"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Praktik i biologi, 15 hp

Engelskt namn: Traineeship in Biology

Denna kursplan gäller: 2021-01-04 och tillsvidare

Kurskod: 5BI139

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biologi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Beslutad av: teknisk naturvetenskaplig fakultet, 2011-01-05

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2020-12-23

Innehåll

Under kursen tillämpar studenten sina teoretiska kunskaper inom ämnet biologi praktiskt på en arbetsplats. Kursen ska ge studenten en kompletterande grund för fortsatta teoretiska kurser och framtida yrkesverksamhet.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1. självständigt tillämpa sina ämneskunskaper i sin yrkesroll
2. samarbeta i arbetsgrupper på ett tillfredsställande sätt
3. verkställa tillhandahållna arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt
4. planera och organisera sitt arbete
5. bedöma utbildningens relevans för de utförda arbetsuppgifterna

Behörighetskrav

120 hp varav 75 hp biologi och av dessa 75 hp ska minst 30 hp vara inom delämnet ekolgi eller motsvarande kunskaper

Undervisningens upplägg

Kursen omfattar obligatorisk praktik på heltid och är förlagd till ett företag, offentlig förvaltning, organisation eller institution som bedriver verksamhet som motsvarar studentens utbildning. I samråd med praktikhandledaren vid institutionen ordnar den studerande själv sin praktikplats och arbetsplatspraktikhandledare.

Examination

Examinationen sker genom en skriftlig rapport som redogör för praktikens uppläggning, innehåll och genomförande. Rapporten ska innehålla studentens bedömning av utbildningens relevans för de utförda arbetsuppgifterna. I examinationen ingår också arbetsplatspraktikhandledarens bedömning av hur väl studenten har uppnått målen avseende självständighet, samarbetsförmåga och förmåga att planera och genomföra arbetsuppgifterna. På hela kursen ges något av betygen underkänd (U) eller godkänd (G). För att bli godkänd på hela kursen krävs att rapporten och arbetsplatspraktikhandledarens bedömning är godkända. Betyget på kursen utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar.

Studerande, som underkänts, har rätt att undergå förnyat prov. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.

TILLGODORÄKNANDE 
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 35

Litteratur väljs i samråd med handledare