Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Political violence, 7,5 hp

Engelskt namn: Political violence

Denna kursplan gäller: 2015-10-05 och tillsvidare

Kurskod: 1HI067

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Historia: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2015-09-30

Innehåll

Kursen behandlar olika historiska exempel på politisk våldsanvändning såsom folkresningar och revolutioner, terrorism, folkmord samt statssanktionerad terror riktad mot den egna befolkningen. Politisk våldsanvändning i form av reguljär krigföring mellan stater berörs inte mer än i förbigående och av kontextuella skäl. Inom ramen för kursen kommer såväl politiskt/ideologiska som sociala, religiösa, filosofiskt/etiska och andra relevanta förklarings- och legitimeringsmodeller att diskuteras och analyseras. Slutligen kommer dessa historiska exempels relevans för att förstå och förklara den samtida utvecklingen att diskuteras. Studenter som läser kursen som fristående kurs kan i efterhand tillgodoräkna sig den som ett moment i en magister- eller masterkurs i historia.

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs ha visat:
Kunskap och förståelse:
 • övergripande kunskaper om den historiska utvecklingen vad gäller folkliga resningar, terrorism, folkmord och statssanktionerad terror riktad mot den egna befolkningen.
 • övergripande kunskaper om olika vetenskapliga modeller för att förklara uppkomsten av och drivkrafterna bakom olika former av politisk våldsanvändning.
 • övergripande kunskaper om hur dessa olika typer av politisk våldsanvändning har legitimerats genom historien.
 • övergripande kunskaper om hur begrepp som våld, terror, terrorism och folkmord kan definieras.
Färdighet och förmåga:
 • förmåga att diskutera och värdera olika vetenskapliga modeller för att förklara uppkomsten av och drivkrafterna bakom olika former av politisk våldsanvändning.
 • förmåga att diskutera och värdera hur olika typer av politisk våldsanvändning har legitimerats genom historien.
 • förmåga att diskutera och värdera hur begrepp som våld, terror, terrorism och folkmord har definierats.
 • förmåga att formulera dessa förväntade studieresultat i tal och skrift.
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
 • förmåga att självständigt formulera och analysera ett vetenskapligt problem med anknytning till kursens övergripande innehåll.

Behörighetskrav

Univ: Historia C eller Idéhistoria C, eller kandidatexamen (180 hp), eller motsvarande. En A och (om kursen ges på svenska) svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier .
 
 

Undervisningens upplägg

Undervisningen utgörs av självstudier och analys av kurslitteraturen utifrån läsanvisningar, instuderingsuppgifter och skriftliga examinationsuppgifter som tillhandahålls via kursens webbaserade lärplattform. För studenter som är närvarande i Umeå kan campusbaserade istället för webbaserade seminarietillfällen erbjudas. Kursen innehåller inga föreläsningar och ges på engelska.
 
Studenter måste ha tillgång till dator och en stabil internetuppkoppling.
 
 

Examination

Examinationen utgörs av individuella skriftliga examinationsuppgifter. Examinationsuppgifterna skall skrivas på engelska. Utöver de individuella skriftliga examinationsuppgifterna ingår obligatoriska examinerande seminarier i kursen. Betygsskalan för kursen består av betygen Underkänd, Godkänd och Väl godkänd. Betyg på hela kursen sätts först när samtliga delar av examinationen är minst godkända. Helkursbetyget sätts utifrån en helhetsbedömning av resultaten på de olika delarna av examinationen.  
 
Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studenternas tentamen är tillgänglig. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.
 
Studerande, som två gånger underkänts i prov, har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses att bestämma betyg.
 
I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.
 
Tillgodoräknande
Ansökan om tillgodoräknande ställs till Studentcentrum, Umeå universitet. Se http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/

Övriga föreskrifter

Kursen kan ingå som en kurs på avancerad nivå i en magister- eller masterexamen.

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 45

  The history of terrorism : from antiquity to ISIS
  Schneider Edward, Pulver Kathryn, Browner Jesse, Challand Gérard, Blin Arnaud
  Oakland, California : University of California Press : [2016] : 1 online resource (499 pages) :
  ISBN: 9780520966000
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Tillgänglig online

  Marchak M. Patricia.
  Reigns of terror [Elektronisk resurs]
  Montreal : McGill-Queen's University Press : 2003 : xi, 306 p. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillgänglig online

  Naimark Norman M.
  Genocide : a world history
  New York, NY : Oxford University Press : [2017] : viii, 178 sider :
  ISBN: 9780199765270
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Tillgänglig online

  Can political violence ever be justified?
  Frazer Elizabeth, Hutchings Kimberly
  Cambridge, UK : Polity : 2019 : v, 130 pages :
  ISBN: 9781509529216
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Midlarsky Manus I.
  Origins of political extremism : mass violence in the twentieth century and beyond
  Cambridge : Cambridge University Press : 2011 : 429 p. :
  http://assets.cambridge.org/97805217/00719/cover/9780521700719.jpg
  ISBN: 9780521700719
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Finns även som elektronisk resurs, se bibliotekskatalogen.

