Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Profilkurs: Nordskandinaviens språkliga landskap, 7,5 hp

Engelskt namn: Faculty Course: The Linguistic Landscapes of Northern Scandinavia

Denna kursplan gäller: 2022-01-03 och tillsvidare

Kurskod: 1PK005

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2021-09-09

Innehåll

Inom forskningsfältet språkliga landskap undersöks språk i offentliga miljöer. I kursen behandlas forskningsfältet språkliga landskap utifrån olika utgångspunkter och hur dessa kan appliceras på Nordskandinavien och andra geografiska områden. Olika teman belyses: det språkliga landskapet som studieobjekt, språk och plats, Nordskandinaviens språkliga landskap ur ett historiskt perspektiv, språk och minne samt konflikter i det språkliga landskapet. Kursen består av två delkurser: i den första studeras språkliga landskap utifrån de nämnda temana, i den andra studeras i en individuell uppgift ett avgränsat språkligt landskap utifrån något av dessa teman.

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande kunna  

 
Kunskap och förståelse
  • redogöra för olika språkliga landskap på nordskandinaviskt område och hur de konstrueras;
  • redogöra för generella perspektiv på språkligt platsskapande, liksom för hur relationen mellan språk och plats har teoretiserats inom språkvetenskaplig forskning.
Färdighet och förmåga
  • problematisera forskningsområdet språkliga landskap i perspektivet tid och rum;
  • använda teorier och begrepp från litteraturen på ett självvalt problemområde.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • kritiskt reflektera över reproduktionen av språkliga landskap i tid och rum.

Behörighetskrav

Gy: Engelska B/6 och svenska för grunläggande behörighet för högskolestudier.
Univ: Ett av alternativen:
1) Kandidatexamen (180 hp) eller
2) 90 hp, varav minst 7,5 hp utgörs av ett självständigt vetenskapligt arbete, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.
Undervisningsspråk är svenska.

Examination

Examinationen består av obligatoriskt deltagande i seminarier samt skriftliga inlämningsuppgifter. Kursen är uppdelad i två delkurser som examineras separat.

Delkurs 1 om 4,5 hp examineras genom bedömning av den studerandes muntliga och skriftliga bidrag i diskussionsgrupper och seminarier. Denna del bedöms med något av betygen Godkänd (G) och Underkänd (U).

Delkurs 2 om 3 hp examineras genom en skriftlig individuell fördjupningsuppgift. Denna del bedöms med något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).  

För betyget Väl Godkänd på kursen krävs detta betyg på delkurs 2. 

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.
 
Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.
 
Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.
 
Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.
 
Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt; komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.
 
En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Övriga föreskrifter

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 1

Tema 1: Introduktion till studiet av språkliga landskap

Developing methods for the study of linguistic landscapes in sparsely populated areas [Elektronisk resurs]
Cocq Coppélie, Granstedt Lena, Lindgren Eva, Lindgren Urban
Umeå : Umeå universitet : 2020 : 32 :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-176326
Obligatorisk
Läsanvisning: Tillgänglig: http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1484576/FULLTEXT01.pdf

Coupland Nikolas
Bilingualism on display: The framing of Welsh and English in Welsh public spaces
Ingår i:
Language in society [Elektronisk resurs]
Cambridge : Cambridge University Press : sid. 1-27 :
länk
Obligatorisk
Läsanvisning: Tillgänglig: https://www.researchgate.net/publication/259418136_Bilingualism_on_display_The_framing_of_Welsh_and_English_in_Welsh_public_spaces

Studying Minority Languages in the Linguistic Landscape
Marten H, Gorter D, Van Mensel L
Ingår i:
Minority languages in the linguistic landscape [Elektronisk resurs]
Basingstoke : Palgrave Macmillan : 2012 : 352 p. : sid. 1-15 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Tillgänglig: https://www.researchgate.net/publication/291692378_Studying_Minority_Languages_in_the_Linguistic_Landscape

Phan Nhan
Memories and semiotic resources in place-making. A case study in the Old Quarter in Hanoi, Vietnam. I: Linguistic Landscape, 7:1, s. 86-115
Linguistic Landscape : 2021 :
länk
Obligatorisk
Läsanvisning: Tillgänglig: jbe-platform.com/content/journals/10.1075/ll.19005.pha

Pietikäinen Sari
Frozen actions in the Arctic linguistic landscape: a nexus analysis of language processes in visual space
Ingår i:
International journal of multilingualism.
Clevedon [England] : Multilingual Matters : 2004- : 8 : sid. 277–298 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Tillgänglig: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14790718.2011.555553

