"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Praktiskt estetiskt ämne - Idrott och hälsa 2, 15 hp

Engelskt namn: Practical Aesthetic Subject - Physical and Health Education 2

Denna kursplan gäller: 2022-06-20 och tillsvidare

Kurskod: 6ID015

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2016-02-03

Reviderad av: Prefekten, 2022-06-13

Innehåll

Kursens innehåll har inriktning mot idrott och hälsaundervisning för lägre åldrar. Kursen syftar till att utveckla didaktisk kompetens i att planera, organisera och leda rörelsemoment inom skolans verksamhet. Grundläggande teorier om ledarskap och lärande av rörelse inom idrott och hälsa behandlas varvid skolans varierande undervisningssituationer och innehåll framhålls. Olika lärandemiljöer och undervisningsmetoder som stimulerar till lek, dans, rörelse, friluftsliv och utevistelse med utgångspunkt i skolans styrdokument och lärande diskuteras och prövas. Undervisningens anpassning oavsett kön, eller funktionsnedsättning studeras och prövas i den pedagogiska verksamheten. Bedömning inom Idrott och hälsa introduceras där ämnesspecifika traditioner problematiseras med utgångspunkt i nationella styrdokument för ämnet.

Förväntade studieresultat

Praktisk estetiskt ämne- Idrott och hälsa 1, 15hp
Practical Aesthetic Subject- Physical and Health Education 2, 15 credits

Efter kursen ska den studerande kunna: 

Kunskap och förståelse

 • redogöra för teorier om lärande och ledarskap inom skolans verksamhet
 • visa grundläggande kunskaper i hur bedömning enligt de nationella styrdokumenten i ämnet kan ske
 • uppvisa kunskap om och förståelse för skolans uppdrag om anpassad undervisning för alla elever

Färdighet och förmåga

 • visa didaktisk kompetens som medverkar till goda rörelseerfarenheter och kunskapsbildning i skolämnet Idrott och hälsa
 • utföra HLR
 • genom aktivt deltagande få fördjupad förståelse för den egna såväl som andras rörelseförmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • analysera och värdera innehåll och arbetssätt i undervisning utifrån ett didaktiskt perspektiv
 • visa grundläggande förmåga att reflektera över det egna ledar-och lärarskapet inom skolans verksamhet

Behörighetskrav

Godkänd kurs i Praktiskt estetiskt ämne - Idrott och hälsa 1, 15 hp

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och undervisningsövningar. Delar av undervisningen ges med stöd av informations- och kommunikationsteknik. Delar av kursen har karaktären av idrottslig laborativ verksamhet såväl på campus som i skolmiljö, där aktivt, praktiskt deltagande från studentens sida är en förutsättning för lärande och färdighetsutveckling.

Examination

Kursen examineras genom följande inslag: 

 • Muntligt litteraturseminarium (U, G)
 • Individuellt praktisk ledarskapsuppgift (U, G, VG)
 • Gruppvis skriftlig analys av didaktisk kompetens (U, G)
 • Aktivt deltagande i den praktiskt didaktiska undervisningen (U/G)
 • Individuell skriftlig reflektionsuppgift (U, G, VG)

Examinationen sker löpande under kursen och i slutet av kursen. Studentens prestationer bedöms i en tregradig betygsskala, Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga uppgifter är godkända. För betyget väl godkänd krävs dessutom betyget väl godkänd för den individuella skriftliga reflektionsuppgiften eller den praktiska ledaruppgiften. För betyget väl godkänd läggs särskild vikt vid studentens reflekterande och didaktiska förmåga.

I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersattas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 25

Annerstedt Claes
Att (lära sig) vara lärare i idrott och hälsa
Göteborg : Multicare : 2007 : 207 s. :
ISBN: 91-974590-2-X
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Passa mig! : inkluderad idrottsundervisning.
Australian Sports Commission, Active Australia , Fors Eva
Stockholm : SISU idrottsböcker : 2004 : 187 s. : ill. :
ISBN: 91-85138-84-3
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Rörelse och idrott
Bergenholtz Björn, Huitfeldt Åke
1. uppl. : Stockholm : Liber : cop. 1998 : 288 s. :
ISBN: 91-47-04817-4 ; 383:00
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Understanding sports coaching : the social, cultural and pedagogical foundations of coaching practice
Cassidy Tania, Jones Robyn L, Potrac Paul
2. ed. : London : Routledge : 2009 : 216 s. :
ISBN: 978-0-415-44271-8 (hbk.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Friluftslivets pedagogik : en miljö- och utomhuspedagogik för kunskap, känsla och livskvalitet
Brügge Britta, Glantz Matz, Sandell Klas
Femte upplagan : Stockholm : Liber : [2018] : 283 sidor :
ISBN: 9789147122684
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Visst kan ALLA vara med! : i idrott, lek och spel
Hammar Lena, Johansson Inger
Örebro : Varsam : 2008 : 178 s. :
ISBN: 978-91-633-2590-8
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Idrottsdidaktiska utmaningar
Larsson Håkan, Meckbach Jane
2. uppl. : Stockholm : Liber : 2012 : 304 s. :
ISBN: 978-91-47-10657-8
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Styrke Britt-Marie
Kunskapande i dans : om estetiskt lärande och kommunikation
Stockholm : Liber : 2015 : 191 s. :
ISBN: 9789147111589
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Kön-Idrott-Skola
Larsson Håkan, Fagrell Birgitta, Redelius Karin
idrottsforum.org : ISSN: 1652-7224 : 2005 :
Obligatorisk

Mini-Anne, utbildningspaket i hjärt-lungräddning
Stiftelsen för hjärt- och lungräddning :
Obligatorisk
Läsanvisning: HRL docka

Myndigheten för skolutveckling
Idrott och hälsa : en samtalsguide om kunskap, arbetssätt och bedömning
Stockholm : Myndigheten för skolutveckling : 60 s. : 2007 :
Obligatorisk

Inkluderande undervisning : vad kan man lära av forskningen
Nilholm Claes, Göransson Kerstin
Härnösand : Specialpedagogiska skolmyndigheten : 2013 : 95 s. :
ISBN: 9789128004589
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Läsanvisning: s.11-33

Rink Judith
Teaching physical education for learning
2nd ed : St. Louis : Mosby : cop. 1993 : xv, 336 s. :
ISBN: 0-8016-6744-5
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: s. 163-187

Skolforskningsinstitutet
En tillgänglig lärmiljö för all i ämnet idrott och hälsa – med fokus på socialt samspel
Systematisk översikt 2020:02. Solna: Skolforskningsinstitutet. ISBN: 978-91-985316-4-0 :
Obligatorisk

Skolverket
Bedömningsstöd idrott och hälsa årskurs 4-6
Skolverket : 2021 :
Obligatorisk

Skolverket
Kommentarmaterial till kursplanen i idrott och hälsa
Skolverket: Form: Ordförrådet AB: 30 s. : ISBN: 978-91-38325-49-0 : 2011 :
Obligatorisk

Skolverket
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
Stockholm: Norstedts Juridik AB, 6 uppl. ISBN: 978913827500 : 2019 :
Obligatorisk

Stensmo Christer
Ledarskap i klassrummet
2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 263 s. :
ISBN: 978-91-44-04833-8
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Wehlin Anita
Orientera i skolan : gör det enkelt, roligt och pedagogiskt
Tredje upplagan : Stockholm : SISU idrottsböcker : 83 sidor : ISBN: 9789187745492 : 2015 :
Obligatorisk

Aktuella kompendier och artiklar kan tillkomma.