Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2021)

printicon
Kursplan:

Programvaruteknik, 15 hp

Kursen är nedlagd

Engelskt namn: Software Engineering

Denna kursplan gäller: 2014-01-06 och tillsvidare

Kurskod: 5DV151

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Datavetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för datavetenskap

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2014-04-28

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-01-13

Innehåll

Kursen ger en översikt över metoder, verktyg och språk för att understödja utvecklingen av stora programvarusystem. Särskild tonvikt läggs på kvalitetssäkring och kunskaper och färdigheter som direkt kan tillämpas i arbetslivet.

Moment 1, teoridel, 6 högskolepoäng
 • Utvecklingsmodeller och faser för iterativ och inkrementell utveckling (agile);
 • Kravhantering och objektorienterad analys och design (scenario-driven utveckling, UML);
 • Design heuristics, patterns och refactoring;
 • Systematisk testning (test-driven utveckling);
 • Programvarukvalitet, mätetal, processförbättring, versionshantering och dokumentation.
Moment 2, projektdel, 9 högskolepoäng
Delmomentet utgörs av ett eller flera obligatoriska projekt där olika aspekter från moment 1 tränas och fördjupas. Projekten genomförs i varierande grupper, det kan även förekomma enskilda obligatoriska uppgifter.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
Kunskap och förståelse
 • visa förståelse för och diskutera kring de tekniska och organisatoriska egenskaper som är förknippade med gruppvis utveckling av stora och komplexa programvarusystem
 • beskriva teorier, modeller och verktyg för att kunna planera, genomföra och analysera utvecklingsprojekt av programvara
 • visa förståelse för hur programvarukvalitet kan förbättras med hjälp av kvalitativa och kvantitativa metoder
 • visa förståelse för hur individen och gruppen påverkar ett projekts resultat
Färdighet och förmåga
 • analysera och genomföra processförbättringar inom ett programvaruutvecklingsprojekt
 • följa upp och presentera (muntligt och skriftligt) ett programvaruutvecklingsprojekt
 • systematiskt använda verktyg för modellering, systematisk testning och versionshantering
 • i grupp planera, genomföra och analysera programvaruutvecklingsprojekt
Värderingar och förhållningssätt
 • visa ett professionellt förhållningssätt inklusive att förstå, styra och utveckla sig själv i syfte att bidra till ett projekts måluppfyllelse
 • bidra positivt till en projektgrupps utveckling

Behörighetskrav

Univ: 60 hp i huvudområdet datavetenskap eller 2 års avklarade studier, i båda fallen inkluderande goda kunskaper och färdigheter i objektorienterad programmering (minst 15hp) som t.ex. kan förvärvas genom kurserna Objektorienterad programmeringsmetodik (5DV133) och Applikationsutveckling i Java (5DV135) eller motsvarande kunskaper.

Engelska A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar samt handledning i samband med obligatoriskt projektarbete i grupp. Projektarbetet ska presenteras och diskuteras skriftligt och muntligt. 

Utöver schemalagda aktiviteter krävs även individuellt och gruppvis arbete med materialet. Notera att arbetet i projekt kräver fysiska möten i grupp.

Examination

Examinationen sker dels genom skriftlig tentamen (på teoridelen) och dels genom ett antal obligatoriska projektmoment som genomförs i grupp. Det kan även förekomma enskilda obligatoriska uppgifter. På en skriftlig tentamen sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). På projektmomentet ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). Notera att betygssättningen är individuell vilket kan leda till att medlemmar i en grupp kan erhålla olika betyg. På projektmomentets olika delprov ges också individuella bedömningar, antingen på formen Underkänd (U) eller Godkänd (G) eller på formen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5).

På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.

Enstaka projektmoment som inte godkänns vid kursens slut kan få uppskov om de bedöms kunna slutföras inom en överskådlig tidsram som bestäms i samförstånd med kursansvarig lärare. Enskilda studenter som inte godkänts vid kursens slut men som regelbundet deltagit i sina projektmoment kan få en extrauppgift. Studenter som inte deltagit i projektmomenten under kursen gång kommer erbjudas ytterligare provtillfällen endast när kursen ges nästa gång.

För studerande som inte godkänns vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle.En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till styrelsen för Institutionen för datavetenskap.

Övriga föreskrifter

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

I en examen får denna kurs ej ingå, helt eller delvis, samtidigt med en annan kurs med likartat innehåll. Vid tveksamheter bör den studerande rådfråga studievägledare vid Institutionen för datavetenskap och/eller programansvarig för sitt program. Speciellt för denna kurs gäller att den inte kan ingå i en examen tillsammans med kursen 5DV087 Programvaruteknik.

Denna kurs ersätter kursen 5DV087 Programvaruteknik som läggs ned. Under 2014 och 2015 gäller detta för studenter som gått 5DV087men inte klarat den:
 • Om man inte klarat något av momenten på 5DV087 rekommenderar vi att man istället registrerar sig på denna kurs och examineras på denna i sin helhet.
 • Om man klarat ett av momenten på 5DV087 kan man examineras på det andra momentet genom att delta i motsvarande moment på denna kurs.
 • Om man vill kan man också tillgodoräkna sig avklarade moment från 5DV087 till denna kurs (se mer under rubriken tillgodoräknande). Tillgodoräknanden är inte tidsbegränsade utan möjligt att göra så länge denna kurs ges.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.