Tema 2: Teoretiska perspektiv på språk och plats

Gal S
Language and political spaces
Ingår i:
Language and space
New York, N.Y. : De Gruyter Mouton : 2010 : xix, 889, s. : sid. 33–50 :
Obligatorisk

Introducing semiotic landscapes
Jaworski Adam, Thurlow Crispin
Ingår i:
Semiotic landscapes
London : Continuum : 2010 : viii, 298 s., [12] pl.-s. : sid. 1–40 :
länk
Obligatorisk
Läsanvisning: Tillgänglig: https://ebookcentral.proquest.com/lib/umeaub-ebooks/detail.action?pq-origsite=primo&docID=516729

Tuan Yi-Fu
Space and place: humanistic perspective
Ingår i:
Philosophy in geography
Dordrecht : cop. 1979 : 469 s. : sid. 387–427 :
Obligatorisk

Tema 3: Några historiska perspektiv på Nordskandinaviens språkliga landskap

Edlund Lars-Erik
Språklig mångfald i södra lappmarken
Ingår i:
Morfars karta visar vägen
Umeå : Kungl. Skytteanska Samfundet : 2013 : xxxvii, 528 s. : sid. 363–372 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Tillhandahålles av institutionen.

Edlund Lars-Erik
Minority language place-names: a practice-oriented study of the establishment of the South Sami Kraapohke in Swedish Lapland
Ingår i:
Names [Elektronisk resurs]
2005-2007 : 66 : sid. 156–165 :
länk
Obligatorisk
Läsanvisning: Tillgänglig: http://ans-names.pitt.edu/ans/article/view/2157

Jahr Ernst Håkon
The pidgin status of russenorsk
Ingår i:
Language contact in the Arctic [Elektronisk resurs]
Berlin ;New York : Mouton de Gruyter : 1996 : Online-Ressource (viii, 349 p) : sid. 107-122 :
länk
Obligatorisk
Läsanvisning: Tillgänglig: https://search.ub.umu.se/discovery/fulldisplay?docid=alma9921374149704996&context=L&vid=46UMEA_INST:UmUB&lang=sv&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,Language%20contact%20in%20the%20Arctic&mode=Basic

Korhonen Olavi
Samiska ortnamn
Ingår i:
Samiska rötter
Solna : Sveriges släktforskarförbund : 2016 : 136 s. : sid. 89–104 :
Obligatorisk

Kusmenko Jurij
Borgarmålet: A Sámi-Swedish pidgin from the beginning of the 18th century
Ingår i:
Nowele
Odense : Odense U.P. : 1983- : 70 : sid. 39–56 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Tillgänglig: https://benjamins.com/catalog/nowele.70.1.03kus

Pedersen Aud-Kirsti
Norske stadnamn i fleirspråklege område
Ingår i:
Namn i det fleirspråklege Noreg
Oslo : Novus : 2015 : 363 s. : sid. 11-43 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Tillhandahålls av institutionen.

Tema 4: Språk och minne - (re)produktionen av historia i det språkliga landskapet

Andersson Daniel
Markernas kronologi och ideologi. Natur och språkligt platsskapande i norra Sverige med fokus på kolonisationen av Lappmarken.
Kungl. Skytteanska Samfundets handlingar. : 2021 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Häri läses några kapitel; tillhandahålls av institutionen

Birkarlar and Sámi - inter-cultural contacts beyond state control: reconsidering the standing of external tradesmen (birkarlar) in medieval Sámi societies
Bergman Ingela, Edlund Lars-Erik
Ingår i:
Acta Borealia
Oslo : Novus forl. : 1984-2010 : 33 : sid. 52-80 :
länk
Läsanvisning: Tillgänglig: http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=-882&pid=diva2%3A938077&c=2&searchType=SIMPLE&language=sv&query=ingela+bergman&af=%5B%5D&aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&noOfRows=50&sortOrder=title_sort_asc&sortOrder2=title_sort_asc&onlyFullText=false&sf=al

Edlund Lars-Erik
Kartor – mentala och andra
Ingår i:
Morfars karta visar vägen
Umeå : Kungl. Skytteanska Samfundet : 2013 : xxxvii, 528 s. : sid. 6-27 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Tillhandahålls av institutionen.

Multilingualism and (im)mobility
Nuottaniemi Andreas, Milani Tommaso
Del Percio, A. & Wei, L. Handbook of Language and Mobilities :
Läsanvisning: Tillhandahålls av institutionen.

