"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Praktik inom museer och kulturarv, 15 hp

Engelskt namn: Work Experience in Museums and Cultural Heritage

Denna kursplan gäller: 2021-03-22 och tillsvidare

Kurskod: 1MU066

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Museologi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2020-09-03

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för kultur- och medievetenskaper, 2021-02-15

Innehåll

Under kursen får studenten under handledning pröva och utveckla sina kunskaper och färdigheter genom arbete inom musei- och kulturarvsbranschen. Ett syfte med kursen är att ge den studerande möjlighet att integrera tidigare tillägnad teoretisk kunskap med praktisk verksamhet på praktikplatsen. Praktiken genomförs vid nationellt eller regionalt museum, alternativt statligt organ för kulturmiljövård eller annan institution inom verksamhetsområdet. Om fysisk praktikplats inte kan erbjudas, ges den studerande möjligheten att genomföra ett särskilt projektarbete hemifrån. Yrkespraktiken kan även genomföras utomlands. Under kursen deltar den studerande på heltid i arbetet på praktikplatsen. Kursen innefattar teman som rör perspektiv på hållbarhet i relation till museiverksamhet.
 
Kursen utgör valbar kurs på termin 6 på Branschutbildningen för museer och kulturarv.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten

  • kunna tillämpa sina samlade kunskaper i praktiskt arbete i en verksamhet inom musei- och kulturarvsbranschen,
  • uppvisa förmåga att göra en kritisk analys av en verksamhets arbete med musei- och kulturarvsfrågor, samt
  • uppvisa förmåga att i en praktikrapport bedöma och presentera sina egna kunskaper och kompetenser samt relatera dessa till vald arbetsplats och yrkessammanhang

Behörighetskrav

Univ. Godkända resultat från termin 1 till och med 5 på HGMKU Branschutbildningen för museer och kulturarv. Högst 15 hp får saknas från närmast föregående termin.

Undervisningens upplägg

Kursen omfattar obligatoriska studier på heltid, där studenten följer gällande arbetstider på praktikplatsen. Studenten får handledning på plats och såväl student som praktikhandledare har, baserat på behov, kontakt med programföreståndare eller annan lärare vid institutionen.
Under praktikperioden arbetar studenten med uppgifter som anvisas av praktikplatsen samt med en särskild praktikuppgift och en praktikrapport där den studerande övar sin förmåga att observera och analysera en arbetsplats/organisations arbete med musei- och kulturarvsverksamhet. För den student som inte kan erbjudas fysisk praktikplats, ges möjligheten att utföra praktiken hemifrån i form av digitalt projektarbete. Särskilda skriftliga instruktioner och handledningsordning ges då för detta arbete. För student som väljer projektarbetet blir kursansvarig lärare studentens handledare. Vid valt projektarbete kommer praktikrapportens omfång att utökas. Praktiken följs upp med ett obligatoriskt seminarium vid kursens slut.

För den som är registrerad på kurs och har ett funktionshinder finns resurser för särskilt stöd. Kontakta Studentcentrum för mer information.

Examination

För godkänt resultat på kursen krävs aktivt deltagande i arbetet under praktikperioden, ett praktikintyg från praktikhandledaren (undantaget studerande som väljer projektarbete), samt genomförande av en särskild praktikuppgift som redovisas i en självständigt författad praktikrapport enligt instruktioner. Praktikrapporten presenteras och examineras vid ett obligatoriskt seminarium.
 
Om frånvaro från praktiken överstiger en arbetsvecka, exempelvis på grund av sjukdom, görs en individuell bedömning när det gäller behovet av kompletteringar. Datum för praktikseminarium gäller som tentamensdatum. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle senast tre månader efter det ordinarie provtillfället, samt ett uppsamlingsprovtillfälle inom ett år från det ordinarie provtillfället.
 
Bedömningen skall enligt högskoleförordningen vara individuell eller utformas på ett sådant sätt att individuell prövning kan ske för kursen i dess helhet. Bedömningen för hela kursen sker enligt graderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För godkänd på kursen krävs att alla delar av examinationen är godkända. För väl godkänd fordras Väl godkänd på praktikrapporten.

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen.

I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen.

Studerande som registrerats på en kurs har rätt att examineras på kursen upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera/prövas minst två gånger på kursen. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos utbildningsledaren vid Humanistisk fakultet begära annan examinator.

Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilken modul eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Kursen ersätter den tidigare kursen 1MU002 Museologi C, 30 hp och kan inte tas med i examen tillsammans med den kursen.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 12

Observera att kurslitteratur kan tillkomma enligt lärares anvisningar, dock senast två månader före kursstart.

Kavanagh Gaynor
Museum provision and professionalism
London : Routledge : 1994 : 362 s. :
ISBN: 0-415-11280-X (inb.) ; CIP entry
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

McManus Paulette M.
Archaeological displays and the public : museology and interpretation
2. ed. : London : Archetype Publications : 2000 : 168 s. :
ISBN: 1-873132-67-0
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Brown Karen
Museums and Local Development: An Introduction to Museums, Sustainability and Well-being
Museum International : 2019 :
Museum International : Vol 71 : Iss 3-4 : 2019 : 13 s.
Obligatorisk

ICOM Study-series
Webb :
http://icom.museum/studse.html
Obligatorisk

Artiklar och material kan tillkomma enligt lärares anvisningar.