"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Projekt 1: Specialiserad produkt, 15 hp

Engelskt namn: Project 1: Specialized Product

Denna kursplan gäller: 2022-08-29 och tillsvidare

Kurskod: 5ID237

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Industridesign: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-06-03

Innehåll

Kursen ger praktisk erfarenhet av formgivning av en komplex produkt eller system, med fokus på specialiserad användning. Den genomförs som regel i samarbete med ett företag, en organisation eller annan relevant partner. Kursen omfattar tre moduler:

Modul 1: Förutsättningar (3 hp)
Under den första modulen kommer studenterna att utforska olika perspektiv som redogör för hur specialiserade aktiviteter organiseras och transformeras genom design, liksom olika metoder för forskning och design för arbetspraktik. Det kommer att fokuseras på att läsa, presentera och diskutera litteratur och kortare aktiviteter.

Modul 2: Projektarbete (9 hp)
Det användarcentrerade designprojektet har tre överlappande faser: i en icke-linjär designprocess som möjliggörs synergi mellan användarstudier, designutforskning och prototyputveckling.

Modul 3: Meningsskapande (3 hp)
Denna modul handlar om att förstå projektet i relation till interaktionsdesign för samtida yrkesutövning och inkluderar träning i akademiskt skrivande.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

  • Redogöra ingående för olika tillvägagångssätt inom området användarcentrerad design, med fokus på observation, aktivitetsstudier, intervjuteknik och arbetsanalys.

Färdighet och förmåga

  • Tillämpa perspektiv för tillgänglighet och hållbarhet i praktiskt projektarbete.
  • Tillämpa metoder inom användarcentrerad design i praktiskt projektarbete i grupp.
  • Använda muntliga och visuella presentationstekniker för att kommunicera projektets process, det slutliga designförslaget och de resulterande insikterna från projektet.
  • Redovisa grundläggande kunskaper i akademiskt skrivande.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Reflektera kring fördelar och utmaningar med användarcenterad design samt dess relevans för allmän designpraktik.
  • Självständigt sammanfatta och analysera projektets resultat i skriftlig form.
  • Reflektera kring sitt eget lärande och utveckling, samt redogöra för egna framtida utmaningar och möjligheter utifrån insikter och återkoppling som erhållits under kursen.

Behörighetskrav

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är: 60 högskolepoäng i ämnet design. Dessutom krävs betyget Godkänd (G) i samtliga föregående kurser inom masterprogrammet Interaction Design vid Designhögskolan eller kunna uppvisa motsvarande kunskaper. Engelska B/6.

Undervisningens upplägg

Kursen består av föreläsningar, praktiska övningar och handledning.

Examination

Examination av kursens tre moduler baseras på inlämning av resultat från individuella uppgifter eller gruppuppgifter. Om flera studenter genomför uppgifter tillsammans ska individuell bedömning säkerställas. För att bli godkänd på hela kursen måste alla de olika övningarna och obligatoriska uppgifterna vara genomförda, inlämnade och godkända. På var och en av de tre modulerna samt för kursen som helhet sätts något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot
det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs skriftligen till prefekt på Designhögskolan.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om såväl tidigare utbildning som motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.