Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Populärvetenskap - historia, teori, praktik, 7,5 hp

Engelskt namn: Popular Science - History, Theory, Practice

Denna kursplan gäller: 2018-12-31 och tillsvidare

Kurskod: 1IH078

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Idéhistoria: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2018-10-10

Innehåll

I den här kursen får studenterna inblick i ett dynamiskt och interdisciplinärt forskningsfält – vetenskapskommunikation – där frågor om populärvetenskapens historia, medialiseringen av vetenskap, allmänhetens kunskap om och engagemang i vetenskapliga frågor, samt betydelsen och värdet av effektiva kommunikationsstrategier, undersöks och beforskas. Kursens övergripande mål är att ge studenterna de kunskaper, analytiska förmågor och praktiska färdigheter som behövs för att utveckla en kritisk förståelse av vetenskapskommunikationens roll i samhället, både förr och nu, och för att kunna göra välgrundade val om hur den publika vetenskapen bäst kan utformas.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten:

Kunskap och förståelse
Visa förståelse för hur populärvetenskapens historia är sammanlänkad med historien om vetenskapens roll i samhället
Visa kunskap om nyckelbegrepp och modeller inom det interdisciplinära forskningsfältet vetenskapskommunikation
Visa kunskap om principer för effektiv vetenskapskommuniktion
 
Färdighet och förmåga
Analysera medialiseringen av vetenskapsrelaterade kontroverser
Diskutera idéer om vetenskapskommunikationens värde och kommunikatörers ansvar
Förmedla akademisk kunskap i digital form riktade till lekmän
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Reflektera över vetenskapskommunikationens betydelse och roll i samhället

Behörighetskrav

90 hp kurser i idéhistoria, eller kandidatexamen om 180 hp, eller motsvarande. En B/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker helt nätbaserat och innehåller bara asynkron (icke i realtid) kommunikation och interaktion. Den är uppdelad moduler som behandlar kursens olika teman. Upplägget bygger på studenternas eget aktiva deltagande, i form av gruppdiskussioner och andra typer av interaktion kring materialet. Studenterna förutsätts delta ofta regelbundet och aktivt.

Tekniska krav
  • En säker och bra internetuppkoppling
  • En dator (bärbar eller stationär) med en webbkamera (inbyggd eller extern)
  • En mikrofon, helst i form av ett headset

Examination

Kursens examinationsuppgifter består av individuella skriftliga inlämningar, deltagande i seminarier i både skriftlig och muntlig form, samt presentationer i muntlig och skriftlig form.

Kursen betygsskala är U (Underkänd)-G (Godkänd)-VG (Väl Godkänd) och för betyget godkänd på kursen krävs att samtliga examinationsuppgifter är genomförda och minst godkända. Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.

För de studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ett omprov inom två månader efter ordinarie provtillfälle, samt ytterligare ett inom ett år, så kallat uppsamlingsprov. För prov som genomförs under maj och juni månad erbjuds första omprovet inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 2

Nieto-Galan Agustí
Science in the public sphere : a history of lay knowledge and expertise
Abingdon, Oxon : Routledge : 2016 : 270 s. :
ISBN: 9781138909519
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

Artiklar och annat kursmaterial tillkommer och tillgängliggörs vid kursstart.