Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Praktiskt estetiskt ämne - Idrott och hälsa 2, 15 hp

Engelskt namn: Practical Aesthetic Subject - Physical and Health Education 2

Denna kursplan gäller: 2021-01-04 till 2022-06-19 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 6ID015

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2016-02-03

Reviderad av: Prefekten, 2020-10-22

Innehåll

Kursens innehåll har inriktning mot idrott och hälsoundervisning för lägre åldrar. Kursen syftar till att utveckla didaktisk kompetens i att planera, organisera och leda rörelsemoment inom skolans verksamhet. Grundläggande teorier om ledarskap och lärande av rörelse inom idrott och hälsa behandlas varvid skolans varierande undervisningssituationer och innehåll framhålls. Olika lärandemiljöer och undervisningsmetoder som stimulerar till lek, dans, rörelse, friluftsliv och utevistelse med utgångspunkt i skolans styrdokument och lärande diskuteras och prövas. Undervisningens anpassning oavsett kön, eller funktionsnedsättning studeras och prövas i den pedagogiska verksamheten. Bedömning inom Idrott och hälsa introduceras där ämnesspecifika traditioner problematiseras med utgångspunkt i nationella styrdokument för ämnet.

Förväntade studieresultat

Praktisk estetiskt ämne- Idrott och hälsa 1, 15hp
Practical Aesthetic Subject- Physical and Health Education 2, 15 credits

Efter kursen ska den studerande kunna: 

Kunskap och förståelse
 • redogöra för teorier om lärande och ledarskap inom skolans verksamhet
 • visa grundläggande kunskaper i hur bedömning enligt de nationella styrdokumenten i ämnet kan ske
 • ha kunskap om och förstå skolans uppdrag om anpassad undervisning för alla elever
Färdighet och förmåga
 • visa didaktisk kompetens som medverkar till goda rörelseerfarenheter och kunskapsbildning i skolämnet Idrott och hälsa
 • kunna utföra HLR
 • genom aktivt deltagande få fördjupad förståelse för den egna såväl som andras rörelseförmåga
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • analysera och värdera innehåll och arbetssätt i undervisning utifrån ett didaktiskt perspektiv
 • visa grundläggande förmåga att reflektera över det egna ledar-och lärarskapet inom skolans verksamhet

Behörighetskrav

Godkänd kurs i Praktiskt estetiskt ämne - Idrott och hälsa 1, 15 hp

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och undervisningsövningar. Delar av undervisningen ges med stöd av informations- och kommunikationsteknik. Delar av kursen har karaktären av idrottslig laborativ verksamhet såväl på campus som i skolmiljö, där aktivt, praktiskt deltagande från studentens sida är en förutsättning för lärande och färdighetsutveckling.

Examination

Kursen examineras genom följande inslag: 
 • Muntligt genom litteraturseminarium (U, G)
 • Individuellt genom praktisk ledarskapsuppgift (U, G, VG)
 • Gruppvis skriftlig analys av didaktisk kompetens (U, G)
 • Individuell skriftlig reflektionsuppgift (U, G, VG)
Examinationen sker löpande under kursen och i slutet av kursen. Studentens prestationer bedöms i en tregradig betygsskala, Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga uppgifter är godkända. För betyget väl godkänd krävs dessutom betyget väl godkänd för den individuella skriftliga reflektionsuppgiften eller den praktiska ledaruppgiften. För betyget väl godkänd läggs särskild vikt vid studentens reflekterande och didaktiska förmåga. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersattas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 24

