"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Projekt 1: Fordonskonceptdesign, 15 hp

Engelskt namn: Project 1: Vehicle Concept Design

Denna kursplan gäller: 2022-08-29 och tillsvidare

Kurskod: 5ID234

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Industridesign: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-06-03

Innehåll

Kursen ger en praktisk plattform för att lära sig om och utveckla fordonsdesignprocessen med huvudfokus i den tvådimensionella presentationen av idéer.

Modul 1: Forskning och konceptformulering (3 hp)
Denna modul innehåller instruktioner om  insamling av information och inspiration, sammanhangskartläggning och reflektioner som leder till argumentation kring ett fordonsdesignkoncept som ska utforskas i processen. Resultatet av denna fas är vanligtvis en design brief, som inkluderar en objektiv beskrivning av önskvärda attribut för ett framtida transportdesignförslag.

Modul 2: Teknisk definition och idéer (4,5 hp)
Under denna modul lär sig studenterna hur man definierar de grundläggande tekniska och ergonomiska referenserna som kommer att rama in och stödja skapandet av ett framtida fordon. Studenterna får också handledning om både bred och fokuserad idéutforskning som inkluderar analoga och digitala metoder.

Modul 3: Projektutveckling (6 hp)
Denna modul består av att lära sig att effektivt implementera konceptuella idéer i ett konkret produktförslag som stöds av två- och tredimensionella designverktyg.

Modul 4: Presentation (1,5 hp)
Den sista delen av kursen förbereder studenterna för att välja relevant information som behövs för att kommunicera designprocessen och att skapa visualiseringsmaterial som effektivt förmedlar den konstnärliga visionen för ett framtida transportdesignförslag.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

  • Demonstrera hur man arbetar med ett övergripande fordonsprojekt.
  • Redogöra för vikten av avancerade fordonsdesign i relation till globala mål för hållbar utveckling.

Färdighet och förmåga

  • Demonstrera hur man arbetar tillsammans med en kund, en industri eller en institution, från undersökning, via tekniskt packning/ergonomi och begreppsbildning, till presentation.
  • Genomföra en professionell presentation av alla faser i ett projekt, inkluderande de avslutande manuella eller datorbaserade redovisningarna av designförslagen.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Redogöra för de utmaningar som kan förekomma vid arbete i tvärvetenskapliga grupper.
  • Reflektera kring sitt eget lärande och konstnärliga utveckling, samt redogöra för egna framtida handlingsmönster utifrån insikter och återkoppling som erhållits under kursen.

Behörighetskrav

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är: 60 högskolepoäng i ämnet design. Dessutom skall studenten ha genomgått alla tidigare masterkurser vid Designhögskolan i Umeå, eller kunna uppvisa motsvarande kunskaper. Engelska B/6.

Undervisningens upplägg

Kursen består av föreläsningar, praktiska övningar och handledning. Eftersom handledningen är av examinerande karaktär, alla delar av kursen där handledning finns är obligatoriska.

Examination

Examination i alla fyra moduler baseras på inlämning av resultat från individuella uppgifter eller gruppuppgifter. Om flera studenter genomför uppgifter tillsammans ska individuell bedömning säkerställas. För att bli godkänd på hela kursen måste alla de olika övningarna och obligatoriska uppgifterna vara genomförda, inlämnade och godkända. På var och en av de fyra modulerna samt för kursen som helhet sätts något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs skriftligen till prefekt på Designhögskolan.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om såväl tidigare utbildning som motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.