Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Praktikkurs i Informatik, 15 hp

Engelskt namn: Informatics Internship

Denna kursplan gäller: 2022-05-16 och tillsvidare

Kurskod: 2IN307

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Informatik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för informatik

Beslutad av: Prefekten, 2020-02-27

Reviderad av: Prefekten, 2022-05-12

Innehåll

Modul 1. Att etablera praktikplats, 1,5 hp.
I denna kursmodul ordnar studenten egen praktikplats utifrån egna önskemål och möjligheter. Studenten specificerar i samråd med Institutionen för informatik och representant för praktikplatsen, de specifika uppgifter som praktiken medför. Den praktiska handledningen på praktikplatsen utformas individuellt mellan handledare och student och specificeras i en individuell praktikplan. Praktikens utformning och innehåll planeras individuellt. Uppgifterna kan vara av både operativ och strategisk karaktär.

Modul 2. Utövande och reflektion i verksamhetsförlagt arbete, 13,5 hp.
I denna kursmodul genomför studenten verksamhetsförlagt praktikarbete inom offentlig eller privat verksamhet, alternativt inom frivilligorganisationer, i Sverige eller utomlands. Syftet med kursmodulen är att studenten ska få möjlighet att omsätta tidigare inhämtade kunskaper och erfarenheter i informatik i tillämpat arbete. Under kursen utvecklar studenten förmågan att integrera teori och praktik för att utföra kvalificerade arbetsuppgifter. Studenten utvecklar förmågan att arbeta såväl självständigt som i samverkan med andra. Vidare orienterar sig studenten aktivt om de villkor, förhållanden, förutsättningar och arbetsformer som påverkar den verksamhet praktiken är förlagd inom.

Förväntade studieresultat

Modul 1. Att etablera praktikplats, 1,5 hp.
Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter avslutad kursmodul kunna:
1. Självständigt anskaffa praktikplats.
2. Utforma en praktikplan för planerat arbete vid aktuell verksamhet. 

Modul 2Utövande och reflektion i verksamhetsförlagt arbete, 13,5 hp.
Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutad kursmodul kunna: 
1. Redogöra för centrala praktiker inom verksamhetsområdet. 
2. Redogöra för genomfört praktiskt arbete. 
3. Redogöra för den organisatoriska, sociala och professionella kontext inom vilken praktikarbetet genomförts. 
 
Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter avslutad kursmodul kunna: 
4. Utföra yrkesrelaterade arbetsuppgifter vid den aktuella verksamheten. 
5. Tillämpa vetenskapligt grundade begrepp, metoder och modeller i relation till praktiskt arbete. 
 
Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter avslutad kursmodul kunna: 
6. Kritiskt granska och bedöma utmaningar gällande etik, makt och sociala skillnader i relation till studerat verksamhetsområde.

Behörighetskrav

Informatik. För tillträde till kursen krävs 150 högskolepoäng i avslutade kurser, varav 90 högskolepoäng i informatik, inklusive godkänt examensarbte för kandidatexamen i informatik eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs företrädesvis i form av genomförande av obligatorisk verksamhetsförlagt arbete, handledning i samband med självstudier, seminarier samt inlämningsuppgifter. Vissa undervisningsmoment kan vara obligatoriska. Undervisningen kan ges på engelska. Under kursen har studenterna tillgång till ett antal av institutionens datorsalar. 
 
Praktikperioden är ungefär nio veckor, motsvarande cirka 35 timmar praktiskt arbete per vecka. Individuella uppgifter och seminarier motsvarar cirka fem timmar per vecka.

Examination

Modul 1. Att etablera praktikplats, 1,5 hp. 
Examinationen sker genom att självständigt anskaffa en praktikplats samt genom en individuell inlämningsuppgift i form av en praktikplan. Som betyg på kursmodulen ges godkänd (G) eller underkänd (U). 
 
Modul 2. Utövande och reflektion i verksamhetsförlagt arbete, 13,5 hp. 
Examinationen sker genom genomförd praktik, individuell inlämningsuppgift samt seminarier. Som betyg på kursmodulen ges betyget godkänd (G) eller underkänd (U).  

Som betyg på hela kursen ges godkänd (G) eller underkänd (U). För betyget godkänd (G) på kursen erfordras betyget godkänd (G) på båda ingående kursmoduler. 
 
Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i det fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. 

Antalet examinationstillfällen på kursens verksamhetsförlagda delar är begränsat till två. För övriga examinerande inslag i kursen, exempelvis inlämningsuppgifter eller seminarier gäller inte motsvarande begränsningar av antalet examinationstillfällen, utan den som ej är godkänd efter två sådana provtillfällen, ges normalt möjlighet att deltaga i särskilda därpå följande uppsamlingstillfällen. 

Studerande som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator eller rättande lärare utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator eller rättande lärare handläggs av studierektor vid Institutionen för informatik. 

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Övriga föreskrifter

Att ordna praktikplats samt att finansiera resor, bostad, med mera är studentens eget ansvar. Innan praktiken påbörjas ska praktikplatsen, handledaren och de huvudsakliga arbetsuppgifterna godkännas av kursansvarig. Student som sökt kursen kommer ej registreras förrän studenten på egen hand ordnat en praktikplats och fått sin praktikplan godkänd.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 20

Modul 1. Att etablera praktikplats, 1,5 hp.

Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).

Modul 2. Utövande och reflektion i verksamhetsförlagt arbete, 13,5 hp.

Schön Donald A.
The reflective practitioner : how professionals think in action
Repr.[= New ed.] : Aldershot : Arena : 1995 : x, 374 s. :
ISBN: 1-85742-319-4
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Litteratur sökes individuellt utifrån uppdrag och fördjupningsområde. Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).