Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Praktikkurs i Informatik, 15 hp

Engelskt namn: Informatics Internship

Denna kursplan gäller: 2019-12-30 och tillsvidare

Kurskod: 2IN307

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Informatik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för informatik

Beslutad av: Prefekten, 2020-02-27

Innehåll

Moment 1. Att etablera praktikplats, 1,5 hp.
I detta kursmoment ordnar studenten egen praktikplats utifrån egna önskemål och möjligheter. Studenten specificerar i samråd med Informatik och representant för praktikplatsen, de specifika uppgifter som praktiken medför. Den praktiska handledningen på praktikplatsen utformas individuellt mellan handledare och student och specificeras i en individuell praktikplan. Praktikens utformning och innehåll planeras individuellt. Uppgifterna kan vara av både operativ och strategisk karaktär.

Moment 2. Utövande och reflektion i verksamhetsförlagt arbete, 13,5 hp.
I detta kursmoment genomför studenten verksamhetsförlagt praktikarbete inom offentlig eller privat verksamhet alternativt inom frivilligorganisationer, i Sverige eller utomlands. Syftet med kursmomentet är att studenten ska få möjlighet att omsätta tidigare inhämtade kunskaper och erfarenheter i informatik i tillämpat arbete. Under kursen utvecklar studenten förmågan att integrera teori och praktik för att utföra kvalificerade arbetsuppgifter. Studenten utvecklar förmågan att arbeta såväl självständigt som i samverkan med andra. Vidare orienterar sig studenten aktivt om de villkor,förhållanden, förutsättningar och arbetsformer som påverkar den verksamhet praktiken är förlagd inom.

Förväntade studieresultat

Moment 1. Att etablera praktikplats, 1,5 hp

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
  1. Självständigt anskaffa praktikplats
  2. Redogöra för planerat arbete vid aktuell verksamhet enligt avsedd praktikplan.

Moment 2.Reflektion och utövande i verksamhetsförlagt arbete, 13,5 hp

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
1. Redogöra för centrala praktiker inom verksamhetsområdet.
Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
2. Utföra yrkesrelaterade arbetsuppgifter vid den aktuella verksamheten.
3. Redogöra för genomfört praktiskt arbete.
4. Redogöra för den organisatoriska, sociala och professionella kontext inom vilken praktikarbetet genomförts.
5. Visa förmåga att tillämpa vetenskapligt grundade begrepp, metoder och modeller i relation till praktiskt arbete.
Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
6. Kritiskt granska och bedöma utmaningar gällande etik, makt och sociala skillnader i relation till studerat verksamhetsområde.

Behörighetskrav

Informatik. För tillträde till kursen krävs 150 högskolepoäng i avslutade kurser, varav 90 högskolepoäng i informatik, inklusive godkänt examensarbte för kandidatexamen i informatik eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs företrädelsevis i form av genomförande av obligatorisk verksamhetsförlagt arbete, handledning i samband med självstudier, seminarier samt inlämningsuppgifter. Vissa undervisningsmoment kan vara obligatoriska. Undervisningen kan ges på engelska. Under kursen har studenterna tillgång dygnet runt till ett antal av institutionens datorsalar, med undantag för förekommande bokningar för andra kurser.

Praktikperioden är ungefär 10 veckor, motsvarande cirka 35 timmar praktiskt arbete per vecka. Individuella uppgifter och seminarier motsvarar cirka 5 timmar per vecka.

Examination

Kursens examinationsformer anges vid respektive moment.

Moment 1. Att etablera praktikplats, 1,5 hp

Momentets examinationsformer: Examinationen sker genom individuell inlämningsuppgift i form av en praktikplan. Som betyg på kursmomentet ges godkänd eller underkänd.

Moment 2. Utövande och reflektion i verksamhetsförlagt arbete, 13,5 hp
Momentets examinationsformer: Examinationen sker genom genomförd praktikperiod, individuell inlämningsuppgift samt seminarier. Som betyg på kursmomentet ges betyget godkänd eller underkänd. Som betyg på hela kursen ges godkänd eller underkänd. För betyget godkänd på kursen erfordras betyget godkänt på alla ingående kursmoment.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studentens avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen.
I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod,under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen.

Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. Studerande som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator handläggs av studierektor vid Institutionen för informatik.

Övriga föreskrifter

Att ordna praktikplats samt att finansiera resor, bostad, m.m. är studentens eget ansvar. Innan praktiken påbörjas ska praktikplatsen, handledaren och de huvudsakliga arbetsuppgifterna godkännas av kursansvarig. Student som sökt kursen placeras som reserv till dess att studenten på egen hand ordnat en praktikplats och fått sin praktikplan godkänd.

Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 10

Moment 1. Att etablera praktikplats, 1,5 hp

Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).

Moment 2. Reflektion och utövande i verksamhetsförlagt arbete, 13,5 hp

Schön Donald A.
The reflective practitioner : how professionals think in action
Repr.[= New ed.] : Aldershot : Arena : 1995 : x, 374 s. :
ISBN: 1-85742-319-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Litteratur sökes individuellt utifrån uppdrag och fördjupningsområde. Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).