Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Profilkurs: Semiotik som teori och metod, 7,5 hp

Engelskt namn: Faculty Course: Semiotics as Theory and Method

Denna kursplan gäller: 2022-01-03 till 2023-01-01 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1PK006

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2021-09-09

Innehåll

I kursen introduceras semiotik som ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt med fokus på begrepp som tecken, betydelse, meningsskapande, kommunikation, kultur, kognition, m.m. Kursen diskuterar olika teorier och undersökningsområden inom semiotiken, bl.a. kultursemiotik, kognitivsemiotik, visuell- och social semiotik. Med utgångspunkt i dessa teorier genomför studenten en semiotisk analys av ett visst fenomen och presenterar den muntligt.
Kursen består av två delar:
Modul 1: Semiotik I (seminarier) 5 hp
Modul 2: Semiotik II (muntlig presentation och skriftligt slutprov) 2,5 hp

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande kunna
Kunskap och förståelse
  • redogöra för de diskuterade semiotiska teorierna och metoderna,
  • redogöra för metoder och bakomliggande teorier i ett antal studier.
Färdighet och förmåga
  • jämföra olika semiotiska metoder och relatera dessa undersökningsmetoder till den egna analysen,
  • använda semiotiska teorier och metoder i sin egen undersökning,
  • tillämpa olika semiotiska metoder pa det egna materialet,
  • muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • självständigt bedöma och kritiskt värdera studier inom semiotik,
  • självständigt värdera olika vetenskapliga framställningar som lagts fram,
  • relatera semiotiska teorier till den egna undersökningen.

Behörighetskrav

Gy: Engelska B/6
Univ: Ett av alternativen: 1) Kandidatexamen (180 hp), eller 2) 90 hp, varav minst 7,5 hp utgörs av ett självständigt vetenskapligt arbete, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisning sker i form av gruppdiskussioner och obligatoriska seminarier.
Undervisningsspråk är engelska.

Examination

a) Semiotik I: Fortlöpande examination i samband med undervisningen (5 hp).
b) Semiotik II: Muntlig presentation och skriftligt slutuppgift (2,5 hp).
Kursen examineras genom bedömning av den studerandes bidrag i seminarier (Semiotik I; 5 hp) samt av den muntliga och skriftliga presentationen av slutuppgiften (Semiotik II, 2,5 hp)
med något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått detta betyg på 7,5 hp.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt; komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Övriga föreskrifter

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 1

Chandler Daniel
Semiotics : the basics
Third edition : Abingdon : Routledge : [2017] : xviii, 331 pages :
ISBN: 9781138232921
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Cobley Paul
The communication theory reader
London : Routledge : 1996 : xii, 506 s. :
ISBN: 0415147166
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Samt av läraren anvisat material.