Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Professionell utveckling 2 för psykologprogrammet med inriktning mot idrott, 6 hp

Engelskt namn: Professional Development 2 for the Masters Programme in Sports Psychology

Denna kursplan gäller: 2022-01-03 och tillsvidare

Kurskod: 2PS163

Högskolepoäng: 6

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten, 2016-11-17

Reviderad av: Prefekten, 2021-10-07

Innehåll

Kursens syfte är att studenterna ska tillägna sig grundläggande kunskaper och möjlighet till fördjupning av färdigheter vad gäller empati, självreflektion, självomhändertagande ,reflekterande samtal, och processledning. Kursen gör detta genom att växla mellan teoretiska inslag och praktiska övningar, uppdelat på två moment. Med hjälp av teori och praktik ska kursen belysa vikten av fortlöpande utveckling av empati, självkännedom och självomhändertagande, samt kontinuerlig träning i olika sätt att leda och förstå grupprocesser där tre eller flera inblandade. Kursen behandlar etiska aspekter, både i relation till kurskamrater, till studenten själv och till klienter. Kursen bygger på de kunskaper och färdigheter som erhållits tidigare på psykologprogrammet. Momentet är vidare en förberedelse för klientarbetet och kommande kurser i professionell utveckling.

Moment 1: Professionell utveckling och självkännedom, 3hp
Momentet syftar till ökad självkännedom genom självreflektion, fördjupad kunskap om egna mönster (tankar, känslor beteenden), övning i självomhändertagande och affektmedvetenhet . Detta görs i en grupp med kurskamrater och en gruppledare som är leg psykolog. Gruppen träffas med regelbundna intervaller och mellan träffarna utför studenten fördjupat arbete/ övningar enligt anvisningar som man också lämnar in reflektioner kring inför nästa grupptillfälle. Vidare tar kursen upp hur egna erfarenheter och mönster påverkar studenten i relation till sig själv, studiekamrater, kommande yrkesroll och klienter. Kursen syftar också till att bli medveten om och öka empatiska förmågor och professionellt förhållningssätt gentemot klienter.

Moment 2: Processledning, 3hp
Momentet syftar till ökade färdigheter att leda grupprocesser i olika syften och i olika sammanhang. Exempel på samtalsprocesser är psykologisk behandling i grupp, familjebehandling och utveckling av arbets- och idrottsgrupper. Exempel på skeenden som ska hanteras genom praktiska färdigheter är grupper i kris, konflikt, destruktivitet, samarbetssvårigheter och låg prestation.

Förväntade studieresultat

Moment  1:
Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs förväntas studenterna kunna:
* Visa kunskap om grundläggande begrepp som har betydelse för professionellt bemötande av klient.
* Visa kunskap och förståelse för ramfaktorer som kontrakt, tids- och rumsaspekter.
Visa kunskap och förståelse för betydelsen av empati och självkännedom i psykologrollen.

Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs förväntas studenterna kunna:
* Visa förmåga till en kontinuerlig utveckling av empati och självkännedom.
* Visa förmåga till interpersonell kompetens, med särskilt fokus på att visa empati.
* Visa förmåga till reflektion kring maktaspekter av relevans för klientarbete.
* Visa förmåga till självreflektion och förståelse för hur egna förhållningssätt påverkar andra.  

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs förväntas studenterna kunna:
* Tillämpa professionellt förhållningsätt med fokus på att visa medvetenhet om egna värderingar och acceptans för andras värderingar.

Moment 2:

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs förväntas studenterna kunna:
* Visa kunskap om de olika fält där psykologer leder grupprocesser
* Visa kunskap och förståelse för de olika psykologiska discipliner och teorier som är inblandade i att leda grupper

Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs förväntas studenterna kunna:
* Visa förmåga till att inhämta och värdera nödvändig information för att bedöma en processlednings genomförbarhet.
* Visa förmåga till att i linje med uppdragets syfte hantera svåra situationer i processledning.
* Visa förmåga till att justera maktförhållanden inom en grupp

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs förväntas studenterna kunna:
* Tillämpa professionella förhållningsätt med fokus på att visa medvetenhet om makt och kön.

