Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Professionell utveckling 3 för Psykologprogrammet, 6 hp

Engelskt namn: Professional Development 3 for the Study Programme for University Diploma in Psychology

Denna kursplan gäller: 2022-01-03 och tillsvidare

Kurskod: 2PS169

Högskolepoäng: 6

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten, 2017-04-24

Reviderad av: Prefekten, 2021-11-18

Innehåll

Kursens syfte är att studenterna ska tillägna sig grundläggande färdigheter i att förbereda och leda manualbaserad psykoedukation för grupper kring psykisk hälsa. Kursen innehåller också teori om krisreaktioner och praktiska övningar i krishantering samt träning i att utvärdera kvalitet i test- eller utvärderingsprocedur. Kursen bygger på de kunskaper och färdigheter som erhållits tidigare på psykologprogrammet. Denna kurs lägger fokus på fördjupade kunskaper och färdigheter i att leda och bemöta personer i grupp. Studenterna tränas i samtal och samarbete med kollegor.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenterna kunna:
 
Kunskap och förståelse
*Visa kännedom om sömn, stress och livsstil och dess koppling till psykisk hälsa och ohälsa
*Visa kännedom om människor i kris och bemötande av krisreaktioner

Färdighet och förmåga
*Visa förmåga att förbereda och leda manualbaserad psykoedukation för grupper kring psykisk hälsa.
*Visa förmåga att samarbeta kollegialt
*Visa förmåga att förbereda, administrera och tolka test och/ eller utvärderingsmaterial.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
* Kunna reflektera kritiskt kring sitt lärande och sin psykologroll i förhållande till individ, grupp och samhälle
* Kunna reflektera kring kollegialt samarbete
* Kunna reflektera över och kritiskt värdera kvalitet i test- eller utvärderingsprocedur

Behörighetskrav

Kursen läses i den kronologiska ordning den ges på programmet.

Avklarade kurs på termin 2, 3 & 4:
Hälsopsykologi 7,5 hp,
Juridik 6 hp,
Gruppsykologi i teori och praktik 8 hp,
Eller motsvarande.
 
Beslut om avvikelse från villkor på kursen fattas av berörd studierektor.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker kontinuerligt över terminen i 20% studietakt med både teoretiska inslag och praktiskt färdighetstränande aktiviteter. Undervisningsformerna består både av lärarledda föreläsningar, seminarier och övning i studentgrupper där studenterna möter tredje part, under fortlöpande handledning. Undervisande inslag kan ske både online, på campus och i lokaler som externa samarbetspartners tillhandahåller.

Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som kurstillfället pågår som studenten har registrerats på.

Examination

Kursen examineras genom att studenten leder grupp, deltar i obligatoriska seminarier och praktiska övningar, individuellt och i grupp samt genom skriftliga inlämningsuppgifter. Examinerande seminarier, handledning och workshops kan komma att ske online.

Flertalet av gruppaktiviteterna är obligatoriska och av prövande karaktär. Om studenten är frånvarande från eller underkänns på obligatoriska gruppledande inslag vid högst två tillfällen tas detta igen genom inlämnande av inspelad film av motsvarande moment. Är studenten frånvarande från eller underkänns på fler än två obligatoriska tillfällen av gruppledande inslag får studenten omexamineras på hela detta moment genom att vara med i en ny grupp nästa gång kursen ges. För övriga praktiska obligatoriska inslag (krisinslag och metodinslag) ges tillfälle till omexamination med likvärdig uppgift inom två månader efter ordinarie examinationstillfälle.

Förekomst av examinerande moment anges i schema. All förekommande undervisning kan ge stöd för examination. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd examinator.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall studenten uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. Detta innebär att ett praktiktillfälle är förbrukat. I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt då kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att hen tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen. Om det i kursplanen anges att det finns begränsningar av antalet provtillfällen och studenten har förbrukat dessa har studenten inte rätt till nytt provtillfälle.

Betyg för kursen sätts när de skriftliga proven är godkända. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd. Det gruppledande inslaget bedöms som klinisk undervisning och studenten har därför rätt till 2 examinationstillfällen, för de övriga examinerande inslagen har studenten rätt till 5 examinationstillfällen. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets "Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå". En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska examinator, i samråd med kursansvarig lärare och studievägledare, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

Denna kurs kan inte inkluderas i en examen om den överlappar med en annan kurs. Om tvekan råder bör
studenten vända sig till studievägledare vid Institutionen för psykologi eller programkoordinator för sitt program.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 1

Huvudlitteratur

Jernelöv Susanna
Sov gott! : råd och tekniker från KBT
[Ny utg.] : Stockholm : Percussina förlag : 2015 : 234, [6] s. :
ISBN: 9789176111109
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Almén Niclas
Stress- och utmattningsproblem : kognitiva och beteendeterapeutiska metoder
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 564 sidor :
ISBN: 9789144083674
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Artiklar tillkommer efter anvisning av ansvarig lärare