Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Projekt 1: Professionell produkt, 15 hp

Engelskt namn: Project 1: Professional Product

Denna kursplan gäller: 2019-12-30 och tillsvidare

Kurskod: 5ID076

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Industridesign: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Designhögskolan vid Umeå universitet

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2008-04-17

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-10-29

Innehåll

Kursen ger praktisk erfarenhet av formgivning av en komplex produkt eller system, med fokus på specialiserad användning. Den genomförs som regel i samarbete med ett företag, en organisation eller annan relevant partner.
 1. Användarobservation och aktivitetsanalys, 4,5 hp.
  Momentet fokuserar på designmetodik för användarstudier och inkluderar observationer, intervjuer, aktivitetsstudier och arbetsanalys. Olika perspektiv på användarcentrerad design introduceras och en verkstad på temat problem-visualisering med hjälp av diagram och morfologisk analys, genomförs. I fokus för momentet står relationen mellan specifik designmetodik och konkret projektarbete.
 2. Design och utvecklingsarbete för specialiserad användning, 9 hp.
  Momentet ger praktisk träning i att formge en komplex produkt eller ett system där både kognitiva och fysiologiska aspekter berörs.Tyngdpunkten ligger på att översätta resultat från observationer, intervjuer, aktivitetsstudier och arbetsanalys till konkreta designförslag och koncept. Momentet tränar även presentations-metoder såsom bildspel, skisser, modeller, renderingar och interaktiva demonstrationer.
 3. Skrivkurs för designer I, 1,5 hp.
  Momentet introducerar ett antal metoder för att dokumentera projektarbete i skrift. En kortare uppsats som skall presenteras vid en intern konferens inför äldrestuderande, skrivs.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
 • redovisa kunskaper och förståelse för olika tillvägagångssätt inom området användarcentrerad design såsom observation, aktivitetsstudier, intervjuer och arbetsanalys.
 • tillämpa dessa metoder i praktiskt projektarbete.
 • tillämpa en komplett designprocess vid projektarbete med början i problemidentifiering och med avslutning i färdiga designförslag.
 • använda muntlig och visuell presentationsteknik med hjälp av relevanta programvaror såsom Flash.
 • använda de olika dokumentationstraditioner som finns inom vetenskap och konst.
 • redovisa grundläggande kunskaper i akademiskt skrivande.

Behörighetskrav

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är: 60 högskolepoäng i ämnet design. Dessutom krävs betyget Godkänd (G) i samtliga föregående kurser inom masterprogrammet Interaction Design vid Designhögskolan eller kunna uppvisa motsvarande kunskaper. Engelska B/6.

Undervisningens upplägg

Föreläsningar och praktisk träning under ledning av handledare. Såväl kvalificerade professionella designers, liksom lärare från Designhögskolan fungerar som handledare. Alla moment i kursen är obligatoriska.

Examination

Examinationen sker i form av presentation av arbeten och uppgifter.
För att bli godkänd på kursen måste samtliga moment i kursen vara godkända. Betyget Underkänd (U) eller Godkänd (G) ges på varje moment, samt för kursen som helhet.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle.
En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs skriftligen till prefekt på Designhögskolan.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om såväl tidigare utbildning som motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.
 

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.