Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Praktiskt estetiskt ämne - Idrott och hälsa 1, 15 hp

Engelskt namn: Practical Aesthetic Subject - Physical and Health Education 1

Denna kursplan gäller: 2021-01-04 till 2022-06-19 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 6ID016

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2016-02-03

Reviderad av: Prefekten, 2020-10-22

Innehåll

Kursens innehåll har inriktning mot idrott och hälsaundervisning för lägre åldrar.
Hur allsidiga rörelseförmågor kan främjas är centralt för kursen. Barns och ungdomars fysiska, motoriska och sociala utveckling studeras liksom olika motoriska grundformer. Vidare studeras hur olika rörelseformer kan anpassas till och stödja barns fysiska och motoriska utveckling och hälsa. Lekens betydelse för barnets och gruppens motoriska och sociala utveckling behandlas. Vikten av att grundlägga tilltro till den egna förmågan hos alla barn uppmärksammas. Vidare behandlas hur kreativa lärmiljöer kan skapas i olika rum för rörelse i verksamheter som innehåller lek, dans, rörelse, friluftsliv och utevistelse med utgångspunkt i skolans styrdokument. Simning och säkerhet vid vatten övas. Grundläggande begrepp och teorier kring hälsa diskuteras. Vikten av att grundlägga tilltro till den egna förmågan hos alla barn uppmärksammas. Idrott, undervisning i idrott och hälsa samt synen på fysisk fostran i ett historiskt och samhälleligt perspektiv studeras.

Förväntade studieresultat

Praktisk estetiskt ämne- Idrott och hälsa 1, 15hp
Practical Aesthetic Subject- Physical and Health Education 1, 15 credits

Efter kursen ska den studerande kunna: 

Kunskap och förståelse
 • visa förståelse för hur fysisk aktivitet påverkar individens hälsa
 • beskriva samhälleliga faktorer som bidragit till idrottens och ämnet Idrott och hälsas utveckling
 • redogöra för hur leken kan användas som metod för barns lärande i fritidshem och grundskola
Färdighet och förmåga
 • observera motoriska grundformer med hjälp av teorier om motorisk utveckling och lärande
 • planera, genomföra och utvärdera undervisning där något av lek, dans och rörelse ingår
 • skapa förutsättningar och förståelse för hur barns kreativitet, skapande och kommunikativa förmåga kan utvecklas på varierande sätt genom olika rörelseformer
 • genom aktivt deltagande få förståelse för den egna såväl som andras rörelseförmåga
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • analysera och värdera innehåll och arbetssätt i den pedagogiska verksamheten utifrån skolans styrdokument
 • visa förmåga att reflektera över olika hälsoperspektiv

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och undervisningsövningar. Delar av undervisningen ges med stöd av informations- och kommunikationsteknik. Delar av kursen har karaktären av idrottsligt laborativ verksamhet såväl på campus som i skolmiljö, där aktivt, praktiskt deltagande från studentens sida är en förutsättning för lärande och färdighetsutveckling.

Examination

Kursen examineras genom följande inslag: 
 • En praktisk undervisningsuppgift i grupp med tillhörande skriftlig reflektion (U/G)) 
 • En individuell skriftlig reflektionsuppgift (U/G)
 • Ett muntligt litteraturseminarium (U/G)
 • Aktivt och praktiskt deltagande i de tillämpade momenten inom simning och livräddning (U/G)
 • En skriftlig hemtentamen (U/G/VG)
Examination sker löpande under kursen och i slutet av kursen. Studentens prestationer bedöms i en tregradig betygsskala, Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga uppgifter och obligatoriska avsnitt är godkända. För betyget väl godkänd krävs dessutom betyget väl godkänd för den skriftliga hemtentamen. För betyget väl godkänd läggs särskild vikt vid studentens förmåga att omsätta kursens innehåll i praktiska situationer samt dennes reflekterande förmåga. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.
I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersattas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.