Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Praktiskt estetiskt ämne - Bild 1, 15 hp

Engelskt namn: Practical Aestethic Subject - Visual Art 1

Denna kursplan gäller: 2016-07-25 och tillsvidare

Kurskod: 6ES075

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2016-06-09

Innehåll

Kursen syftar till att introducera studenten i ämnet bild och har ett ämnesdidaktiskt perspektiv. Genom laborativt undersökande arbete utvecklas grundläggande förmåga att framställa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg, samt med olika material. Kursen behandlar perceptionsteori, grundläggande bildanalys samt färglära. I samband med bildskapande anknyts konstbilden och hur man med bildarbete och samtal om bilder kan stimulera barn till ett rikare bildspråk. Bildämnets historik och dess situation idag belyses ur olika kritiska och didaktiska perspektiv. Skillnader och likheter mellan fritidshemmets bildpedagogiska aktiviteter och skolans bildundervisning belyses.

Moment 1. Bildframställning och verktyg för bildframställning (tools and methods for image production), 5 hp
Momentet omfattar övningar och grundläggande kunskaper om bildmässiga uttrycksmedel i 2- och 3-dimensionell gestaltning. Workshops med betoning på laborativt bildarbete som följs upp av gestaltande hemuppgifter.

Moment 2. Bild- och konstteorier (art theory), 5 hp
Momentet behandlar färglära, perceptionsteori och bildanalys genom föreläsningar, workshops och bildsamtal.

Moment 3. Bilddidaktik (art pedagogy), 5 hp
Momentet omfattar ämnets historia och didaktiska perspektiv på bildarbete. Genom övningar, planeringar och reflektioner tränar studenten på att tillämpa ämnesdidaktisk teori.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
 • visa på grundläggande kunskaper om tekniker och metoder inom två- och tredimensionell bild (moment 1)
 • kunskap om didaktiska metoder för bildsamtal och barns lärande i bild (moment 2 och 3)
 • visa kunskap om hur bild som estetisk lärprocess kan integreras i fritidshemmets och skolans pedagogiska verksamhet (moment 3)
Färdighet och förmåga
 • kunna tillämpa olika bildtekniker för att uttrycka sig i bild, samt vara självständig i den egna bildprocessen (moment 1)
 • kunna analysera och tolka bilder med stöd av bildanalytiska begrepp (moment 2)
 • kunna planera, organisera och genomföra undervisning i bild för fritidshemmets och skolans verksamhet. (moment 3)
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • visa på ett reflekterande och problematiserande förhållningssätt till bildarbete, byggt på vetenskaplig grund (moment 1, 2 och 3)
 • kunna bedöma framsteg och beskriva den kreativa arbetsprocessen i egen konstnärlig produktion (moment 1 och 2)
 • med stöd av styrdokument samt aktuell forskning kunna reflektera över estetiska lärprocesser och bild som uttrycksform i ett historiskt och samtida perspektiv (moment 3)

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Kursen omfattar ämnesstudier i form av laborativt gestaltande arbete inom det konstnärliga och hantverksmässiga området. Undervisning bedrivs i form av föreläsningar, litteraturstudier, seminarier och workshops. I kursen ingår problemorienterande uppgifter utifrån vissa teman. Dessa ska ge en syn på bildarbetet som ett medel att på olika sätt tränga in i ett innehåll och ge en träning i att välja för sammanhanget adekvata material, tekniker och bildspråkliga uttryck. Kursarbetet genomförs i grupp och individuellt, till stor del i självständiga former via digital plattform.

Examination

Examination sker i form av eget gestaltningsarbete och reflektioner, vilka redovisas både muntligt och skriftligt, samt genom aktivt deltagande i seminarier och workshops.

Utöver förväntade studieresultat läggs i bedömningen för betyget Väl godkänd särskild vikt vid studentens förmåga att experimentera och finna egna lösningar på problem, samt vid studentens redovisade förmåga till fördjupad analys med ett reflekterande och distanserat förhållningssätt. För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs Väl godkänd på två av kursens tre moment.

