"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Praktik på det litterära fältet, 15 hp

Engelskt namn: Work Experience in the Literary Field

Denna kursplan gäller: 2019-01-21 och tillsvidare

Kurskod: 1LV066

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Litteraturvetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2018-10-12

Innehåll

Under kursen får studenten under handledning pröva och utveckla sina kunskaper om och färdigheter i arbete med litteratur och skrivande. Ett syfte med kursen är att integrera teori och praktik. Praktiken kan göras på förlag, tidskrifts- eller tidningsredaktion, bokhandel, arkiv, bibliotek, myndighet, organisation, förening eller företag med arbetsuppgifter som är relaterade till litteratur och skrivande. Utöver själva praktiken ingår även skriftliga uppgifter och seminarier i kursen.

Kursen utgör valbar kurs på termin 6 på Programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten

  • uppvisa förmåga att presentera sig själv, sina kunskaper och kompetenser, och relatera dessa till en arbetsplats och ett yrkessammanhang
  • kunna tillämpa sina samlade kunskaper i praktiskt arbete på en arbetsplats/arbetsmiljö med inriktning mot litteratur och/eller skrivande, samt
  • uppvisa förmåga att analysera och reflektera över en organisations/arbetsplats arbete med litteratur och/eller skrivande.

Behörighetskrav

Univ. Godkända resultat från termin 1 till och med 5 på HGLKS Programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande. Högst 15 hp får saknas från närmast föregående termin.

Undervisningens upplägg

Kursen omfattar obligatoriska studier på heltid, där studenten följer överenskomna arbetstider på praktikplatsen. Studenten får handledning på plats och såväl student som praktikhandledare har, baserat på behov, kontakt med programföreståndare eller annan lärare vid institutionen. Praktiken förbereds genom en planeringsuppgift som innebär att studenten utformar ett personligt sökbrev och CV samt kartlägger och kontaktar möjliga praktikplatser - vid behov med stöd av institutionen. Under praktikperioden arbetar studenten i första hand med uppgifter som anvisas av praktikplatsen, men också med en praktikblogg och en rapport där den studerande övar sin förmåga att observera och analysera en arbetsplats/organisations arbete med litteratur och skrivande. Praktiken följs upp med ett seminarium. I de fall närvaro vid föreläsningar och seminarier är obligatoriska, det vill säga av examinerande karaktär, anges detta särskilt i schemat.

För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. Kontakta Studentcentrum för mer information.

 

Examination

För att bli godkänd på kursen krävs bekräftelse från praktikplatsen, närvaro på praktikplatsen som tillsammans med studieuppgifterna motsvarar heltid, planeringsuppgift, praktikblogg och rapport, deltagande i seminarium samt ett intyg från handledaren på praktikplatsen. Om frånvaro från praktiken överstiger en arbetsvecka, exempelvis på grund av sjukdom, görs en individuell bedömning när det gäller behovet av kompletteringar. Datum för praktikseminarium gäller som tentamensdatum. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle senast tre månader efter det ordinarie provtillfället, samt ett uppsamlingsprovtillfälle inom ett år från det ordinarie provtillfället.

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle.

Bedömningen skall enligt högskoleförordningen vara individuell eller utformas på ett sådant sätt att individuell prövning kan ske för kursen i dess helhet. Bedömningen för hela kursen sker enligt graderna Godkänd eller Underkänd. För godkänd på kursen krävs att alla delar av examinationen är godkända.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen.

I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen.

Studerande som registrerats på en kurs har rätt att examineras på kursen upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera/prövas minst två gånger på kursen. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära annan examinator.

Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan.
För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

Eget yrkesarbete räknas inte som praktik, även om det gäller arbete inom litteraturområdet.

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektorn vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.