Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Programmeringsteknik med C och Matlab, 7,5 hp

Engelskt namn: Introductory programming in C and Matlab

Denna kursplan gäller: 2014-05-26 och tillsvidare

Kurskod: 5DV157

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Datavetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för datavetenskap

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2014-04-28

Innehåll

Kursen består av tre moment:
Moment 1, Programmeringsteori, 3 hp
Momentet behandlar grunderna i problemlösning med hjälp av datorprogram. Grundläggande begrepp så som algoritm, iteration, implementation, kompilera etc definieras och beskrivs. I momentet ingår en introduktion till hur man stegvis löser problem med hjälp av algoritmer. Vidare presenteras de mest grundläggande byggstenarna i ett programmeringsspråk som gör att algoritmerna kan översättas till program. En introduktion till sökning och sortering ges och kursen behandlar linjär och binär sökning, bubblesort samt mergesort. De olika koncepten exemplifieras med programmeringsspråket C.

Moment 2, Färdighetsövning i programmering, 3 hp
Under momentet ges tillfälle att öva programmeringsteknisk färdighet genom praktik samt färdigheten att planera sin tid för att lösa implementationsuppgifter inom givna tidsramar. Programmeringsspråket C används.

Moment 3, Praktisk tillämpning av programmering i Matlab, 1,5 hp
I detta moment ges en introduktion till Matlab samt färdighetsträning i att använda Matlab för att utföra enkla beräkningar och plottar.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse
 • kunna tolka och beskriva programflödet hos program, inklusive sådana som innehåller rekursiva funktioner
 • visa kännedom om grundläggande algoritmer för sökning och sortering
Färdighet och förmåga
 • omvandla givna enkla algoritmer till de aktuella programspråken
 • förstå och använda sig av variabler, uttryck och kontrollstrukturer i ett högnivåspråk
 • konstruera och använda funktioner för att skriva strukturerade program i C och Matlab/Octave
 • konstruera rekursiva funktioner i C
 • använda sig av grundläggande datatyper, arrayer och strängar samt känna till deras begränsningar
 • visa att man förstår principerna för felsökning genom att kunna utföra felsökningar
 • använda figurer och axlar för att presentera resultat i Matlab/Octave

Behörighetskrav

Matematik D.
Eller: Matematik 4 (områdesbehörighet 9/A9 med ett eller flera undantag)

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, arbete i datorlabb och diskussioner kring metodik och problemlösning i mindre grupper. Utöver schemalagda aktiviteter krävs även individuellt arbete med materialet.

Examination

Examinationen på Moment 1 består av en avslutande skriftlig tentamen och betyget på momentet är något av följande: Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5).
Examinationen på Moment 2 består av ett antal obligatoriska uppgifter. Betyget på Moment 2 är en sammanvägning av de ingående delarna och betyget som ges är något av följande: Underkänd (U) eller Godkänd (G).
Examinationen på Moment 3 består av ett antal obligatoriska uppgifter som examineras i datorsal. Momentet ges något av följande betyg: Underkänd (U) eller Godkänd (G).
På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4)
eller Med beröm godkänd (5).

För att bli godkänd på hela kursen krävs att alla moment är godkända. Det slutliga betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. Vid sammanvägningen av betyget kommer särskild hänsyn att tas till i vilken mån uppgifter lösts inom givna tidsramar.
För studerande som inte godkänns vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare minst två provtillfällen. Av praktiska skäl kan formen på examinationen avvika vid omprov, detta gäller framförallt examination i datorsal. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för datavetenskap.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

I en examen får denna kurs ej ingå, helt eller delvis, samtidigt med en annan kurs med likartat innehåll. Vid tveksamheter bör den studerande rådfråga studievägledare vid Institutionen för datavetenskap. Speciellt gäller att denna kurs inte kan ingå i en examen tillsammans med en inledande kurs i programmeringsteknik i C som exempelvis kurserna 5DV104, 5DV114 och 5DV158.

Övriga föreskrifter

Denna kurs ersätter kursen 5DV104 Programmeringsteknik med C och Matlab som läggs ned. Under 2014 och 2015 gäller detta för studenter som gått 5DV104 men inte klarat den:
 • Om man inte klarat något av momenten på 5DV104 rekommenderar vi att man istället registrerar sig på denna kurs och examineras på denna i sin helhet.
 • Om man klarat något/några av momenten på 5DV104 kan man examineras på de kvaravarande momenten genom att delta i motsvarande moment på denna kurs.
 • Om man vill kan man också tillgodoräkna sig avklarade moment från 5DV104 till denna kurs (se mer under rubriken tillgodoräknande). Tillgodoräknanden är inte tidsbegränsade utan möjligt att göra så länge denna kurs ges.

Litteratur