"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Politik och samhälle, 15 hp

Engelskt namn: Politics and Society

Denna kursplan gäller: 2020-09-14 och tillsvidare

Kurskod: 6ST000

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Statsvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Statsvetenskapliga institutionen

Beslutad av: Fakultetsnämnden för lärarutbildning, 2007-05-30

Reviderad av: Prefekten, 2020-02-24

Innehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper i politik och offentlig förvaltning på olika nivåer utifrån ett för studie-och yrkesvägledare relevant perspektiv. Kursen går igenom grunden för hur Sverige styrs, hur beslut fattas och implementeras. Fokus ligger på den offentliga förvaltningens organisation, verksamhet, reglering och finansiering, i synnerhet med avseende på skolans område. Vidare granskas utvecklingstendenser och förändringar inom offentlig förvaltning, med betydelse för skolans verksamhet. Mänskliga rättigheter och deras position inom ramen för en demokrati och inom offentlig verksamhet diskuteras också. Dessutom behandlar kursen EU-systemets framväxt och funktionssätt, samt diskuterar konsekvenserna av den europeiska integrationen för den svenska samhällsmodellen.

Förväntade studieresultat

För godkänt kurs skall den studerande kunna:
 
Kunskap och förståelse

  • Visa kunskap om det politiska systemets centrala institutioner i Sverige och i EU, samt hur dessa institutioner regleras och länkas samman i beslutsprocesser.
  • Redogöra för förvaltningens uppbyggnad och roll i det svenska politiska systemet, med särskild betoning på skolans område.
  • Visa förståelse för hur förvaltningspolitik påverkar skolverksamhetens förutsättningar
  • Visa förståelse för förhållningssätt till mänskliga rättigheter inom skolans område och hur dessa kan tas hänsyn till och inkorporeras i skolverksamheten.

Färdighet och förmåga

  • Förmå att diskutera och analysera olika institutioners politiska makt och inflytande.
  • Genomföra enklare analyser av den politiska beslutsprocessen.
  • Kunna genomföra enklare analyser med hjälp av jämförande metod

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Förmå att kritiskt granska aktuella samhällsförhållanden.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, samt uppgifter i grupp och individuellt. Arbetsformerna anpassas till de förväntade studieresultaten. Närvaro och aktivt deltagande är obligatoriskt vid seminarie- och gruppövningar.

Med undantag av nedanstående punkter följer kursens samma upplägg på campusutbildningen och distansutbildningen.

1. Campusutbildning
Kursens undervisning är upplagd som traditionell campusutbildning. Inslag av nätburen undervisning kan förekomma.

2. Distansutbildning
Kursens undervisning är upplagd som distansundervisning. På distansutbildningen är kursen i huvudsak nätburen med livesända eller inspelade föreläsningar på lärplattformen samt webbaserade seminarier. Umeå är samlingsort för distansundervisning, vilket innebär att vissa examinationer och vissa undervisningsinslag sker på samlingsorten.

Examination

De studerandes kunskaper i förhållande till de förväntade studieresultaten bedöms genom skriftliga inlämningsuppgifter individuellt och i grupp; muntlig redovisning samt genom en skriftlig individuell salstentamen.

För alla skriftliga inlämningsuppgifter gäller att studenten hanterar källor i enlighet med akademiskt vedertagna former samt att uppgifterna ska vara av god språklig standard.
 
Betyg på kurs sätts först när alla obligatoriska examinationsuppgifter har genomförts/lämnats in. Betygsskalan består av betygen Underkänd, Godkänd och Väl godkänd. För att få Väl godkänd på kursen krävs att den studerande visar god förmåga att genomföra kritiskt granskande och konstruktiva analyser av samhällsfenomen som behandlas under kursen.
 
Den som erhållit betyget Godkänt (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg. Den som utan godkänt resultat genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd.
 
Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.
 
Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.
 
I de fall en kurs upphört att gälla eller kursplan genomgått större förändringar garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från kursplan upphört att gälla.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.
 
Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.
 
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.
 
För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 38

Introduktion till EU
Bernitz Ulf, Kjellgren Anders
Sjätte upplagan : Stockholm : Norstedts juridik : [2018] : 166 sidor :
ISBN: 9789139208129
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valda delar

Norén Bretzer Ylva
Sveriges politiska system
Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 351 sidor :
ISBN: 978-91-44-11551-1
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Politik och förvaltning i svenska kommuner
Gissur Ó. Erlingsson , Wänström Johan
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 240 s. :
ISBN: 9789144048635
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Skolan som politisk organisation
Jarl Maria, Pierre Jon
Tredje upplagan : 2018 : 224 sidor :
ISBN: 9789140696984
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valda delar

Mänskliga rättigheter i det offentliga Sverige
Lind Anna-Sara, Namli Elena
Upplaga 1:1 : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 219 sidor :
ISBN: 9789144116891
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valda delar

När förvaltning blir business : marknadiseringens utmaningar för demokratin och välfärdsstaten
Rönnberg Linda, Strandberg Urban, Wihlborg Elin, Winblad Ulrika
Linköping : Linköping University Electronic Press : 2013 : 235 s. :
Fulltext från Linköping University Electronic Press
ISBN: 9789175194899
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Finns som e-bok. Valda delar.