Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Kursplan:

Profilkurs: Motifs of Madness in Literature and Culture, 7,5 hp

Engelskt namn: Faculty Course: Motifs of Madness in Literature and Culture

Denna kursplan gäller: 2018-01-15 och tillsvidare

Kurskod: 1PK001

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2018-04-09

Innehåll

I kursen studeras bilder av psykisk sjukdom i västerländsk litteratur och kultur utifrån ett antal teman som också är intressanta i dag. De bilder som framträder tolkas och kontextualiseras utifrån moderna teoretiska diskussioner om galenskap och kopplingen mellan galenskap och kulturell produktion.

De texter som ingår i kursen kan läsas i modern engelsk översättning.

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande kunna:
 
  • med auktoritet diskutera hur historiska och sociala förändringar avspeglar sig i uppfattningar och vård av psykiskt sjuka och deras självuppfattningar och självpresentationer
  • uppmärksamma taxonomier och terminologi i samband med beskrivningar av psykisk sjukdom och bedöma i vilken utsträckning detta ger uttryck för föreställningar om psykisk sjukdom
  • utveckla ett nyanserat perspektiv på viktiga historiska och litterära begrepp
  • kontextualisera samtida teori om och metoder för utforskandet av psykisk ohälsa med hjälp av historiska erfarenheter i syfte att identifiera kontinuitet och brytningspunkter
  • problematisera betydelsen av kön, fysiologi, ålder, samhällsklass och etnicitet i representationer av psykisk sjukdom
  • hitta och analysera relevant litteratur på ett självständigt vis i ett eget vetenskapligt arbete

Behörighetskrav

Gy: Engelska B/6. Univ: Antingen minst 150 hp i ett språkämne i vilka ingår studier i litteratur eller kursen Profilkurs: Narrating Madness in Literature and Culture, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningens uppläggning
Undervisningen är nätbaserad och bygger på studentaktivitet i form av gruppdiskussioner och annan interaktion mellan kursdeltagarna. Därutöver ges nätbaserade introduktioner till kursens olika teman.

Tillgång till dator med bredbandsuppkoppling krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se www.sprak.umu.se/student/dokument

Undervisningsspråket är engelska.

Examination


Examinationen sker genom bedömning av muntliga presentationer och skriftliga inlämningsuppgifter. All examination genomförs på engelska.

Vid examination avvänds betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd för skriftliga inlämningsuppgifter. För muntliga presentationer används endast Godkänd eller Underkänd. För godkänt betyg på moment som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända.

För betyget Väl godkänd läggs särskild vikt vid den studerandes förmåga att problematisera och analysera kursens innehåll.

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet/praktiken.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Tillgodoräknande
 
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
 

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 3

All kurslitteratur finns på kursens lärplattform.