Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2021)

printicon
Kursplan:

Projekt 1: Designmetodik, 15 hp

Engelskt namn: Project 1: Design Methodology

Denna kursplan gäller: 2014-01-20 och tillsvidare

Kurskod: 5ID096

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Industridesign: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Designhögskolan vid Umeå universitet

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2008-03-27

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2014-01-21

Innehåll

Kursen kombinerar studier av och övningar i designmetodik, applicerade på ett designprojekt med en förutbestämd användargrupp. De moment som illustreras och tränas i kursen är problemidentifiering och designmöjligheter, skriftlig framställning av projektbeskrivning, skapandet och upprätthållandet av en skisslogg samt användarutvärdering av projektlösningarna.
Kursens slutprodukt är en design av en lösning till det identifierade problemet, i de flesta fall i form av ett förslag till en produkt- eller systemutveckling.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:
  • behärska den speciella designmetod som används inom masterprogrammet Avancerad produktdesign i Umeå och som gör det möjligt att identifiera problem, beskriva dessa och framställa en projektlösning för att lösa dem.
  • skriva en preliminär projektbeskrivning och skapa en skissdialog
  • genomföra användarstudier och använda olika intervjutekniker skapa en skisslogg som visar den kreativa utvecklingen av det aktuella projektet.
  • visualisera slutresultatet av ett designprojekt på ett övertygande sätt.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen skall studenten ha avlagt kandidatexamen i industridesign, eller ha motsvarande kunskaper. Studenten skall därutöver ha klarat av de första 15 högskolepoängen i första årets masterkurser vid Designhögskolan i Umeå, eller kunna uppvisa motsvarande kunskaper. En B och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Kursen bedrivs i form av aktiv studentforskning, självständigt kunskapsinhämtande, föreläsningar, grupparbete och individuellt projektarbete. Detaljerade upplysningar enligt en specifik projektbeskrivning presenteras vid kursstarten. Samtliga kursmoment är obligatoriska.

Examination

Examinationen av kursen baseras på den lista av produkter som anges i den projektbeskrivning som presenteras vid kursstarten. Denna innefattar vanligen digitala och tredimensionella presentationer av projektlösningar samt en muntlig presentation och en skriftlig rapport som utgår från studentens projektbeskrivning och som innehåller relevanta forskningsresultat, använd arbetsmetod, skisser, slutresultat samt en avslutning.

För att bli godkänd på hela kursen måste studenten fullgöra samtliga övningar och obligatoriska uppgifter med godkänt resultat. Betygsgraderna Underkänd (U) eller Godkänd (G) utgör en sammanfattning av resultaten inom de olika inslagen i kursen och ges först när den avslutande presentationen har godkänts.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs skriftligen till prefekt på Designhögskolan.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om såväl tidigare utbildning som motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.
 

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.