  Annerstedt Claes
  Att (lära sig) vara lärare i idrott och hälsa
  Göteborg : Multicare : 2007 : 207 s. :
  ISBN: 91-974590-2-X
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Passa mig! : inkluderad idrottsundervisning.
  Australian Sports Commission, Active Australia , Fors Eva
  Stockholm : SISU idrottsböcker : 2004 : 187 s. : ill. :
  ISBN: 91-85138-84-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Rörelse och idrott
  Bergenholtz Björn, Huitfeldt Åke
  1. uppl. : Stockholm : Liber : cop. 1998 : 288 s. :
  ISBN: 91-47-04817-4 ; 383:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Understanding sports coaching : the social, cultural and pedagogical foundations of coaching practice
  Cassidy Tania, Jones Robyn L, Potrac Paul
  2. ed. : London : Routledge : 2009 : 216 s. :
  ISBN: 978-0-415-44271-8 (hbk.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Friluftslivets pedagogik : en miljö- och utomhuspedagogik för kunskap, känsla och livskvalitet
  Brügge Britta, Glantz Matz, Sandell Klas
  Femte upplagan : Stockholm : Liber : [2018] : 283 sidor :
  ISBN: 9789147122684
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Visst kan ALLA vara med! : i idrott, lek och spel
  Hammar Lena, Johansson Inger
  Örebro : Varsam : 2008 : 178 s. :
  ISBN: 978-91-633-2590-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Idrottsdidaktiska utmaningar
  Larsson Håkan, Meckbach Jane
  2. uppl. : Stockholm : Liber : 2012 : 304 s. :
  ISBN: 978-91-47-10657-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Styrke Britt-Marie
  Kunskapande i dans : om estetiskt lärande och kommunikation
  Stockholm : Liber : 2015 : 191 s. :
  ISBN: 9789147111589
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kön-Idrott-Skola
  Larsson Håkan, Fagrell Birgitta, Redelius Karin
  idrottsforum.org : ISSN: 1652-7224 : 2005 :
  Obligatorisk

  Mini-Anne, utbildningspaket i hjärt-lungräddning
  Stiftelsen för hjärt- och lungräddning :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: HRL docka

  Myndigheten för skolutveckling
  Idrott och hälsa : en samtalsguide om kunskap, arbetssätt och bedömning
  Stockholm : Myndigheten för skolutveckling : 60 s. : 2007 :
  Obligatorisk

  Inkluderande undervisning : vad kan man lära av forskningen
  Nilholm Claes, Göransson Kerstin
  Härnösand : Specialpedagogiska skolmyndigheten : 2013 : 95 s. :
  ISBN: 9789128004589
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: s.11-33

  Rink Judith
  Teaching physical education for learning
  2nd ed : St. Louis : Mosby : cop. 1993 : xv, 336 s. :
  ISBN: 0-8016-6744-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s. 163-187

  Skolforskningsinstitutet
  En tillgänglig lärmiljö för all i ämnet idrott och hälsa – med fokus på socialt samspel
  Systematisk översikt 2020:02. Solna: Skolforskningsinstitutet. ISBN: 978-91-985316-4-0 :
  Obligatorisk

  Skolverket
  Bedömningsstöd idrott och hälsa årskurs 4-6
  Skolverket : 2021 :
  Obligatorisk

  Skolverket
  Kommentarmaterial till kursplanen i idrott och hälsa
  Skolverket: Form: Ordförrådet AB: 30 s. : ISBN: 978-91-38325-49-0 : 2011 :
  Obligatorisk

  Skolverket
  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
  Stockholm: Norstedts Juridik AB, 6 uppl. ISBN: 978913827500 : 2019 :
  Obligatorisk

  Stensmo Christer
  Ledarskap i klassrummet
  2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 263 s. :
  ISBN: 978-91-44-04833-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Wehlin Anita
  Orientera i skolan : gör det enkelt, roligt och pedagogiskt
  Tredje upplagan : Stockholm : SISU idrottsböcker : 83 sidor : ISBN: 9789187745492 : 2015 :
  Obligatorisk

  Aktuella kompendier och artiklar kan tillkomma.