  Lemarchand René
  Forgotten genocides : oblivion, denial, and memory
  Philadelphia, Pa. : University of Pennsylvania Press : 2013 : 190 s. :
  ISBN: 9780812222630
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Additional on-line material and source texts will be added. Reading instructions will be given when the course begins.

  Reference works

 • Giltig från: 2021 vecka 2

  The history of terrorism : from antiquity to ISIS
  Schneider Edward, Pulver Kathryn, Browner Jesse, Challand Gérard, Blin Arnaud
  Oakland, California : University of California Press : [2016] : 1 online resource (499 pages) :
  ISBN: 9780520966000
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Tillgänglig online

  Marchak M. Patricia.
  Reigns of terror [Elektronisk resurs]
  Montreal : McGill-Queen's University Press : 2003 : xi, 306 p. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillgänglig online

  Naimark Norman M.
  Genocide : a world history
  New York, NY : Oxford University Press : [2017] : viii, 178 sider :
  ISBN: 9780199765270
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Tillgänglig online

  Thorup Mikkel.
  An intellectual history of terror : war, violence and the state
  London : Routledge : 2010 : xiii, 278 p. :
  ISBN: 0415579953
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Tillgänglig online

  Additional on-line material and source texts will be annonced at the start of the course.

  Reference works

  The Oxford handbook of genocide studies
  Bloxham Donald, Moses A. Dirk
  Oxford : Oxford University Press : 2010. : xii, 675 p. :
  ISBN: 9780199677917 (pbk)
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Utgåva 2013

  Schmid Alex P.
  The Routledge handbook of terrorism research
  New York : Routledge : 2013 : xviii, 718 pages :
  ISBN: 978-0-415-52099-7
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2020 vecka 46

  The history of terrorism : from antiquity to ISIS
  Chaliand Gérard, Blin Arnaud
  Updated edition. : Oakland, California : University of California Press : [2016]. : xxxvi, 499 pages :
  ISBN: 0-520-29250-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Naimark Norman M.
  Genocide [Elektronisk resurs]
  Oxford University Press : 2016 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Genocide: A World History

  Rape : weapon of war and genocide
  Rittner Carol, Roth John K.
  St. Paul, MN : Paragon House : 2012. : liv, 263 pages :
  ISBN: 1-55778-898-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Memory and genocide : on what remains and the possibility of representation
  Moradi Fazil, Buchenhorst Ralph, Six-Hohenbalken Maria
  Abingdon, Oxon : Routledge : 2018 : xvi, 181 pages :
  ISBN: 9780367085360
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Additional on-line articles and source texts will be annonced when the course begins.

  Referenslitteratur

  The Oxford handbook of genocide studies
  Bloxham Donald, Moses A. Dirk
  Oxford : Oxford University Press : 2010. : xii, 675 p. :
  ISBN: 9780199677917 (pbk)
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Utgåva 2013

  Schmid Alex Peter
  The Routledge handbook of terrorism research
  London : Routledge : 2011 : 718 s. :
  ISBN: 9780415411578 (hbk.)
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2018 vecka 47

  Sageman Marc
  Turning to political violence : the emergence of terrorism
  Philadelphia : University of Pennsylvania Press : [2017] : 496 sidor :
  ISBN: 978-0-8122-4877-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Jones Adam
  Genocide : a comprehensive introduction
  Third edition. : London : Routledge : 2017 : 839 s. :
  ISBN: 978-1-138-78043-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Michael George
  Lone wolf terror and the rise of leaderless resistance
  Nashville, Tenn. : Vanderbilt University Press : 2012 : IX, 254 s. :
  ISBN: 978-0-8265-1855-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar och källtexter tillgängliga online tillkommer

  Referenslitteratur

  The history of terrorism : from antiquity to ISIS
  Chaliand Gérard, Blin Arnaud
  Updated edition. : Oakland, California : University of California Press : [2016]. : xxxvi, 499 pages :
  ISBN: 0-520-29250-2
  Se bibliotekskatalogen Album

