"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Praktisk europaprocess, 15 hp

Engelskt namn: Practical European Procedural Law

Denna kursplan gäller: 2018-01-15 och tillsvidare

Kurskod: 2JU163

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Rättsvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Fyrgradig skala, bokstavsbetyg

Ansvarig institution: Juridiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2014-11-28

Reviderad av: Prefekten, 2016-10-31

Innehåll

Kursen syftar till att - inom ramen för Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna - ge en fördjupad teoretisk och praktisk insikt om juridisk problematik samt en förmåga att utarbeta och framlägga en juridisk argumentation. Kursen genomförs i ett nordiskt samarbete som en tävling i fingerad rättegång (Moot Court) inom området för mänskliga rättigheter.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten:

– ha fördjupade kunskaper om och förståelse för mänskliga rättigheter ur ett europarättsligt perspektiv samt kunna tillämpa ämnesområdets begrepp, rättsprinciper och systematik

– individuellt och i samverkan med andra inom givna tidsramar kunna identifiera, formulera och analysera rättsliga problem inom ämnesområdet

– muntligen och skriftligen kunna argumentera för och emot olika lösningar på rättsliga problem i en fingerad domstolsprocess om mänskliga rättigheter.

Behörighetskrav

Univ.: 120 hp inom ramen för juristprogrammet eller motsvarande vari ska ingå godkända resultat för kurserna T 5 - Straff- och processrätt, 30 hp, och T 6:1 – Internationell rätt, 10 hp, eller motsvarande.
 

Undervisningens upplägg

Kursen baseras på problembaserat lärande, där studentens egen aktivitet och arbete i basgruppen är avgörande. Kursen bygger på det case som tillhandahålls genom rättegångstävlingen. Arbetet i basgruppen, inklusive inlämning av klagoskrift respektive svaromål och pläderingen är obligatoriskt. Handledning till basgruppsarbetet samt vissa föreläsningar förekommer.

Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som det kurstillfälle pågår som studenten har registrerats på.

Examination

Examinationen sker på grundval av två delar, dels de under kursen obligatoriska delar som anges under punkt 1 nedan, dels en muntlig plädering enligt punkt 2 nedan.

Punkt 1
a) Aktivt deltagande vid basgruppsarbetet.
b) Aktivt deltagande vid författande av för basgruppen gemensamma inlagor.

Punkt 2
Muntlig plädering vid den fingerade rättegången.

Betyg m.m.
För att bli godkänd på hela kursen krävs godkänt resultat på samtliga delar under punkterna 1-2 ovan. För punkt 1 och punkt 2 ges endast betygen Underkänd (U) och Godkänd (G). 

På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (B), Icke utan beröm godkänd (Ba) eller Med beröm godkänd (AB). Betyget på hela kursen grundar sig på en sammanvägning av samtliga examinerande moment (punkt 1 och 2) och sätts först när alla aktiviteter under punkterna 1-2 ovan är utförda.

Närmare anvisningar angående betygssättningen och de olika delarnas inbördes vikt lämnas av kursansvarig vid terminens början. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator (betygssättande lärare) utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran inges till studierektor.
 
Student som deltagit vid men blivit underkänd på prov (vilket inkluderar uppsats, PM, seminarium, redovisning, inlämningsuppgift och liknande), som inte rubriceras som salstentamen, hemtentamen eller muntlig tentamen, har rätt att utföra komplettering upp till betyget Godkänd för det aktuella provet, dock ej till högre betyg. Studenten kan fortfarande få högre betyg än Godkänd på kursen som helhet, förutsatt att kraven för dessa betyg uppnåtts. Kompletteringen ska ske inom två månader från det att studenten fått kännedom om att den inte uppnått godkänd nivå på provet i fråga och inom ramen för den ursprungliga examinationsuppgiften.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
 

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 12

  Referenslitteratur

  Harris, O'Boyle & Warbrick : law of the European convention on human rights
  Harris David J., O'Boyle M., Bates Ed, Buckley Carla
  Fourth edition : Oxford, United Kingdom : Oxford University Press : [2018] : lxv, 986 pages :
  ISBN: 9780198785163
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2021 vecka 12

  Harris, O'Boyle & Warbrick : law of the European convention on human rights
  Harris David J., O'Boyle M., Bates Ed, Buckley Carla
  Fourth edition : Oxford, United Kingdom : Oxford University Press : [2018] : lxv, 986 pages :
  ISBN: 9780198785163
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst