"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Praktik inom kostområdet, 15 hp

Engelskt namn: Placement in Food and Nutrition

Denna kursplan gäller: 2016-08-29 och tillsvidare

Kurskod: 2KN059

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kostvetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Beslutad av: Prefekten, 2016-06-13

Innehåll

I kursen tillämpas, integreras och utvecklas yrkeskunnandet som kostvetare. I den här kursen får studenterna, genom praktik på en arbetsplats, möjlighet att utveckla sina kunskaper och färdigheter inom det kostvetenskapliga området. Praktikplatsen kan vara förlagd på annan ort än studieorten och då utgår en viss ekonomisk ersättning.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse

  • Visa förmåga att redogöra för organisation och uppbyggnad av verksamheter inom aktuell verksamhet.

Färdighet och förmåga

  • Tillämpa kunskaper som inhämtats under utbildningen i relation till aktuell verksamhet.
  • Självständigt planera, genomföra, utvärdera och dokumentera kostrelaterade aktiviteter.
  • Identifiera och visa på förhållanden inom aktuellt verksamhetsområde gällande genus.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Värdera utvecklingsmöjligheter i aktuell verksamhet, samt förstå konsekvenser av föreslagna förändringar.
  • Hantera professionella relationer med privatpersoner och andra yrkesgrupper med respekt, integritet, och empati samt visa förståelse för andras uppfattningar som grund för kommunikation och samverkan.

Behörighetskrav

Univ:. Godkänt betyg i minst 120 hp varav minst 90 hp i ämnet kostvetenskap.

Undervisningens upplägg

Praktikplatser väljs i samråd med kursansvarig. Praktik kan ske på annan ort än studieorten. Praktikens innehåll planeras i samråd med handledaren på praktikplatsen.
Under praktiken måste studenten själv söka kunskap inom arbetsområden på praktikplatsen som hen bedömer vara av värde för kommande yrkesverksamhet.
Obligatorisk arbetstid schemaläggs under första praktikveckan för hela perioden och utgör ca 35 timmar per arbetsvecka. Arbetstiden ska inkludera möjlighet till egna studier inom praktikområdet.

Examination

Examinationen sker genom att den studerande, redovisar utfört arbete, muntligt och skriftligt. Praktiken betygsätts av handledaren och av kursansvarig. För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga obligatoriska moment är godkända.
Efter genomgången kurs avger handledaren ett skriftligt omdöme om studenten. Omdömet utgör det huvudsakliga underlaget för examinerande lärares beslut om betyg på kursen. Även individuella skriftliga uppgifter ligger till grund för det slutgiltiga betyget.
För kurs med praktik skall bedömningen av praktik ske löpande. Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen.
I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenter behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger.
Om studenten vid ett sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen.
Om studenten inte blir godkänd vid ordinarie praktiktillfälle erbjuds studenten att vid två ytterligare tillfällen ompröva sitt betyg vid en ny organisation, detta enligt reglerna för omtentamen/ uppsamlingstentamen. En ny praktikperiod ska erbjudas senast tre månader efter ordinarie praktikperiod. Ytterligare en ny praktikperiod ska erbjudas inom ett år från ordinarie praktiktillfälle. I de fall prov eller praktik inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet/praktiken.
En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända examinationer på moment eller delar av kurs, om inte särskilda skäl talar emot det (Högskoleförordningen 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till studierektor för Institutionen för kostvetenskap. Examination baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande av kurs (helt eller delvis) kan prövas. Se universitetets regelsamling och tillgodoräknandeordning. Ansökan görs på särskild blankett enligt studentcentrums riktlinjer.
 

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter den tidigare kursen Praktik inom kostområdet 15 hp (2KN015) och kan inte tas med i examen tillsammans med denna

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.