Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Profession och vetenskap för ämneslärare, 7,5 hp

Engelskt namn: Profession and Science for Teachers in Upper Secondary School

Denna kursplan gäller: 2022-08-29 och tillsvidare

Kurskod: 6SH016

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Statsvetenskapliga institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2020-06-24

Reviderad av: Prefekten, 2022-09-09

Innehåll

Kursen behandlar lärarens roll, arbete och skolans uppdrag utifrån lag och policy samt vad det innebär att arbeta i en offentlig och politiskt styrd organisation. Kursen syftar till att ge kunskap om att verka i ett styrsystem baserat på mål- och resultatstyrning. Under kursen introduceras rättsliga principer, lagar och förordningar som har betydelse för lärarens roll och uppdrag. Läraren som myndighetsutövare behandlas, särskilt vad avser skollagens bestämmelser om disciplinära åtgärder och om särskilt stöd. Vidare studeras lärarens tystnadsplikt och sekretess enligt såväl skollagen som offentlighets- och sekretesslagen. Kursen omfattar även hur skolans styrs på olika nivåer. Det inkluderar perspektiv på mål- och resultatstyrning, skolans styrkedja, det systematiska kvalitetsarbetet och arbetet med skolutveckling och hur det påverkar lärares roll och förutsättningar.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande:

Kunskap och förståelse

  • Känna till och förstå hur rättssystemet, främst skoljuridiken, påverkar skolans verksamhet.
  • Känna till och förstå skolans styrsystem, dess politiska och institutionella omgivning samt kunna relatera detta till lärares dagliga praktik.
  • Känna till och förstå skolan som organisation och hur aspekter såsom kultur och struktur påverkar skolans verksamhet
  • Känna till och förstå grunderna för arbetet med systematiskt kvalitetsarbete och utifrån det förstå lärarens roll i arbetet med planering, uppföljning, utvärdering och utveckling.

Färdighet och förmåga

  • Kunna identifiera och analysera skoljuridiska problem som har betydelse för lärarens yrkesutövning samt diskutera tänkbara lösningar på dessa problem.
  • Kunna reflektera och analysera lärarens roll i ett politiskt och organisatoriskt styrsystem.
  • Kunna förhålla sig till och analysera skolans arbete med styrdokument, kvalitet och utveckling

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Visa förmåga att inom skoljuridikens område göra bedömningar med hänsyn till elevens rättssäkerhet.
  • Visa förmåga att analysera och reflektera över den egna professionens roll i styrkedjan.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs att den studerande har godkänt betyg på kursen Läraryrkets dimensioner 22,5 hp (Verksamhetsförlagd utbildning, VFU III).

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar och obligatoriska seminarier.

Examination

Examinationen sker på grundval av tre delar:1) de obligatoriska seminarierna som angivits under rubriken Undervisning ovan, 2) en individuell skriftlig inlämningsuppgift och 3) en individuell skriftlig hemtentamen.

För att bli godkänd på hela kursen krävs godkänt resultat på samtliga delar under punkterna 1-3 ovan. För punkt 1 ges endast betygen Underkänd (U) och Godkänd (G). För punkt 2 och 3 ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl Godkänd (VG).

På kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Betyg på hel kurs sätts när alla aktiviteter under punkterna 1-3 är genomförda. Betyget grundar sig på en sammanvägd bedömning av punkterna 2-3. Den som erhållit ett godkänt betyg på kursen kan ej examineras för högre betyg. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22§). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för Statsvetenskapliga institutionen. Examination baserad på denna kursplan garanteras under minst två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.
 
Generella regler kring examination
En student som inte helt uppfyller målen för en examination kan, efter beslut av ansvarig lärare, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen kan anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten, men kompletteringsuppgiften måste i omfång motsvara den ursprungliga examinationen.

I normalfallet tilldelas studenten kompletteringsuppgiften i samband med kursavslut eller i samband med att betyg meddelas på det ordinarie examinationstillfället. När väl studenten tagit del av kompletteringsuppgiften har hen tio arbetsdagar på sig att slutföra uppgiften. Om studenten inte uppfyller detta inom utsatt tid kan komplettering endast genomföras nästa tillfälle kursen ges eller under de uppsamlingsveckor som institutionen genomför under vecka 34 och 35.

I de fall komplettering inte är möjlig gäller omprov. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver tillämpas uppsamlingsveckor vilket innebär att kompletteringar behandlas under fasta tider på året oberoende när kursen/momentet gavs. Dessa uppsamlingsveckor sker vecka 34 och 35.

Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller del av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Tentamen baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

Kursen avslutas med en skriftlig kursutvärdering.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 35

Bergh Andreas
Local quality work in an age of accountability – between autonomy and control
Taylor & Francis : 2015 :
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02680939.2015.1017612
Obligatorisk

Juridik för lärare
Andersson Anderz, Boström Viola, Lyrenäs Sara, Nilsson Rådeström Nina, Sidenhag Lina
Första upplagan : Stockholm : Liber : [2017] : 206 sidor :
ISBN: 9789147112975
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

School evaluation in Sweden in a local perspective: A synthesis
Hanberger Anders, Carlbaum Sara, Hult Agneta, Lindgren Lena, Lundström Ulf
Taylor & Francis : 2016 :
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3402/edui.v7.30115
Obligatorisk

Teacher ambivalence towards school evaluation: promoting and ruining teacher professionalism
Hult Agneta, Edström Charlotta
Taylor & Francis : 2016 :
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3402/edui.v7.30200
Obligatorisk

Skolan som politisk organisation
Jarl Maria, Pierre Jon
Tredje upplagan : 2018 : 224 sidor :
ISBN: 9789140696984
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Att legitimera nationella prov i Sverige och i Norge – en fråga om profession och tradition
Lundahl Christian, Sveit Sverre
Örebro Universitet och Universitetet i Oslo : 2014 :
https://open.lnu.se/index.php/PFS/article/view/1397/1241
Obligatorisk

Myndighetsmaterial i form av skollag, allmänna råd, statistik, tillsyn och granskningsrapporter.

Rapp Stephan
Att leda elevers kunskapsutveckling : styrkedjan och det pedagogiska ledarskapet
Första upplagan : Malmö : Gleerups : [2021] : 190 sidor :
ISBN: 9789151106502
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Skoljuridik
Boström Viola, Lundmark Kjell
Upplaga 5 : Stockholm : Liber : [2019] : 449 sidor :
ISBN: 9789147129690
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Skolpolitik : från riksdagshus till klassrum
Jarl Maria, Rönnberg Linda
Tredje upplagan : Stockholm : Liber : [2019] : 277 sidor :
ISBN: 9789147127771
Se bibliotekskatalogen Album