"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Praktik i molekylärbiologi, 15 hp

Engelskt namn: Practise in Molecular Biology

Denna kursplan gäller: 2022-01-17 och tillsvidare

Kurskod: 5MO129

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Molekylärbiologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för molekylärbiologi

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-01-31

Innehåll

Den här kursen erbjuder en praktisk introduktion i forskningsaktivitet och utförs på institutionen för molekylärbiologi vid Umeå universitet. Studenten får möjligheten att införskaffa sig kunskap i molekylärbiologi och utveckla sin förmåga att praktiskt tillämpa kunskapen under den aktuella studieperioden. Studenten medverkar till att lösa en uppgift som är relaterad till forskningsaktiviteten som pågår på institution för molekylärbiologi samt dokumenterar och rapporterar de erhållna resultaten, både muntligt och i skrift.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa kunskaper inom det molekylärbiologiska området
  • visa förmåga att tillämpa teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter
  • visa förmåga att tolka erhållna resultat
  • förstå och värdera krav och villkor för molekylärbiologisk forskningsverksamhet
  • visa förmåga att självständigt redovisa resultat från projektet muntligen och skriftligen på engelska

Behörighetskrav

20 hp från avslutade kurser i kemi varav minst 5 hp i biokemi, alternativt 20 hp från en kombination av avslutade kurser i kemi och fysik och/eller matematik, varav minst 5 hp i biokemi; 45 hp från avslutade kurser i biologi eller medicin, innehållande mikrobiologi, molekylärbiologi, genetik, cellbiologi och fysiologi; dokumenterad färdighet i experimentellt arbete omfattande minst 5 hp.

Undervisningens upplägg

Praktiken utförs individuellt under handledning enligt en projektplan som upprättats av handledande lärare. Studenten deltar dessutom i forskargruppens anordnade gruppverksamheter som exempelvis seminarier och journalklubb

Examination

Kursen examineras genom följande prov:

  • de praktiska aktiviteterna dokumenteras i form av en skriftlig labbdagbok. De praktiska aktiviteterna samt labbdagboken examineras under kursens gång genom individuella diskussioner med handledaren.
  • vid kursens slut skickar studenten in en inspelad presentation av sitt arbete och dess utveckling till kursens examinator. Studenterna kan presentera sitt arbete individuellt eller i grupp.

För kursen ges något av betygen godkänd (G) eller underkänd (U). För betyget G måste studenten fått betyget G på alla examinationer. Betyget på kursen sätts efter att alla obligatoriska moment har blivit bedömda.
För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat provtillfälle i enlighet med Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå (FS 1.1-2368-18). Det första omprovet erbjuds senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Undantaget de fall då ordinarie prov äger rum i maj eller juni månad, då erbjuds istället ett första omprovstillfälle inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom erbjuds ytterligare minst ett omprov inom ett år från ordinarie provtillfälle. Vidare har studerande som har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, utan godkänt resultat, rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det, för att bestämma betyget vid förnyat prov (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till biträdande prefekt för institutionen för molekylärbiologi.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående kurs i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under kursens gång kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då kursen i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen.
I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod. Studenten ges tre tillfällen att delta i praktikkursen.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska prefekt, i samråd med kursledare, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
Tillgodoräknande
Den studerande har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap).

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 3

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.