"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Professionella möten och samtal i socialt arbete, 7,5 hp

Engelskt namn: Professional encounters and counselling in social work

Denna kursplan gäller: 2023-06-05 och tillsvidare

Kurskod: 2SA181

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Socialt arbete: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete

Beslutad av: Prefekten, 2020-01-27

Reviderad av: Prefekten, 2023-05-05

Innehåll

Kursen syftar till att ge en vetenskapligt förankrad orientering och grundläggande färdighet i professionella möten och samtal i socialt arbete. I kursen hanteras perspektiv och begrepp som är centrala för att förstå olika samtalsrelationer, dess karaktär, intentioner och förutsättningar. Störst fokus läggs vid individuella samtalsrelationer. Kursen syftar även till att ge grundläggande kunskap i förändringsarbete samt förståelse för betydelsen av självreflektion och professionellt förhållningssätt i det sociala arbetets praktik.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten, avseende kunskap och förståelse:
 
1.visa kunskap om grundläggande teorier, begrepp och förhållningssätt som är centrala för professionella möten och samtal inom   fältet socialt arbete

2.visa kunskap om och förståelse för betydelsen av professionalitet och relation i samtalsrelationer 

Efter avslutad kurs ska studenten, avseende färdighet och förmåga:
 
3.visa grundläggande färdighet i att strukturera och genomföra professionella samtal   

Efter avslutad kurs ska studenten, avseende värderingsförmåga och förhållningssätt, kunna:
 
4. visa empatisk förmåga, kritiskt reflektera kring sin förmåga att etablera samtalsrelationer samt identifiera vägar för utveckling

5. visa förmåga att identifiera och motivera relevant förhållningssätt i olika klientfall med särskilt beaktande av etiska dilemman och   maktaspekter

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Undervisningens upplägg

Undervisningsinslag sker i form av föreläsningar, seminarier och färdighetsträningar. I kursen kommer undervisning i teoretiska perspektiv integreras med studenters aktiva deltagande i självreflektion och färdighetsträning i olika samtalsrelationer. Seminarier och färdighetsträning kommer delvis baseras på fiktiva klientfall och för att integrera teoretisk förståelse med praktisk tillämpning.
 
För campusutbildning:Kursens undervisning är upplagd som campusutbildning. Inslag av nätburen undervisning kan förekomma.
 
För distansutbildning:Kursens undervisning är upplagd som distansundervisning. På distansutbildningen är kursen nätburen med inspelade föreläsningar på lärplattformen samt webbaserade seminarier. Umeå är samlingsort för distansundervisningen, vilket innebär att vissa examinationer, färdighetsträning och undervisningsinslag sker på samlingsorten (Umeå).

Examination

Examinationen sker på följande sätt:

Kursen examineras löpande i form av färdighetsträningar, seminarier och en individuell skriftlig hemtentamen. 
 
För skriftliga inlämningsuppgifter gäller att studenten hanterar källor i enlighet med akademiskt vedertagna former samt att uppgifterna ska vara av god språklig standard.

För färdighetsträningar och seminarier ges något av betygen G (Godkänd) eller U (Underkänd). På den individuella skriftliga hemtentamen ges något av betygen Väl Godkänd (VG) Godkänd (G), eller Underkänd (U). 

För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga examinerande moment är godkända. För betyget väl godkänd på hela kursen krävs dessutom betyget VG på den individuella skriftlig hemtentamen.

Student som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för att uppnå ett högre betyg.
Student som ej har godkänt resultat på den individuella skriftliga hemtentamen erbjuds omprov.
Examinerande seminarier och färdighetsträningar kan inte ersättas med skriftliga uppgifter. Student som ej deltagit i muntliga examinationer erbjuds därför ett uppsamlingsseminarium för att uppnå betyget godkänt.
 
Vad gäller regler för omprov och examination på annan ort följer institutionen Umeå universitets regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå: https://www.umu.se/regelverk/utbildning-pa-grundniva-och-avancerad-niva/regler-for-betyg-och-examination/

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om
pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av
examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas
inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska
kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad
examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
 
Ansökan om examination på annan ort sker på anvisad blankett som lämnas hos studentexpeditionen.

Student har rätt att byta examinator efter två icke godkända examinationer, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran lämnas till studierektor senast två veckor före nästa examinationstillfälle.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande av kurs prövas individuellt. Information och blanketter gällande tillgodoräknande finns här: https://www.umu.se/student/mina-studier/tillgodoraknande/

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 23

Att förstå sin egen utsatthet : stöd för professionella i människovårdande yrken
Carlander Jakob, Wedeen Andreas
Första upplagan : Stockholm : Liber : [2019] : 130 sidor :
ISBN: 9789147126460
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Etik i socialt arbete - Etisk kod för socialarbetare
Akademikerförbundet SSR : 2015 :
Etik i socialt arbete - Etisk kod för socialarbetare
Obligatorisk

Lösningsbyggande samtal
De Jong Peter, Berg Insoo Kim
4. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 597 s. :
ISBN: 9789144075709
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Holmqvist Rolf
Samtal i socialt arbete : Vägar till förändring
Liber : 2023 : 280 sidor :
ISBN: 9789147140572
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Kåver Anna
Himmel, helvete och allt däremellan : om känslor
1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2009 : 215 s. :
ISBN: 978-91-27-11897-3 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Lennéer-Axelson Barbro
Förluster : om sorg och livsomställning
1. uppl. : Stockholm : Natur & Kultur : 2010 : 336 s. :
ISBN: 9789127118898
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Nilsson Tapper Magnus
Professionella samtal med barn : förhållningssätt, metoder och övningar
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 225 sidor :
ISBN: 9789144128771
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

The relationship and its relationship to the common and specific factors of psychotherapy.
Wampold BE, Budge SL
The Councelling Psychologist, 2012;40(4):601-623 : 2012 :
Obligatorisk

Annan litteratur kan tillkomma