Ett omprov ska erbjudas senast tre månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos prefekten vid Institutionen för estetiska ämnen begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 68 §§ samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 27

  Om färg : uppfatta, förstå och använda färg
  Sisefsky Jan, Björling Håkan, Nordenström Hans
  Stockholm : Skandinaviska färginstitutet ; a Västerås : b Ica : 1995 : 175, [1] s. :
  ISBN: 91-534-1557-4 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Tillhandahålls i pdf från insitiutionen

  Berefelt Gunnar
  ABSe om bildperception
  4. uppl. : Stockholm : Centrum för barnkulturforskning : 1997 : 72 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillhandahålls i pdf från institutionen

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr11
  Skolverket : 2011 :
  Hämtas från
  Obligatorisk

  Möten med bilder : analys och tolkning av visuella uttryck
  Eriksson Yvonne, Göthlund Anette
  Lund : Studentlitteratur : 2004 : 180 s. :
  ISBN: 91-44-02325-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lära barn skapa : kreativt arbete med barn
  Barnes Rob, Andersson Sten
  Lund : Studentlitteratur : 1994 : 176 s., [16] pl.-s. i färg :
  ISBN: 91-44-39501-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Tillhandahålls i pdf från institutionen

  Bilder i skolan.
  Karlsson Sten-Gösta, Lövgren Staffan
  Lund : Studentlitteratur : 2001 : 256 s. :
  ISBN: 91-44-01050-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Marner Anders
  Möten och medieringar : estetiska ämnen och läroprocesser i ett semiotiskt och sociokulturellt perspektiv
  Umeå : Fakultetsnämnden för lärarutbildning : cop. 2005 : 145 s. :
  ISBN: 91-7305-955-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Tillhandahålls i pdf från institutionen

  Rapportserie Tilde. Tema: Bildanalys
  Marner Anders, Skåreus Eva
  Institutionen för estetiska ämnen : 2009 :
  http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:293527/FULLTEXT01.pdf
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillhandahålls i pdf från institutionen

  Åsén Gunnar
  Bildundervisning och lärande genom bilder
  Första upplagan : 2017 : 200 sidor :
  ISBN: 9789147122271
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kapitel 1

  Viss övrig litteratur tillhandahålls av läraren i samband med lektioner

 • Giltig från: 2016 vecka 38

  Om färg : uppfatta, förstå och använda färg
  Sisefsky Jan, Björling Håkan, Nordenström Hans
  Stockholm : Skandinaviska färginstitutet ; a Västerås : b Ica : 1995 : 175, [1] s. :
  ISBN: 91-534-1557-4 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Tillhandahålls i pdf från insitiutionen

  Berefelt Gunnar
  ABSe om bildperception
  4. uppl. : Stockholm : Centrum för barnkulturforskning : 1997 : 72 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillhandahålls i pdf från institutionen

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr11
  Skolverket : 2011 :
  Hämtas från
  Obligatorisk

  Möten med bilder : analys och tolkning av visuella uttryck
  Eriksson Yvonne, Göthlund Anette
  Lund : Studentlitteratur : 2004 : 180 s. :
  ISBN: 91-44-02325-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lära barn skapa : kreativt arbete med barn
  Barnes Rob, Andersson Sten
  Lund : Studentlitteratur : 1994 : 176 s., [16] pl.-s. i färg :
  ISBN: 91-44-39501-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Tillhandahålls i pdf från institutionen

  Bilder i skolan.
  Karlsson Sten-Gösta, Lövgren Staffan
  Lund : Studentlitteratur : 2001 : 256 s. :
  ISBN: 91-44-01050-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Marner Anders
  Möten och medieringar : estetiska ämnen och läroprocesser i ett semiotiskt och sociokulturellt perspektiv
  Umeå : Fakultetsnämnden för lärarutbildning : cop. 2005 : 145 s. :
  ISBN: 91-7305-955-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Tillhandahålls i pdf från institutionen

  Rapportserie Tilde. Tema: Bildanalys
  Marner Anders, Skåreus Eva
  Institutionen för estetiska ämnen : 2009 :
  http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:293527/FULLTEXT01.pdf
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillhandahålls i pdf från institutionen

  Viss övrig litteratur tillhandahålls av läraren i samband med lektioner