Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Professionell utveckling 5 för psykologprogrammet med inriktning mot idrott, 6 hp

Engelskt namn: Professional Development 5 for the Masters Programme in Sports Psychology

Denna kursplan gäller: 2022-01-03 och tillsvidare

Kurskod: 2PS227

Högskolepoäng: 6

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten, 2018-12-12

Reviderad av: Prefekten, 2021-11-18

Innehåll

Moment 1: Klientarbete under handledning, 4hp
Momentet syftar till att träna studenterna i ett psykoterapeutiskt arbete med klient. Arbetet består i att upprätthålla ett empatiskt och terapeutiskt förhållningssätt. Med utgångspunkt i psykoterapeutisk teori och metod tränas studenten i att genomföra och avsluta en psykoterapeutisk behandling.   

Professionsträningen inbegriper förutom utvecklandet av individuella färdigheter, även färdigheter i att arbeta i grupp, vilket ger studenterna möjlighet att dra nytta av varandra och lära av varandras erfarenheter och reflektioner. Studenterna ska träna sin förmåga att ta emot handledning och använda handledning i sin träning. Arbetet genomförs under handledning av legitimerad psykoterapeut/handledare.  Momentet syftar också till träning i att reflektera kring egna inlärningsprocesser och behov av utveckling.

Moment 2: Fördjupad professionell utveckling och självkännedom, 2hp
Momentet syftar till fördjupad självkännedom och empatiutveckling genom självreflektion och fördjupad kunskap om egna mönster (tankar, känslor och beteenden). Detta görs i en grupp med kurskamrater Gruppen träffas med regelbundna intervaller och mellan träffarna utför studenten fördjupat arbete/ övningar enligt anvisningar. Momentet handlar om hur egna erfarenheter och mönster påverkar studenten i relation till sig själv, studiekamrater, kommande yrkesroll och klienter. Vidare syftar momentet  till att öva studentens medvetenhet om hur egna värderingar och beteenden påverkar det professionella förhållningssättet.

Förväntade studieresultat

Moment 1: Klientarbete under handledning
Efter genomgången kurs förväntas studenterna kunna:

Kunskap och förståelse
*    Visa kunskap och förståelse för de teoretiska utgångspunkter som styr terapeutiskt förändringsarbete

Färdighet och förmåga
*    Visa förmåga att upprätthålla en professionell kontakt med klienter.
*    Visa förmåga att kunna tillämpa de ramfaktorer som kontrakt, tids- och rumsaspekter, samt lagar och förordningar som är relevanta för klientarbete och handledning.
*    Visa förmåga att i klientarbete och handledning kunna tillämpa  med - tas bort psykologiska/psykoterapeutiska teorier och metoder.
*    Visa förmåga att samarbeta med klienten och arbeta enligt överenskomna mål.
*    Visa förmåga att upprätthålla en meningsfull handledningsrelation samt att bidra till lärande och konstruktivt samarbete i handledningsgrupp och seminariegrupp
*    Visa förmåga till konstruktiv diskussion om andras arbetsinsatser.
*    Visa förmåga att sammanfatta, analysera, dokumentera och redogöra för klientmaterial.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
*    Visa förmåga att förstå och utvärdera sin egen lärandeprocess och behov av mer kunskap.
*    Visa förmåga att förhålla sig till och arbeta utifrån professionella och etiska riktlinjer.
*    Visa förmåga att utveckla sitt empatiska och terapeutiska förhållningssätt.
*    Visa förmåga till reflektion kring intersektionella aspekter och maktaspekter av relevans för klientarbete.


Moment 2: Fördjupad professionell utveckling och självkännedom
Efter genomgången kurs förväntas studenterna kunna:

Kunskap och förståelse
*    Visa fördjupad kunskap om faktorer som har betydelse för professionellt bemötande av klient.

Färdighet och förmåga
*    Visa förmåga att tillämpa ramfaktorer som kontrakt, tids- och rumsaspekter.
*    Visa förmåga till utveckling av fördjupad självkännedom och empati.
*    Visa fördjupad förmåga till reflektion över sina interpersonella beteenden i flera olika omständigheter, samt beteendenas påverkan på andra.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
*   Visa fördjupad förmåga till reflektion kring maktaspekter av relevans för det aktuella klientarbetet.
*    Visa förmåga till ett professionellt samarbete med studentkollegor och handledare/lärare.
*    Tillämpa professionellt förhållningsätt med fokus på att visa medvetenhet om egna beteenden och värderingar samt respektfull hållning inför andras värderingar.

Behörighetskrav

För att delta i kursen krävs att man är antagen till psykologprogrammet med inriktning mot idrott. Kursen läses i den kronologiska ordning den ges på programmet.

Avklarade kurs på termin 5 & 6:
Grundläggande klinisk bedömning och behandling 18 hp,
Integrativ kurs 6 hp,


Avklarade moment på kurs Professionell utveckling 2:
PROF 3 hp,
Eller motsvarande.

Beslut om avvikelse från villkor på kursen fattas av berörd studierektor.

Undervisningens upplägg

Moment 1: klientarbete under handledning, 4hp
Studenten fortsätter arbetet med samma teoretiska inriktning som tilldelats under föregående termin. Handledning av klientarbetet sker i grupp. Studenten träffar klient på regelbundna tider, i normalfallet en gång i veckan, och på i förväg överenskomna tider som schemaläggs i samråd med handledare. Handledningstider och teamarbete fördelas regelbundet under kursen, parallellt med klientarbetet, och är en förutsättning för inlärning och säkerhet för tredje part. Både klientarbete, teamarbete och schemalagd handledning är examinerande inslag i kursen. Studenterna skriver minnesanteckningar efter varje samtalstillfälle enligt instruktioner, samt en skriftlig uppgift med fokus på klientarbetet. Kursen avslutas med seminarium.

