Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Programmeringsteknik med C och Matlab, 7,5 hp

Engelskt namn: Introductory programming in C and Matlab

Denna kursplan gäller: 2018-05-28 och tillsvidare

Kurskod: 6DV000

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Datavetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för datavetenskap

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2018-09-24

Innehåll

Kursen ges för studenter som går på Ämneslärarprogrammet, studenter som har för avsikt att ta ut en lärarexamen eller som fortbildning för verksamma lärare. Övriga studenter hänvisas till att söka kursen 5DV157 (med samma namn som denna) istället.

Kursen består av tre moment:
Moment 1, Programmeringsteori, 3 hp
Momentet behandlar grunderna i problemlösning med hjälp av datorprogram. Grundläggande begrepp så som algoritm, iteration, implementation, kompilera etc definieras och beskrivs. I momentet ingår en introduktion till hur man stegvis löser problem med hjälp av algoritmer. Vidare presenteras de mest grundläggande byggstenarna i ett programmeringsspråk som gör att algoritmerna kan översättas till program. En introduktion till sökning och sortering ges och kursen behandlar linjär och binär sökning, bubblesort samt mergesort. De olika koncepten exemplifieras med programmeringsspråket C.

Moment 2, Färdighetsövning i programmering, 3 hp
Under momentet ges tillfälle att öva programmeringsteknisk färdighet genom praktik samt färdigheten att planera sin tid för att lösa implementationsuppgifter inom givna tidsramar. Programmeringsspråket C används.

Moment 3, Praktisk tillämpning av programmering i Matlab, 1,5 hp
I detta moment ges en introduktion till Matlab samt färdighetsträning i att använda Matlab för att utföra enkla beräkningar och plottar.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse
  • kunna tolka och beskriva programflödet hos program, inklusive sådana som innehåller rekursiva funktioner (FSR 1)
  • visa kännedom om grundläggande algoritmer för sökning och sortering (FSR 2)
Färdighet och förmåga
  • omvandla givna enkla algoritmer till de aktuella programspråken (FSR 3)
  • förstå och använda sig av variabler, uttryck och kontrollstrukturer i ett högnivåspråk (FSR 4)
  • konstruera och använda funktioner för att skriva strukturerade program i C och Matlab/Octave (FSR 5)
  • konstruera rekursiva funktioner i C (FSR 6)
  • använda sig av grundläggande datatyper, arrayer och strängar samt känna till deras begränsningar (FSR 7)
  • visa att man förstår principerna för felsökning genom att kunna utföra felsökningar (FSR 8)
  • använda figurer och axlar för att presentera resultat i Matlab/Octave (FSR 8)

Behörighetskrav

Matematik D.
Eller: Matematik 4 (områdesbehörighet 9/A9 med ett eller flera undantag)

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, arbete i datorlabb och diskussioner kring metodik och problemlösning i mindre grupper. Utöver schemalagda aktiviteter krävs även individuellt arbete med materialet.

Examination

Examinationen på Moment 1 (FSR 1-2, 4-7) består av en avslutande skriftlig tentamen och betyget på momentet är något av följande: Underkänd (U), Godkänd (G) ellerVäl godkänd (VG).

Examinationen på Moment 2 (FSR 1-8) består av ett antal obligatoriska uppgifter (varierar beroende på svårighetsgrad men är aldrig mer än 5). Betyget på Moment 2 är en sammanvägning av de ingående delarna och betyget som ges är något av följande: Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Examinationen på Moment 3 (FSR 5, 8) består av 1-3 obligatoriska uppgifter (antal varierar beroende på svårighetsgrad) som examineras digitalt, en av uppgifterna examineras också muntligt. På momentet ges något av följande betyg: Underkänd (U) eller Godkänd (G).

På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) ellerVäl godkänd (VG). För att bli godkänd på hela kursen krävs att alla moment är godkända. Det slutliga betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända, i normalfallet styr moment 1 betyget på kursen. Vid sammanvägningen av betyget kommer särskild hänsyn att tas till i vilken mån uppgifter lösts inom givna tidsramar.

Studerande som godkänts i ett prov får inte undergå förnyat prov för att få ett högre betyg.

För studerande som inte godkänns vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare minst två provtillfällen. Det första omprovet erbjuds senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Undantaget de fall då ordinarie prov äger rum i maj eller juni månad, då erbjuds istället ett första omprovstillfälle inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom erbjuds ytterligare minst ett omprov inom ett år från ordinarie provtillfälle.

Av praktiska skäl kan formen på examinationen avvika vid omprov, detta gäller framförallt examination i datorsal. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för datavetenskap.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå, helt eller delvis, samtidigt med en annan kurs med likartat innehåll. Vid tveksamheter bör den studerande rådfråga studievägledare vid Institutionen för datavetenskap. Speciellt gäller att denna kurs inte kan ingå i en examen tillsammans med en inledande kurs i programmeringsteknik i C.

Litteratur