"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Profession och vetenskap för fritidshem (UK), 7,5 hp

Engelskt namn: Research-based Professional Development for Primary School - Extended School

Denna kursplan gäller: 2017-07-31 och tillsvidare

Kurskod: 6PE262

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Prefekten, 2017-06-15

Innehåll

I kursen bearbetas grundlärarens professionella yrkesutövning och utveckling i fritidshem med stöd av professionsteoretiska begrepp. Fördjupad bearbetning och reflektion över yrkets kunskapsbas och adekvata handlingsstrategier samt innebörden av etiskt och vetenskapligt förhållningssätt utgör grundläggande delar. Dessutom studeras hur yrkesspråk och etiska ställningstaganden ingår i den professionella yrkesutövningen. Kompetensutveckling i relation till egen utbildningsprocess och i relation till verksamhetsutveckling studeras. Rättsliga regler i relation till yrkesutövningen bearbetas.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

 • klargöra och diskutera professionsteoretiska begrepp såsom professionalitet, professionalisering, kunskapsbas och profession

Färdighet och förmåga

 • identifiera, analysera och problematisera olika faktorer av betydelse för ett professionellt yrkesutövande och professionsutveckling
 • identifiera och analysera den egna lärprocessen och kompetensutvecklingsbehov med utgångspunkt i detta formulera ett pedagogiskt ställningstagande gällande den kommande yrkesutövningen i relation till verksamhetsutveckling och styrande dokument

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • diskutera och problematisera hur egna och andras etiska förhållningssätt påverkar yrkesutövningen
 • analysera betydelsen av vetenskapligt förhållningssätt i yrkesutövandet

Behörighetskrav

Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande för grundskolan – fritidshem (UK) 8hp, Bedömning för och av lärande i grundskolan (UK) 11hp, Specialpedagogik för grundskolan (UK) 5hp, Läraryrkets dimensioner 2 (VFU) 2,5hp och Läraryrkets dimensioner för fritidshem 3 (VFU) 7,5 hp eller motsvarande kurser.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, praktiska tillämpningar och seminarier. Kursinnehållet tillämpas i varierade former i syfte att förbereda för grundlärarens yrkespraktik. Examinerande inslag är obligatoriska liksom praktiska tillämpningar. Utvärdering sker efter avslutad kurs.

Examination

Examination sker genom individuellt skriftlig, digital och muntlig presentation av pedagogiskt ställningstagande, genom diskuterande och reflekterande seminarier och workshops kring professions- och verksamhetsutveckling, etiskt och vetenskapligt förhållningssätt i fritidshem samt aktivt deltagande vid presentationer av examensarbeten.

Betyg på hel kurs utgör en sammanfattande bedömning av resultaten på de olika examinationerna och sätts efter avslutad kurs. Hel kurs bedöms enligt skalan Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd Utöver förväntade studieresultat (FSR) läggs i bedömningen för betyget Väl godkänd särskild vikt vid den studerandes förmåga att problematisera kring olika teoretiska och metodiska aspekter samt kunna analysera med stöd av teoretiska begrepp.

Den som erhållit betyget Godkänt (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg. Den som utan godkänt resultat på genomgången examination samt ett förnyat examinationstillfälle för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa examinationstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd. Det första förnyade examinationstillfället ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie examinationstillfället har meddelats. För examinationer som genomförs under maj och juni månad får första förnyade examinationstillfället erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för förnyade examinationstillfällen/omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie.

I de fall då examinationer eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för examinationer kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Tillgodoräknande  
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

I de fall en kurs upphört att gälla eller kursplan genomgått större förändringar garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie tillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat erbjudas.

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 16

  Rekommenderad kurslitteratur

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten.

  "Att jag kallar mig själv för lärare i fritidshem uppfattar jag skapar en viss provokation" [Elektronisk resurs] : Om de nya grundlärarna med inriktning mot arbete i fritidshem
  Ackesjö Helena, Nordänger Ulla Karin, Lindqvist Per
  2016 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-51749
  Obligatorisk

  Andersson Birgit
  Nya fritidspedagoger - i spänningsfältet mellan tradition och nya styrformer [Elektronisk resurs]
  Umeå : Umeå universitet : 2013 : 227 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-65021
  ISBN: 9789174595505
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kunskapsbehov och nya kompetenser : professioner i förhandling
  Aspelin Jonas, Fransson Ola, Jonnergård Karin
  Stockholm : Santérus Academic Press : 2009 : 198 s. :
  ISBN: 978-91-7335-013-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Eckeskog Linn
  Kommunikation i förskolan: förskollärares och barnskötares kommunikation med föräldrar i ett digitaliserat medielandskap
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för kultur- och medievetenskaper : 2019 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Evetts Julia
  A new professionalism? Challenges and opportunities
  University of Nottingham : 2011 :
  http://csi.sagepub.com/content/59/4/406.full.pdf+html
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Läsanvisning: Current Sociology 59, 406-422

