Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Praktik i miljö- och hälsoskydd, 15 hp

Engelskt namn: Professional Training in Environmental Health

Denna kursplan gäller: 2018-12-31 och tillsvidare

Kurskod: 5MH131

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Miljö- och hälsoskydd: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-02-12

Innehåll

Kursen behandlar praktiskt och teoretiskt miljö- och hälsoskyddsarbete under handledning vid ett kommunalt miljö- och hälsoskyddskontor, inom annan offentlig verksamhet eller privat verksamhet. Under kursen behandlas särskilt offentlig tillsyn och kontroll, utredning och ärendeberedning inom kommunal eller annan offentlig verksamhet, samt utredningsarbete och ärendeberedning inom privat verksamhet. Vidare behandlas samarbetsformer mellan företag, allmänhet och myndigheter.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1 beskriva och analysera miljö- och hälsoskyddsarbetet inom vald verksamhet,
2 självständigt genomföra praktiskt miljö- och hälsoskyddsarbete, fältarbete, utredning och ärendeberedning
3 översiktligt beskriva och delta i utredningsarbete och ärendeberedning inom privat eller annan verksamhet

Behörighetskrav

Univ: Metodik i miljö- och hälsoskyddsarbete 15 hp samt 30 hp av kurser på lägst kandidatnivå inom miljö- och hälsoskyddsområdet eller motsvarande kunskaper. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Kursen genomförs enligt ett fastställt PM under handledning på praktikplatsen där tillsyns- och kontrollbesök, utredningsarbete, ärendeberedning, studiebesök samt ett individuellt projektarbete ingår.

Examination

Examination sker av examinator i samråd med handledare genom en bedömning av prestationer utifrån gällande PM. På kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För att bli godkänd på hela kursen krävs aktivt deltagande i det praktiska arbetet enligt gällande PM. Den studerande skall också delta i ett projekt som skall sammanställas skriftligt. Studerande som underkänts har rätt att undergå förnyat prov för att få godkänt betyg. Vidare har studerande, som två gånger underkänts i prov för kurs eller del av kurs, rätt att hos prefekt vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap begära att annan lärare utses för att besluta om betyget vid förnyat prov.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall studenten uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. Detta innebär att ett praktiktillfälle är förbrukat.
I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. I utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt då kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att hen tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen. Om det i kursplanen anges att det finns begränsningar av antalet provtillfällen och studenten har förbrukat dessa har studenten inte rätt till nytt provtillfälle.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 1

Arbetsmaterial erhålls på respektive praktikplats.