Om tilldelad klient uppvisar bristande närvaro bör skyndsam bedömning om motivation hos klienten göras, samt beslut om ev avslut/ny klienttilldelning göras i samråd med handledare och kursledare.


Moment 2: Fördjupad professionell utveckling och självkännedom, 2 hp
Momentet består av obligatoriska gruppaktiviteter som innefattar reflektion och övning. Dessa leds delvis av legitimerad psykolog, och är delvis studentledda. Mellan träffarna utför studenten fördjupat arbete/ övningar enligt anvisningar. De lämnar in också in reflektioner kring dessa inför nästa grupptillfälle. Momentet slutexamineras med ett skriftligt sammanfattande arbete.
Rätten att delta i undervisningen gäller endast under den tid som kurstillfället pågår. De obligatoriska gruppträffarna i momentet kan komma att ske online.

Examination

Moment 1: klientarbete under handledning
De förväntade studieresultaten examineras på flera sätt, och handledarnas bedömningar utgör underlag för examinator att godkänna studenten.

Studentens kunskap och förståelse för vilka teoretiska utgångspunkter som styr terapeutiskt förändringsarbete examineras löpande genom handledarens bedömningar av klientarbetet
och sedan i seminarier.
Studentens förmåga att kunna tillämpa ramfaktorer, lagar och förordningar examineras löpande genom handledarens bedömningar i klientarbete och handledning.

Studentens förmåga att upprätthålla en professionell kontakt med klienten samt att med hänsyn till klientens problem och överenskomna mål, bedriva psykoterapi i samarbete med klienten, i enlighet med psykologiska/psykoterapeutiska teorier och metoder examineras genom att:
- Studenten genomför klientsamtal som dokumenteras med hjälp av videoinspelning och minnesanteckningar.
- Klientsamtal förväntas ske löpande, i normalfallet en gång i veckan, under terminen.
- De förväntade studieresultaten bedöms av handledaren med hjälp av bedömningsguide, som sedan ligger till grund för examinators betygsbeslut.

Klientarbetet sker under handledning där studenten bedöms på sin förmåga att upprätthålla en meningsfull handledningsrelation, sin förmåga att bidra till lärande och konstruktivt samarbete i handledningsgrupp och seminariegrupp, samt förmåga att bidra till konstruktiv diskussion om andras arbetsinsatser. I handledningssituationen bedöms också studentens förmåga att förstå och utvärdera sin egen lärandeprocess och behov av mer kunskap. Studentens förmåga att förhålla sig till och arbeta utifrån professionella och etiska riktlinjer examineras med stöd i handledares bedömning av arbete med klient och studentens beteende i handledningssituationen.

Studentens förmåga att sammanfatta, analysera, dokumentera och redogöra för klientmaterial bedöms med hjälp av journal, minnesanteckningar och skriftlig uppgift och seminarium med fokus på klientarbetet.


Moment 2: Fördjupad professionell utveckling och självkännedom
I momentet examineras studenten individuellt, genom ett skriftligt sammanfattande arbete efter sista gruppträffen. Denna skriftliga uppgift bygger på och förutsätter aktivt deltagande i gruppträffar samt utförda uppgifter mellan varje gruppträff.  Av den anledningen är även dessa uppgifter obligatoriska.


Omexamination
Moment 1: Obligatoriska seminarier ersätts med uppgift med motsvarande innehåll som redovisas muntligt. Frånvaro från enstaka klientsamtal ersätts med skriftlig uppgift som presenteras muntligt. Vid upprepad frånvaro gör kursledare bedömning i samråd med studierektor om alternativ examination.
Frånvaro från enstaka handledningstillfällen ersätts med skriftlig uppgift som presenteras muntligt. Vid upprepad frånvaro från handledning samt vid brister i förmåga att etablera en meningsfull handledningsrelation samt att bidra till lärande och konstruktivt samarbete i handledningsgruppen gör kursledare bedömning i samråd med studierektor om alternativ examination.

Väsentliga brister eller väsentlig frånvaro kan leda till att studenten behöver avbryta klientkontakt och underkänns på kursen som helhet och i dessa fall bör en individuell studieplan upprättas för hur studenten ska uppnå kursmålen.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med kursledare och berörd lärare eller handledare besluta att underkänna en student under pågående kurs i de fall där studenten uppvisar allvarliga brister eller olämplighet i förhållande till tredje part eller i handledningssituation avseende kunskaper, färdighet, förmåga eller förhållningssätt. Studenten avbryter då sitt klientarbete i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen.

I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter, förmågor och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta klientarbetet samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra ett nytt klientarbete, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina tillfällen.

Moment 2: Om studenten är frånvarande eller underkänns vid ett grupptillfälle under momentet ges möjlighet att delta i en uppsamlingsträff efter gruppträffarna. Om studenten är frånvarande eller underkänd från gruppaktiviteter, eller har missade eller underkända förberedelser inför dessa, vid två tillfällen eller mer, så leder det till att slutrapporten inte kan skrivas och därmed underkännande. Studenten får då delta i förberedelser samt gruppaktiviteter och examineras nästa gång kursen ges.Om studenten underkänns på det skriftligt sammanfattande arbetet  sker omexamination med motsvarande skriftligt arbeten.

Betyg för kursen/respektive moment sätts när det skriftliga provet/proven och alla obligatoriska moment är godkända. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd. Studenten har rätt till två provtillfällen för moment 1, samt fem provtillfällen för moment 2. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets "Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå". En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska examinator, i samråd med kursansvarig lärare och studievägledare, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.