  Respekt för läraryrket : om lärares yrkesspråk och yrkesetik
  Colnerud Gunnel, Granström Kjell
  [Ny, rev. och uppdaterad utg.] : Stockholm : HLS förl. : 2002 : 208 s. :
  ISBN: 91-7656-529-7 :
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Göransson Håkan Gabinus
  Arbetsrätten : en introduktion
  5. uppl. : Stockholm : Norstedts juridik : 2010 : 129 s. :
  ISBN: 978-91-39-20539-5
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Etik i professionellt lärarskap
  Irisdotter Sara, Paulin Ann, Grönlien Zetterqvist Kirsten
  1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2009 : 163 s. :
  ISBN: 9789140664174
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Kapitel 1,2,3,4,5 och 7

  Krejsler John
  Professions and their identities : how to explore professional development among (semi-professions)
  The Danish University of Education , Denmark : 2005 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Scandinavian Journal of Educational Research 49(4), 335-357

  Fritidshem
  Stockholm : Skolverket : 2014 : 65 s. :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789175591155
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Yrkesetik i vardagen [Elektronisk resurs] : ett fördjupningsmaterial
  Stockholm : Lärarförbundet ; Lärarnas riksförbund : 2006 : 12 s. :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Vetenskaplighet som yrkeskompetens : en intervjustudiestudie
  Hansen Orwehag Monica, Wernersson Inga
  Trollhättan : Högskolan Väst : 2013 : 63 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hv:diva-5818
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Rapport 2013:5

  Olsson Staffan
  Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola
  4., [omarb. och utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 279 s. :
  ISBN: 978-91-44-07486-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Fritidshem
  Skolverkets allmänna råd och kommentarer. Stockholm: Fritzes : 2014 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
  Skolverket : 2019 :
  https://www.skolverket.se/publikationsserier/styrdokument/2019/laroplan-for-grundskolan-forskoleklassen-och-fritidshemmet-reviderad-2019
  Obligatorisk

  Fritidshemmet : ett kommentarmaterial till läroplanens fjärde del
  Stockholm : Skolverket : 2016 : 27 s. :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789138327050
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Referenslitteratur

  Löfdahl Annica
  Förändrade relationer mellan lärare och föräldrar i förskolan : aspekter av en förändrad lärarprofession
  Ingår i:
  Pedagogisk forskning i Sverige
  Göteborg : Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet : 1996- : 19 : sid. 246-265 :
  Fulltext

  Utbildningsvetenskap : [ett kunskapsområde under formering]
  Sandin Bengt., Säljö Roger
  Stockholm : Carlsson : 2006. : 380 s. :
  ISBN: 9172037148
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: kapitel; Halldén; sid 274-296, Carlgren; sid 328-354, Alexandersson; sid 355-376

 • Giltig från: 2017 vecka 31

  Rekommenderad kurslitteratur

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Obligatorisk litteratur går att beställa som ljudbok från UmUB vid behov.

  Andersson Birgit
  Nya fritidspedagoger - i spänningsfältet mellan tradition och nya styrformer [Elektronisk resurs]
  Umeå : Umeå universitet : 2013 : 227 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-65021
  ISBN: 9789174595505
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kunskapsbehov och nya kompetenser : professioner i förhandling
  Aspelin Jonas, Fransson Ola, Jonnergård Karin
  Stockholm : Santérus Academic Press : 2009 : 198 s. :
  ISBN: 978-91-7335-013-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Evetts Julia
  A new professionalism? Challenges and opportunities
  University of Nottingham : 2011 :
  http://csi.sagepub.com/content/59/4/406.full.pdf+html
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Läsanvisning: Current Sociology 59, 406-422

  Respekt för läraryrket : om lärares yrkesspråk och yrkesetik
  Colnerud Gunnel, Granström Kjell
  [Ny, rev. och uppdaterad utg.] : Stockholm : HLS förl. : 2002 : 208 s. :
  ISBN: 91-7656-529-7 :
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Göransson Håkan Gabinus
  Arbetsrätten : en introduktion
  5. uppl. : Stockholm : Norstedts juridik : 2010 : 129 s. :
  ISBN: 978-91-39-20539-5
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Etik i professionellt lärarskap
  Irisdotter Sara, Paulin Ann, Grönlien Zetterqvist Kirsten
  1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2009 : 163 s. :
  ISBN: 9789140664174
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Läsanvisning: Kapitel 1,2,3,4,5 och 7

  Krejsler John
  Professions and their identities : how to explore professional development among (semi-professions)
  The Danish University of Education , Denmark : 2005 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Scandinavian Journal of Educational Research 49(4), 335-357

  Fritidshem
  Stockholm : Skolverket : 2014 : 65 s. :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789175591155
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Yrkesetik i vardagen [Elektronisk resurs] : ett fördjupningsmaterial
  Stockholm : Lärarförbundet ; Lärarnas riksförbund : 2006 : 12 s. :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Utbildningsvetenskap : [ett kunskapsområde under formering]
  Sandin Bengt., Säljö Roger
  Stockholm : Carlsson : 2006. : 380 s. :
  ISBN: 9172037148
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda kapitel; Halldén; sid 274-296, Carlgren; sid 328-354, Alexandersson; sid 355-376

  Vetenskaplighet som yrkeskompetens : en intervjustudiestudie
  Hansen Orwehag Monica, Wernersson Inga
  Trollhättan : Högskolan Väst : 2013 : 63 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hv:diva-5818
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Rapport 2013:5