Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Prestationspsykologi för Tränarprogrammet, 7,5 hp

Engelskt namn: Performance Psychology for the Sport Coaching Programme

Denna kursplan gäller: 2022-03-07 och tillsvidare

Kurskod: 2PS328

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten, 2022-06-20

Innehåll

Kursen syftar till att utveckla studentens kunskap och förståelse för olika psykologiska tekniker och strategier för prestationsförbättring inom idrotten, där fokus ligger på hur tränare kan stödja sin(a) idrottare för att optimera sin prestation som individuell utövare och/eller på grupp-/lagnivå. Kursen ger en översikt över hur teorier, modeller och begrepp inom området idrottspsykologi relaterar till tekniker för prestationsförbättring relevanta för tränaren och tränarskapet. Studenten får träning i bedömning, utformning, genomförande och utvärdering av individanpassade idrottspsykologiska strategier för prestationsförbättring. Kursen ger också möjlighet för studenten att reflektera över, för kursen relevanta aspekter av professionell etik, i relation till det egna tränarskapet.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
 
  • Visa kunskap om teorier och modeller som ligger till grund för idrottspsykologiska tekniker och strategier för prestationsförbättring.
  • Visa kunskap om hur tillämpad idrottspsykologi kan bedrivas med olika idrottsutövare, på olika nivåer. 

Färdighet och förmåga
  • Visa grundläggande förmåga att utforma och implementera idrottspsykologiska strategier för prestationsförbättring för individ/lag, baserat på bedömning och behovsanalys.
  • Visa förmåga att diskutera centrala frågor inom tränarskap och tillämpad idrottspsykologi utifrån ett hållbarhetsperspektiv. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • Analysera och värdera olika idrottspsykologiska strategier och tekniker för prestationsförbättring inom tränaryrket.
  • Ställa kritiska frågor kring vetenskaplig lämplighet såväl som effekter av olika tillämpade idrottspsykologiska strategier.
  • Visa grundläggande förmåga att resonera kring frågor rörande professionell etik i det idrottspsykologiska arbetet med idrottare.

Behörighetskrav

Idrottspsykologi 1, 7.5 hp eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Kursen kan ges på svenska och/eller engelska. Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier, praktiska inslag och grupparbeten, och undervisande inslag kan ske både på campus och digitalt. Seminarier och grupparbeten kan där så anges vara examinerande.

Olika kunskapsteoretiska perspektiv behandlas genom föreläsningar och seminarier. För att utveckla studentens färdigheter inom idrottspsykologisk prestationsförbättring genomförs övningar under workshops och grupparbeten. Utformning, implementering och utvärdering av idrottspsykologiska strategier för prestationsförbättring sker i idrottsmiljöer.

Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som kurstillfället pågår som studenten har registrerats på.

Examination

Studenten examineras skriftligt och muntligt. Examination sker individuellt och i grupp.

Individuellt (U-VG)
  • Kunskap och förståelse, samt värderingsförmåga och förhållningssätt examineras genom skriftlig hemuppgift. Examinationen innefattar en redogörelse av studentens förståelse av och förhållningssätt till arbete med prestationsförbättring.

Gruppvis (U-G)
  • Färdighet och förmåga examineras genom en skriftlig rapport, samt en muntlig presentation.

Betyg för kursen sätts när alla obligatoriska och examinerande moment är godkända. Betygsskalan består av betygen Godkänd, Väl godkänd, eller Underkänd.

För att bli Godkänd på kursen krävs att samtliga examinationer är godkända. För betyget Väl Godkänd så krävs dessutom Väl Godkänd på den skriftliga individuella uppgiften. 

Studenter som ej uppnår godkänt betyg på individuella hemuppgifter och/eller skriftliga grupprapporter ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Kompletteringen ska äga rum tidigast inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet och senast två månader efter ordinarie examination. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet.
 
Frånvaro vid seminarier/gruppövningar kompletteras genom deltagande i uppsamlingsseminarium. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan de istället ersättas med likvärdig uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.
 
Förekomst av examinerande moment anges i schema. All förekommande undervisning kan ge stöd för examination. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd examinator.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska examinator, i samråd med kursansvarig lärare och studievägledare, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets "Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå". En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 10

Davis Paul A.
The psychology of effective coaching and management
Hauppauge, New York : Nova Science Publishers, Inc. : [2016] : vi, 444 pages :
ISBN: 9781634837873
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Nicholls Adam R.
Psychology in sports coaching : theory and practice
Third edition. : London : Routledge : 2022 : xii, 314 sidor :
ISBN: 9781032062600
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Artiklar tillkommer efter anvisning av ansvarig lärare på kursen/momentet.