrunder för polisens verksamhet. Syftet med temat är att lägga grunderna för att senare i kursen kunna reflektera och analysera kring sin egen yrkespraktik. Temat behandlar vetenskaplig teori om polisarbete, styrande dokument inom polisen, evidensbaserat polisarbete, beprövad erfarenhet inom polisen samt reflektionsteori.

I kursens andra tema integreras erfarenheter som görs i den operativa verksamheten med litteraturstudier, gruppdiskussioner och examinationer. Syftet med detta tema är att studenten genom att identifiera och analysera inslag i den egna yrkesrollen ökar sin förståelse för grunderna i polisiär verksamhet och därmed sin självständighet i yrkesutövningen.

I kursens tredje och avslutande tema analyseras och utvärderas den egna yrkespraktiken och yrkeserfarenheten vidare genom de olika teoretiska perspektiv vilka tidigare introducerats. Temat syftar mot att studenten skall identifiera egna utvecklingsbehov och behov för verksamhetens utveckling.
 

Förväntade studieresultat

Efter godkänd kurs ska den studerande kunna:
Avseende kunskap och förståelse
 • Beskriva och reflektera över den egna yrkesrollen och handlingsalternativ i sin yrkespraktik utifrån relevant teori, vetenskaplig litteratur och beprövad erfarenhet
 • Beskriva och reflektera över teorier, arbetsformer och metoder gällande polisens verksamhet.
 • Beskriva och diskutera polisarbetets arbetsformer och styrning utifrån individ, organisation, och samhälleliga perspektiv.
Avseende färdighet och förmåga
 • Självständigt analysera, utvärdera och därigenom utveckla polisiärt arbete med utgångspunkt i forskning, teorier, styrdokument och beprövad erfarenhet.
 • Analysera och reflektera över sin egen kommunikation och det professionella bemötandet i myndighetsutövning samt i mötet med kollegor.          
Avseende värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Göra bedömningar av yrkeserfarenheter med hänsyn till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.
 • Identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens som polisanställd.

Behörighetskrav

60 högskolepoäng i polisiärt arbete eller motsvarande samt anställningsbevis som polisaspirant eller polis.

Undervisningens upplägg

Undervisningen genomförs helt på distans via lärplattform och består av inspelade föreläsningar, arbete i seminarieform, samt individuella reflektionsuppgifter under handledning. Ett centralt inslag är att studenterna vid seminarium diskuterar varandras reflektioner. Vid kursens början består undervisningen av föreläsningar och bearbetning av texter som förbereder studenten för att senare under kursen succesivt övergå till att analysera och arbeta med frågor som stammar ur den egna yrkespraktiken.

Praktiken genomförs inom ramen för Polismyndighetens aspirantutbildning i polisverksamheten. För den som tjänstgjort som polis kan examinerande uppgifter utgå från de yrkeserfarenheter som där erhållits. Kursen kräver ingen fysisk närvaro utan genomförs på distans med examinationer via lärplattform. Tillgång till dator och internetuppkoppling samt webkamera är en förutsättning för genomgång av kursen.

Examination

Examination av kursen sker individuellt, dels genom seminarier i digital form och dels genom skriftliga inlämningsuppgifter.
 
För godkänd kurs krävs att varje examinerande del är godkänd. För betyget väl godkänd krävs att studenten erhållit bedömningen väl godkänt på den avslutande skriftliga inlämningsuppgiften.
 
Förutom ordinarie examinationstillfälle erbjuds minst ytterligare 2 omprov inom ett år. Det råder ingen begränsning i antalet examinationstillfällen.
 
Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.     
 
Alla ingående delar i kursen ligger till grund för examination. Betyg på kursen sätts först när alla examinationer är genomförda.
Student har rätt att byta examinator efter två icke godkända examinationer, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran lämnas till studierektor senast två veckor inom nästa examinationstillfälle.

Tillgodoräknade prövas av studentcentrum/examina vid Umeå universitet. www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoräknande
 

Övriga föreskrifter

Umeå universitet anordnar inga praktikplatser.

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 31

  Polisen : verksamhet och arbete
  Eklund Niklas, Landström Lena
  Andra upplagan : Stockholm : Liber : [2018] : 362 sidor :
  ISBN: 9789147113408
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Polisvetenskap : en introduktion
  Larsson Paul, Granér Rolf, Gundhus Helene I.
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 387 s. :
  ISBN: 9789144107790
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ellström Per-Erik
  Arbetsplatslärandets janusansikte
  Pedagogisk forskning i Sverige, nr. 3-4, s. 182-194 : 2005 :
  Obligatorisk

  Aktuella vetenskapliga artiklar (dock ej obligatorisk litteratur) kan tillkomma och kommer då att påannonseras.

 • Giltig från: 2019 vecka 25

  Polisen - verksamhet och arbete
  Eklund Niklas, Landström Lena
  1. uppl. : Malmö : Liber : 2013 : 331 s. :
  ISBN: 978-91-47-09840-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Polisvetenskap : en introduktion
  Larsson Paul, Granér Rolf, Gundhus Helene I.
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 387 s. :
  ISBN: 9789144107790
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ellström Per-Erik
  Arbetsplatslärandets janusansikte
  Pedagogisk forskning i Sverige, nr. 3-4, s. 182-194 : 2005 :
  Obligatorisk

  Evidence-based policing : translating research into practice
  Lum Cynthia M., Koper Christopher S.
  First edition. : Oxford, United Kingdom : Oxford University Press : 2017 : ix, 323 pages :
  ISBN: 0198719949
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Can experience be evidence? Craft knowledge and evidence-based policing
  Fleming Jenny, Rhodes R.A.W
  Policy & Politics : 2018 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Designing the Swedish Crime Harm Index: an Evidence-Based Strategy
  Kärrholm Fredrik, Neyroud Peter, Smaaland John
  Cambridge Journal of Evidence-Based Policing : 2020 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 15-33.

 • Giltig från: 2018 vecka 36

  Polisen - verksamhet och arbete
  Eklund Niklas, Landström Lena
  1. uppl. : Malmö : Liber : 2013 : 331 s. :
  ISBN: 978-91-47-09840-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ellström Per-Erik
  Arbetsplatslärandets janusansikte
  Pedagogisk forskning i Sverige, nr. 3-4, s. 182-194 : 2005 :
  Obligatorisk

  Polisvetenskap : en introduktion
  Larsson Paul, Granér Rolf, Gundhus Helene I.
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 387 s. :
  ISBN: 9789144107790
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  The Evidence-Based Policing Matrix
  Lum Cynthia, Koper Christopher S, Telep Cody W
  © Springer Science+Business Media B.V. 2010 : 2011 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Can experience be evidence? Craft knowledge and evidence-based policing
  Fleming Jenny, Rhodes R.A.W
  Policy & Politics : 2018 :
  Fulltext
  Obligatorisk