Building the Nation, Writing the Past: History and Textuality at the Ha’apala Memorial in Tel Aviv-Jaffa
Shohamy , Waksman
Ingår i:
Semiotic landscapes
London : Continuum : 2010 : viii, 298 s., [12] pl.-s. :
länk
Obligatorisk
Läsanvisning: Tillgänglig: https://www.academia.edu/33018700/Building_the_Nation_Writing_the_Past_History_and_Textuality_at_the_Haapala_Memorial_in_Tel_Aviv_Jaffa

Svalastog Anna Lydia
Mapping Sami Life and culture
Ingår i:
Visions of Sápmi
Røros : Arthub Publisher : 2015 : 200 s. : sid. 16-45 :
Obligatorisk

Tema 5: Konflikter i och genom det språkliga landskapet

Andersson Daniel
Indigenous Place-Names in (Post)colonial Contexts: The Case of Ubmeje in Northern Sweden
Ingår i:
Scandinavian studies [Elektronisk resurs]
Menasha, Wis. : The Society : [1941-] : 92 : sid. 104–126 :
länk
Obligatorisk
Läsanvisning: Tillgänglig: https://www.jstor.org/stable/10.5406/scanstud.92.1.0104

Angermeyer P
Controlling Roma Refugees with ’Google-Hungarian’: Indexing deviance, contempt, and belonging in Toronto’s linguistic landscape
Ingår i:
Language in society [Elektronisk resurs]
Cambridge : Cambridge University Press : 46 : sid. 159-183 :
länk
Obligatorisk
Läsanvisning: Tillgänglig: https://www.proquest.com/docview/1885890714?OpenUrlRefId=info:xri/sid:primo&accountid=14581

The local political economy of languages in a Sámi tourism destination: Authenticity and mobility in the labelling of souvenirs
Pietikäinen S, Kelly-Holmes H
Ingår i:
Journal of sociolinguistics.
Oxford : Blackwell Publishers : 1997- : 15 : sid. 323–346 :
länk
Obligatorisk
Läsanvisning: Tillgänglig: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1467-9841.2011.00489.x

The Passive Exclusion of Irish in the Linguistic Landscape: A Nexus Analysis
Thistlethwaite , Sebba
Ingår i:
Conflict, exclusion and dissent in the linguistic landscape
Basingstoke : Palgrave Macmillan : 2015 : xvi, 306 s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: Tillgänglig: https://www.researchgate.net/publication/304984518_The_Passive_Exclusion_of_Irish_in_the_Linguistic_Landscape_A_Nexus_Analysis

Referenslitteratur (till hela kursen)

Andersson Daniel
Ortnamnens funktioner i flerspråkiga områden [Elektronisk resurs]
Umeå : Kungl. Skytteanska Samfundet : 2017 :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-131160

Ben-Rafael E
Linguistic Landscape as Symbolic Construction of the Public Space: The Case of Israel
Ingår i:
Linguistic landscape
Clevedon : Multilingual Matters : cop. 2006 : 89 s. : sid. 7–30 :
Läsanvisning: Tillgänglig: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14790710608668383

Ben Said Salim
Representations of Identity and Linguistic Diversity in the Urban Space of Tunisia
Ingår i:
"IDENTITIES - Journal for Politics, Gender and Culture" [Elektronisk resurs]
2013- : 6 : sid. 315-341 :
Läsanvisning: Tillgänglig: https://www.researchgate.net/publication/301821528_Representations_of_identity_and_linguistic_diversity_in_the_urban_space_of_Tunisia

Sami place names and maps: transmitting knowledge of a cultural landscape in contemporary contexts
Cogos S, Roué M, Roturier S
Ingår i:
Arctic, antarctic, and alpine research [Elektronisk resurs]
Boulder, Colo. : 2003- : 49 : sid. 43-51 :
länk
Läsanvisning: Tillgänglig: https://www.researchgate.net/publication/313548858_Sami_Place_Names_and_Maps_Transmitting_Knowledge_of_a_Cultural_Landscape_in_Contemporary_Contexts

Edlund Lars-Erik
Finskt och nordiskt i den nordsvenska ortnamnsskatten - några perspektiv
Ingår i:
Thule
Umeå : Två förläggare : 1983- :
Läsanvisning: s. 25-48

Edlund Lars-Erik
Ortnamn och revitalisering. Några reflektioner
Ingår i:
Katharina och namnen
Uppsala : Seminariet för nordisk namnforskning, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet : 2018 : 265 s. : sid. 145–150 :

The Revitalisation of Basque and the Linguistic Landscape of Donostia-San-Sebastián
Gorter D, Aiestaran J, Cenoz J
Ingår i:
Minority languages in the linguistic landscape [Elektronisk resurs]
Basingstoke : Palgrave Macmillan : 2012 : 352 p. : sid. 148–163 :
Läsanvisning: Tillgänglig: https://www.researchgate.net/publication/304652388_The_Revitalization_of_Basque_and_the_Linguistic_Landscape_of_Donostia-San_Sebastian https://www.researchgate.net/publication/304652388_The_Revitalization_of_Basque_and_the_Linguistic_Landscape_of_Donostia-San_Sebastian