  Murphy Andrew R.
  The Blackwell companion to religion and violence
  Malden, MA : Wiley-Blackwell : 2011 : 615 s. :
  http://catalogimages.wiley.com/images/db/jimages/9781405191319.jpg
  ISBN: 9781405191319 (hardback)
  Se bibliotekskatalogen Album

  The Oxford handbook of genocide studies
  Bloxham Donald, Moses A. Dirk
  Oxford : Oxford University Press : 2010. : xii, 675 p. :
  ISBN: 9780199677917 (pbk)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Schmid Alex Peter
  The Routledge handbook of terrorism research
  London : Routledge : 2011 : 718 s. :
  ISBN: 9780415411578 (hbk.)
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2018 vecka 3

  The history of terrorism : from antiquity to ISIS
  Chaliand Gérard, Blin Arnaud
  Updated edition. : Oakland, California : University of California Press : [2016]. : xxxvi, 499 pages :
  ISBN: 0-520-29250-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Jones Adam
  Genocide : a comprehensive introduction
  Third edition. : London : Routledge : 2017 : 839 s. :
  ISBN: 978-1-138-78043-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Laqueur Walter (ed.)
  Voices of terror: Manifestos, writings, and manuals of Al Qaeda, Hamas. and other terrorists from around the world and throughout the ages
  New York: Reed Press. Sections : 2004 :
  Obligatorisk

  Michael George
  Lone wolf terror and the rise of leaderless resistance
  Nashville, Tenn. : Vanderbilt University Press : 2012 : IX, 254 s. :
  ISBN: 978-0-8265-1855-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Referenslitteratur

  Coady C. A. J
  Morality and political violence
  Cambridge : Cambridge University Press : 2008 : xi, 317 s. :
  ISBN: 9780521560009 (hardback)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Murphy Andrew R.
  The Blackwell companion to religion and violence
  Malden, MA : Wiley-Blackwell : 2011 : 615 s. :
  http://catalogimages.wiley.com/images/db/jimages/9781405191319.jpg
  ISBN: 9781405191319 (hardback)
  Se bibliotekskatalogen Album

  The Oxford handbook of genocide studies
  Bloxham Donald, Moses A. Dirk
  Oxford : Oxford University Press : 2010. : xii, 675 p. :
  ISBN: 9780199677917 (pbk)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Schmid Alex Peter
  The Routledge handbook of terrorism research
  London : Routledge : 2011 : 718 s. :
  ISBN: 9780415411578 (hbk.)
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2015 vecka 39

  Required reading

  The history of terrorism : from antiquity to al Qaeda
  Schneider Edward, Pulver Kathryn, Browner Jesse, Chaliand Gérard, Blin Arnaud
  Berkeley, Calif. : University of California Press : cop. 2007 : viii, 474 s. :
  Table of contents only
  ISBN: 978-0-520-24533-4 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Jones Adam
  Genocide : a comprehensive introduction
  London : Routledge : 2006 : xxvi, 430 s. :
  ISBN: 0-415-35384-X (hft.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Laqueur Walter (ed.)
  Voices of terror: Manifestos, writings, and manuals of Al Qaeda, Hamas. and other terrorists from around the world and throughout the ages
  New York: Reed Press. Sections : 2004 :
  Obligatorisk

  Marchak Patricia
  Reigns of terror
  Montreal & Kingston : McGill-Queens University Press : cop. 2003 : 306 s. :
  ISBN: 0-7735-2641-2 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Coady C. A. J
  Morality and political violence
  Cambridge : Cambridge University Press : 2008 : xi, 317 s. :
  ISBN: 9780521560009 (hardback)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Reference works

  Murphy Andrew R.
  The Blackwell companion to religion and violence
  Malden, MA : Wiley-Blackwell : 2011 : 615 s. :
  http://catalogimages.wiley.com/images/db/jimages/9781405191319.jpg
  ISBN: 9781405191319 (hardback)
  Se bibliotekskatalogen Album

  The Oxford handbook of genocide studies
  Bloxham Donald, Moses A. Dirk
  Oxford : Oxford University Press : 2010. : xii, 675 p. :
  ISBN: 9780199677917 (pbk)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Schmid Alex Peter
  The Routledge handbook of terrorism research
  London : Routledge : 2011 : 718 s. :
  ISBN: 9780415411578 (hbk.)
  Se bibliotekskatalogen Album