Behörighetskrav

För att delta i kursen krävs att man är antagen till psykologprogrammet med inriktning mot idrott. Kursen läses i den kronologiska ordning den ges på programmet.

Avklarade kurs på termin 1:
Social- och gruppsykologi 7,5 hp,
Eller motsvarande.

Beslut om avvikelse från villkor på kursen fattas av berörd studierektor.

Undervisningens upplägg

Moment 1 är upplagd som en lärarledd gruppaktivitet med legitimerad psykolog samt tillhörande övningar och skriftliga uppgifter mellan gruppträffarna. Momentet slutexamineras med ett skriftligt sammanfattande arbete. Moment 2 sker inledningsvis som gruppaktiviteter och övergår till processledning mot tredje part med fortlöpande handledning. Undervisningen på båda momenten kan komma att ske online.

Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som kurstillfället pågår som studenten har registrerats på. Kursen kan ges på svenska och/eller engelska.

Examination

Moment  1 examineras genom aktivt deltagande i gruppträffarna, genom individuellt skriftliga uppgifter mellan träffarna och ett sammanfattande arbete efter sista gruppträffen.
Moment  2 examineras genom att tillsammans med en eller flera studiekamrater leda en grupp, samt individuellt i handledningssessioner där man utvärderar studentens beteende i förhållande till förväntade studieresultat för momentet, både muntligt och genom individuella skriftliga uppgifter.

Båda momentens inslag bedöms som klinisk undervisning och studenten har endast rätt till 2 examinationstillfällen. De examinerande inslagen i grupp kan komma att ske digitalt.

Alla gruppaktiviteter är obligatoriska och av prövande karaktär. Om studenten är frånvarande eller underkänd, från gruppaktiviteter, vid två tillfällen eller flera vid respektive moment oavsett orsak, så leder det till ett underkännande. Studenten får då examineras nästa gång kursen ges. Om studenten är frånvarande eller underkänns vid ett grupptillfälle under moment 1  ges möjlighet att delta i en uppsamlingsträff efter gruppträffarna. Om studenten är frånvarande vid ett handledningstillfälle för moment 2 examineras detta genom en extra individuell skriftlig uppgift.
Förberedande sessioner för att leda grupp är också obligatoriska.

Det som prövas i gruppaktiviteten är förutom närvaro, att den studerande är aktiv och bidrar med sina tankar, upplevelser och reflektioner. Den enskilda studenten ska reflektera och bidra på ett sådant sätt att gruppledaren kan säkerställa att den enskilda studenten praktiskt visar på en kontinuerlig reflektion över professionella förhållningssätt samt det innehåll som tas upp under förväntade studieresultat. Studenten ska också kunna tillämpa kunskapen under förväntade studie resultat och visa på relationella empatiska förmågor i gruppen.
Det som prövas i skriftliga reflektioner och i de skriftliga rapporterna, är aktuella teoretiska begrepp och reflektioner över egna värderingar och professionella förhållningssätt. Studenten får ta igen missade skriftliga uppgifter med motsvarande skriftliga uppgifter.

Förekomst av examinerande moment anges i schema. All förekommande undervisning kan ge stöd för examination. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd examinator.

Betyg för kursen/respektive moment sätts när det skriftliga provet/proven och alla obligatoriska moment är godkända. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd. Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen. (minst två tillfällen om det gäller praktik eller klinisk undervisning eller motsvarande). För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets "Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå". En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska examinator, i samråd med kursansvarig lärare och studievägledare, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 1

Stiegler Jan Reidar
Emotionsfokuserad terapi : att förstå och förändra känslor
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 304 s. :
ISBN: 9789144111803
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Artiklar tillkommer efter anvisning av ansvarig lärare på kursen.