Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Problemlösning och matematiska resonemang, 7,5 hp

Engelskt namn: Problem Solving and Mathematical Reasoning

Denna kursplan gäller: 2018-08-20 till 2021-12-12 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 6MA044

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Matematik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-02-19

Innehåll

Kursen behandlar olika aspekter av problemlösning inom matematikområdet. Kursen inleds med en introduktion till teoretiska ramverk som en grund för fördjupade analyser av olika aspekter av problemlösning. Den egna problemlösningsförmågan tränas genom varierade problem från olika matematikområden.  Muntlig och skriftlig presentation av matematiska resonemang behandlas. Här ingår bruk av olika digitala hjälpmedel, både för problemlösandet i sig och för effektiv och tydlig kommunikation av lösningar och förda resonemang. Behandlingen av problemlösning fördjupas sedan genom analys av givna lösningsförslag med avseende på korrekthet, men även med avseende på framåtsyftande återkoppling på ofullständiga eller felaktiga lösningsförslag. Slutligen övas förmågan att konstruera uppgifter med problemlösningskaraktär genom tillämpning av befintliga ramverk och modifikation av givna uppgifter.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
  • redogöra för centrala begrepp från teorin för matematisk problemlösning
Färdighet och förmåga
  • självständigt lösa olika typer av relevanta matematiska problem
  • använda korrekt matematisk notation för att strukturerat och stringent redovisa lösningar
  • kommunicera lösningar och resonemang på ett för olika målgrupper anpassat sätt
  • använda digitala verktyg såväl i problemlösningsprocessen som för att kommunicera lösningar 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • analysera och modifiera givna uppgifter med avseende på problemlösningsaspekter
  • kritiskt granska egna och andra lösningar och ge konstruktiv återkoppling

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs 30 hp inom ämnesområdet matematik inkluderande kurser i algebra och analys om minst 15 hp eller motsvarande kunskaper.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i huvudsak i form av föreläsningar, övningstillfällen och seminarier.

Examination

Examinationen består av muntliga och skriftliga redovisningar av inlämningsuppgifter, såväl individuellt som i grupp. På de muntliga redovisningarna sätts något av omdömena Underkänd (U) eller Godkänd (G). På de skriftliga redovisningarna sätts något av omdömena Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga examinerande delar är godkända. Betyget på kurs avgörs av omdömet på de skriftliga redovisningarna.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för institutionen för matematik och matematisk statistik. Examination baserad på denna kursplan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektorn i matematik och matematisk statistik.

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 47

Petersson Henrik
Problemlösningens grunder : matematisk metodik
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 191 s. :
ISBN: 9789144112992
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album