Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Programmeringsteknik med Python och Matlab, 7,5 hp

Engelskt namn: Introductory programming in Python and Matlab

Denna kursplan gäller: 2017-07-24 och tillsvidare

Kurskod: 5DV176

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Datavetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för datavetenskap

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-08-04

Innehåll

Kursen består av två moment:
Moment 1, Programmeringsteknik, 6 hp
Momentet behandlar grunderna i skapande av datorprogram. Det inbegriper definitioner och begrepp inom programmeringsteknik samt grundläggande konstruktioner i ett programmeringsspråk. Syftet är att ge kunskap och färdighet i hur problem kan omformuleras till en ordnad följd av satser i form av en algoritm som i sin tur kan översättas till program. Utöver detta behandlas även filhantering, felhantering och det ges en introduktion till klasser och objekt. De olika koncepten exemplifieras med programmeringsspråken Python och Matlab.

Moment 2, Praktisk tillämpning av programmering i Matlab, 1,5 hp
I detta moment ges en introduktion till Matlab samt färdighetsträning för att kunna utföra enklare beräkningar, programmering och visualisering med hjälp av Matlab.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten:
  • kunna redogöra för datatypers användning och begränsningar (FSR 1)
  • i given kod kunna identifiera och förklara syftet med enkla sekventiella algoritmer/program (FSR 2)
  • i given kod kunna identifiera och förklara syftet med konstruktioner för felhantering, klasser och objekt (FSR 3)
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • omvandla givna enkla algoritmer till Python och Matlab (FSR 4)
  • använda funktioner för att skriva strukturerade program (FSR 5)
  • använda filhantering för att skapa och tolka filer (FSR 6)
  • använda figurer och axlar för att presentera resultat i Matlab (FSR 7)

Behörighetskrav

Matematik D.
Eller: Matematik 4 (områdesbehörighet 9/A9 med ett eller flera undantag)

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, arbete i datorlabb och diskussioner kring metodik och problemlösning i mindre grupper. Utöver schemalagda aktiviteter krävs även individuellt arbete med materialet.

Examination

Examinationen på Moment 1 (FSR 1-6) består vid ordinarie tillfälle av tre stycken skriftliga delprov som examineras i datorsal. Vid omprov och uppsamling sker examinationen i form av ett prov som täcker samma innehåll som de tre delproven. Examinationen sker även då i datorsal.  Betyget på moment 1 är något av följande: Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5).

För högre betyg ska studenten utöver tidigare nämnda lärmål även kunna
  • formulera egna enkla sekventiella algoritmer,
  • använda konstruktioner för felhantering i syfte att skapa robusta program, och
  • använda konstruktioner för klasser och objekt i syfte att skapa egna datatyper
Examinationen på Moment 2 (FSR 1-2,4-7) består av en obligatorisk uppgift som redovisas både muntligt och skriftligt (i form av ett on-line quiz). Betyget på moment 2 är något av följande: Underkänd (U) eller Godkänd (G).

För att bli godkänd på kursen krävs att studenten är godkänd på samtliga moment och betyget som sätts på kursen är detsamma som sätts på moment 1.

Studerande som godkänts i ett prov får inte undergå förnyat prov för att få ett högre betyg.
 
En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för datavetenskap.
 
Examination baserad på denna kursplan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Detta gäller även om kursen lagts ned och denna kursplan upphört gälla.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå, helt eller delvis, samtidigt med en annan kurs med likartat innehåll. Vid tveksamheter bör den studerande rådfråga studievägledare vid Institutionen för datavetenskap och/eller programansvarig för sitt program.

Speciellt gäller att denna kurs överlappar helt med kursen 5DV105 Programmeringsteknik med Python och Matlab och överlappar med minst 6 hp med kurserna 5DV106 och 5DV177 (båda med namnet Programmering i Python) samt kursen 5DV203 Programmering i Python för lärare.

Kursens kopplingar till program och examina
Kursen är baskurs på civlingenjörsprogrammen i Industruell ekonomi och Bioteknik.

Litteratur