Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Produktionsteknik, 7,5 hp

Engelskt namn: Manufacturing Engineering

Denna kursplan gäller: 2010-01-25 och tillsvidare

Kurskod: 5MT022

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Maskinteknik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2008-06-03

Reviderad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2011-11-25

Innehåll

Kursen behandlar modern tillverkningsteknik baserad på NC, APT, CAM samt MPS från både praktisk och teoretisk utgångspunkt. Kursen består av två delar: Den första delen behandlar grunderna i manuell operations- och tillverkningsberedning, den andra produktionsplanering.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten kunna: - hantera modern tillverkningsteknik med tyngdpunkt på skärande bearbetning, - planera produktion, - arbeta i grupp, - uppvisa grundläggande färdigheter i muntlig och skriftlig kommunikation.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs Tillverkningsteknik, 7,5 hp (5MT025) eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektions- och gruppundervisning samt handledning i samband med laborationer, grupp- och projektarbeten. Lektionsundervisningen ägnas åt genomgång av vissa teoriavsnitt, problemlösning och demonstrationer. Experimentellt arbete utgör ett fundamentalt inslag i kursen.

Examination

Kunskapsredovisningen sker normalt genom ett skriftligt prov vid kursens slut samt genom redovisning av obligatoriska laborationer och projektarbeten, men kan också ske fortlöpande i samband med undervisningen i form av inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar och skriftliga rapporter. På ett prov ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). På laborations- och projektmomentet ges endast betyget Underkänd (U) eller Godkänd (G). På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att bli godkänd på hela kursen, krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Studerande som godkänts i ett prov får ej undergå förnyat prov för att få högre betyg. För studerande som inte blivit godkända erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik. TILLGODORÄKNANDE Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Litteratur

Giltig från: 2014 vecka 50

Modern produktionsteknik.
Hågeryd Lennart, Björklund Stefan, Lenner Matz
2., [rev. och omarb.] uppl. : Stockholm : Liber : cop. 2005 : 458 s. :
ISBN: 91-47-05226-0
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album