Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Profession och vetenskap för fritidshem (UK), 7,5 hp

Engelskt namn: Research-based Professional Development for Primary School - Extended School

Denna kursplan gäller: 2017-07-31 och tillsvidare

Kurskod: 6PE262

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Beslutad av: Prefekten, 2017-06-15

Innehåll

I kursen bearbetas grundlärarens professionella yrkesutövning och utveckling i fritidshem med stöd av professionsteoretiska begrepp. Fördjupad bearbetning och reflektion över yrkets kunskapsbas och adekvata handlingsstrategier samt innebörden av etiskt och vetenskapligt förhållningssätt utgör grundläggande delar. Dessutom studeras hur yrkesspråk och etiska ställningstaganden ingår i den professionella yrkesutövningen. Kompetensutveckling i relation till egen utbildningsprocess och i relation till verksamhetsutveckling studeras. Rättsliga regler i relation till yrkesutövningen bearbetas.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
  • klargöra och diskutera professionsteoretiska begrepp såsom professionalitet, professionalisering, kunskapsbas och profession
Färdighet och förmåga
  • identifiera, analysera och problematisera olika faktorer av betydelse för ett professionellt yrkesutövande och professionsutveckling
  • identifiera och analysera den egna lärprocessen och kompetensutvecklingsbehov med utgångspunkt i detta formulera ett pedagogiskt ställningstagande gällande den kommande yrkesutövningen i relation till verksamhetsutveckling och styrande dokument
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • diskutera och problematisera hur egna och andras etiska förhållningssätt påverkar yrkesutövningen
  • analysera betydelsen av vetenskapligt förhållningssätt i yrkesutövandet

Behörighetskrav

Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande för grundskolan – fritidshem (UK) 8hp, Bedömning för och av lärande i grundskolan (UK) 11hp, Specialpedagogik för grundskolan (UK) 5hp, Läraryrkets dimensioner 2 (VFU) 2,5hp och Läraryrkets dimensioner för fritidshem 3 (VFU) 7,5 hp eller motsvarande kurser.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, praktiska tillämpningar och seminarier. Kursinnehållet tillämpas i varierade former i syfte att förbereda för grundlärarens yrkespraktik. Examinerande inslag är obligatoriska liksom praktiska tillämpningar. Utvärdering sker efter avslutad kurs.

Examination

Examination sker genom individuellt skriftlig, digital och muntlig presentation av pedagogiskt ställningstagande, genom diskuterande och reflekterande seminarier och workshops kring professions- och verksamhetsutveckling, etiskt och vetenskapligt förhållningssätt i fritidshem samt aktivt deltagande vid presentationer av examensarbeten.

Betyg på hel kurs utgör en sammanfattande bedömning av resultaten på de olika examinationerna och sätts efter avslutad kurs. Hel kurs bedöms enligt skalan Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd Utöver förväntade studieresultat (FSR) läggs i bedömningen för betyget Väl godkänd särskild vikt vid den studerandes förmåga att problematisera kring olika teoretiska och metodiska aspekter samt kunna analysera med stöd av teoretiska begrepp.

Den som erhållit betyget Godkänt (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg. Den som utan godkänt resultat på genomgången examination samt ett förnyat examinationstillfälle för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa examinationstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd. Det första förnyade examinationstillfället ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie examinationstillfället har meddelats. För examinationer som genomförs under maj och juni månad får första förnyade examinationstillfället erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för förnyade examinationstillfällen/omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie.

I de fall då examinationer eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för examinationer kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Tillgodoräknande  
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

I de fall en kurs upphört att gälla eller kursplan genomgått större förändringar garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie tillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 31

Rekommenderad kurslitteratur

Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Obligatorisk litteratur går att beställa som ljudbok från UmUB vid behov.

Andersson Birgit
Nya fritidspedagoger - i spänningsfältet mellan tradition och nya styrformer [Elektronisk resurs]
Umeå : Umeå universitet : 2013 : 227 s. :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-65021
ISBN: 9789174595505
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Kunskapsbehov och nya kompetenser : professioner i förhandling
Aspelin Jonas, Fransson Ola, Jonnergård Karin
Stockholm : Santérus Academic Press : 2009 : 198 s. :
ISBN: 978-91-7335-013-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Evetts Julia
A new professionalism? Challenges and opportunities
University of Nottingham : 2011 :
http://csi.sagepub.com/content/59/4/406.full.pdf+html
Obligatorisk
Läsanvisning: Läsanvisning: Current Sociology 59, 406-422

Respekt för läraryrket : om lärares yrkesspråk och yrkesetik
Colnerud Gunnel, Granström Kjell
[Ny, rev. och uppdaterad utg.] : Stockholm : HLS förl. : 2002 : 208 s. :
ISBN: 91-7656-529-7 :
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Göransson Håkan Gabinus
Arbetsrätten : en introduktion
5. uppl. : Stockholm : Norstedts juridik : 2010 : 129 s. :
ISBN: 978-91-39-20539-5
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Etik i professionellt lärarskap
Irisdotter Sara, Paulin Ann, Grönlien Zetterqvist Kirsten
1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2009 : 163 s. :
ISBN: 9789140664174
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Läsanvisning: Kapitel 1,2,3,4,5 och 7

Krejsler John
Professions and their identities : how to explore professional development among (semi-professions)
The Danish University of Education , Denmark : 2005 :
Fulltext
Obligatorisk
Läsanvisning: Scandinavian Journal of Educational Research 49(4), 335-357

Fritidshem
Stockholm : Skolverket : 2014 : 65 s. :
Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
ISBN: 9789175591155
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Yrkesetik i vardagen [Elektronisk resurs] : ett fördjupningsmaterial
Stockholm : Lärarförbundet ; Lärarnas riksförbund : 2006 : 12 s. :
Fulltext
Obligatorisk

Utbildningsvetenskap : [ett kunskapsområde under formering]
Sandin Bengt., Säljö Roger
Stockholm : Carlsson : 2006. : 380 s. :
ISBN: 9172037148
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda kapitel; Halldén; sid 274-296, Carlgren; sid 328-354, Alexandersson; sid 355-376

Vetenskaplighet som yrkeskompetens : en intervjustudiestudie
Hansen Orwehag Monica, Wernersson Inga
Trollhättan : Högskolan Väst : 2013 : 63 s. :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hv:diva-5818
Obligatorisk
Läsanvisning: Rapport 2013:5