 • Giltig från: 2021 vecka 1

  Annerstedt Claes
  Att (lära sig) vara lärare i idrott och hälsa
  Göteborg : Multicare : 2007 : 207 s. :
  ISBN: 91-974590-2-X
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Passa mig! : inkluderad idrottsundervisning.
  Australian Sports Commission, Active Australia , Fors Eva
  Stockholm : SISU idrottsböcker : 2004 : 187 s. : ill. :
  ISBN: 91-85138-84-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Bedömningsstöd idrott och hälsa årskurs 4-6
  Skolverket :
  https://bp.skolverket.se/web/bs_gr_grgridh01_4-6/ovrigt-bedomningsstod
  Obligatorisk

  Rörelse och idrott
  Bergenholtz Björn, Huitfeldt Åke
  1. uppl. : Stockholm : Liber : cop. 1998 : 288 s. :
  ISBN: 91-47-04817-4 ; 383:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Friluftslivets pedagogik : för kunskap, känsla och livskvalitet
  Brügge Britta, Glantz Matz, Sandell Klas
  3. uppl. : Stockholm : Liber : 2007 : [2], 283, [1] s. :
  ISBN: 978-91-47-05288-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Understanding sports coaching : the social, cultural and pedagogical foundations of coaching practice
  Cassidy Tania, Jones Robyn L, Potrac Paul
  2. ed. : London : Routledge : 2009 : 216 s. :
  ISBN: 978-0-415-44271-8 (hbk.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Del 3 Kursplan Idrott och hälsa
  Läroplan för grundskolan
  Skolverket : 2011 :
  https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/idrott-och-halsa
  Obligatorisk
  Läsanvisning: http://www.skolverket.se/sb/d/4166/a/23894#paragraphAnchor0

  Visst kan ALLA vara med! : i idrott, lek och spel
  Hammar Lena, Johansson Inger
  Örebro : Varsam : 2008 : 178 s. :
  ISBN: 978-91-633-2590-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Idrott och hälsa : en samtalsguide om kunskap, arbetssätt och bedömning
  Stockholm : Myndigheten för skolutveckling : 2007 : 60 s. :
  http://www.skolverket.se/publikationer?id=1885
  Obligatorisk

  Idrottsdidaktiska utmaningar
  Larsson Håkan, Meckbach Jane
  2. uppl. : Stockholm : Liber : 2012 : 304 s. :
  ISBN: 978-91-47-10657-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kommentarmaterial till kursplanen i idrott och hälsa
  Skolverket :
  https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2589
  Obligatorisk

  Styrke Britt-Marie
  Kunskapande i dans : om estetiskt lärande och kommunikation
  Stockholm : Liber : 2015 : 191 s. :
  ISBN: 9789147111589
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kön-Idrott-Skola
  Larsson Håkan, Fagrell Birgitta, Redelius Karin
  idrottsforum.org : 2005 :
  http://www.idrottsforum.org/articles/larsson/larsson_fagrell_redelius/larsson_fagrell_redelius051214.html
  Obligatorisk
  Läsanvisning: http://www.idrottsforum.org/articles/larsson/larsson_fagrell_redelius/larsson_fagrell_redelius051214.html

  Läroplan för grundskolan,förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2
  Skolverket : 2011 :
  http://www.skolverket.se/sb/d/4166/a/23894#paragraphAnchor0
  Obligatorisk
  Läsanvisning: http://www.skolverket.se/sb/d/4166/a/23894#paragraphAnchor0

  Inkluderande undervisning – vad kan man lära av forskningen
  Nilholm Claes, Göransson Kerstin
  FoU skriftserie nr 3, Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2013 - 95 s. :
  http://webb2.svedala.se/kvutis/wp-content/uploads/2014/05/00458_tillganglig.pdf
  Obligatorisk

  Rink Judith
  Teaching physical education for learning
  2nd ed : St. Louis : Mosby : cop. 1993 : xv, 336 s. :
  ISBN: 0-8016-6744-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s. 163-187

  Stensmo Christer
  Ledarskap i klassrummet
  2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 263 s. :
  ISBN: 978-91-44-04833-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Aktuella kompendier och artiklar kan tillkomma.