Huss Leena
Reversing language shift in the far North : linguistic revitalization in northern Scandinavia and Finland.
Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis : 1999 : 212 s. :
ISBN: 91-554-4623-X
Se bibliotekskatalogen Album

Kelly-Holmes H
Language Maintenance or Language Fetishisation? A Response to Michael Klyne
Ingår i:
Current issues in language & society
Clevedon : Multilingual matters : 1994- : 4 : sid. 167–171 :
Läsanvisning: Tillgänglig: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13520529709615495

Korhonen Olavi
Samiska namn nedanför lappmarksgränsen
Ingår i:
Norrbotten
Luleå : Norrbottens Hembygdsförbund : 2009 : 305 s. :
Läsanvisning: s. 204-234

Reading images [Elektronisk resurs] : the grammar of visual design
Kress Gunther R., Van Leeuwen Theo
2. ed. : London : Routledge : 2006 : 1 online resource (321 p.) :
ISBN: 9780203619728
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Tillgänglig: https://search.ub.umu.se/discovery/fulldisplay?docid=alma9921374921404996&context=L&vid=46UMEA_INST:UmUB&lang=sv&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,Reading%20images.%20The%20Grammar%20of%20Visual%20Design,&mode=Basic

Linguistic landscape and ethnolinguistic vitality: An empirical study
Landry R, Bourhis R
Ingår i:
Journal of language and social psychology [Elektronisk resurs].
Cleveland, Avon, England : Multilingual Matters : 16 : sid. 23-49 :
länk
Läsanvisning: Tillgänglig: https://www.researchgate.net/publication/247744019_Linguistic_Landscape_and_Ethnolinguistic_VitalityAn_Empirical_Study

Legge N
A Survey of the Linguistic Landscape of Stockholm University
Stockholms Universitet : 2015 :
länk
Läsanvisning: Tillgänglig: http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A897001&dswid=6740

Mæhlum Brit
Stigma og stolthet. Samisk identitetforvaltning i det seinmoderne samfunnet
Ingår i:
Fra holtijaR til holting
Oslo : Novus : 2012 : 424 s. :
Läsanvisning: s. 239-252

Puzey Guy
Planning the Linguistic Landscape. A Comparative Survey of the Use of Minority Languages in the Road Signage of Norway, Scotland and Italy
University of Edinburgh : 2007 :
länk

Salo H
Using Linguistic Landscape to Examine the Visibility of Sámi Languages in the North Calotte
Ingår i:
Minority languages in the linguistic landscape [Elektronisk resurs]
Basingstoke : Palgrave Macmillan : 2012 : 352 p. : sid. 243–259 :
länk
Läsanvisning: Tillgänglig: https://link.springer.com/chapter/10.1057/9780230360235_14

Lägesrapport om de samiska språken 2018 [Elektronisk resurs]
Anders Östergren, Ingegerd Vannar
2019 :
https://www.sametinget.se/127479?file_id=2
Läsanvisning: Tillgänglig: https://www.sametinget.se/127479

Sandst Line
Urbane stednavne - storbyens sproglige dimension : en stilistisk-retorisk analyse af urbane stednavne i det københavnske byrum
[Köpenhamn] : Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet : 2015 : 306 s. :

Mediating Structures in Sámi Language Revitalisation
Sarivaara Erika, Keskitalo Pigga
Ingår i:
Social inclusion [Elektronisk resurs]
2013- : 4 : sid. 11–18 :
Läsanvisning: Tillgänglig: https://www.researchgate.net/publication/295100406_Mediating_Structures_in_Sami_Language_Revitalisation

Discourses in place : language in the material world
Scollon Ronald, Scollon Suzanne B. K.
London : Routledge : 2003 : xiii, 242 s. :
ISBN: 9780415290494
Se bibliotekskatalogen Album

Swedell Ulla
Gällivares bebyggelsenamn ur minoritetsperspektiv
Ingår i:
Namn i flerspråkiga och mångkulturella miljöer
Umeå : Umeå universitet, Institutionen för nordiska språk : 2009 : 177 s. : sid. 27–36 :
Läsanvisning: Tillgänglig: http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:201093/FULLTEXT01.pdf

Swedell Ulla
Samiskt, finskt och svenskt kulturmöte i ortnamnsperspektiv
Ingår i:
Namn och mångkultur - flerspråkiga miljöer och kulturella influenser
Uppsala : Ortnamnssällskapet i Uppsala : 2007 : 122 s. :