Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Projekt 2: Generell produkt

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Det övergripande syftet är att ge studenterna praktisk erfarenhet av att designa en produkt eller ett system som vänder sig till en bred användargrupp. Projektet tillhandahåller en plattform för att utforska tekniker och metoder inom ramen för designetnografi och deltagande design.
Projektet gör det möjligt för studenterna att upptäcka och tänka kritiskt om designetnografi och deltagande design genom en kombination av praktisk erfarenhet och andras erfarenhet. Varje projektfas stöds av lärare, strukturerad och ostrukturerad verksamhet och litteratur och är beroende av studenternas engagemang och upptäckter. Studenterna arbetar i grupper genom hela projektet och uppmanas att etablera en temporär arbetsrelation till studenter från andra relevanta ämnesområden.
Slutresultaten kan innefatta mjukvaru-/hårdvaruprodukter, tjänster eller organisatoriska ramar beroende på resultatet av studierna i designetnografi och deltagande design. Resultaten presenteras i form av visualisering av användarobservationer, skissmodeller, gränssnittsvisningar, rapporter och skärmbaserade digitala presentationer. Kurser innehåller tre moment:

1. Designetnografiska metoder, 5 hp
2. Deltagande design och begreppsundersökning, 5 hp
3. Designutveckling och -presentation, 5 hp

Kursmoment 1: Designetnografiska metoder, 5 hp
Designetnografi är beroende av designforskares deltagande i användarkontexten och av skapandet av framställningar som kan analyseras tillsammans med andra och fås att påverka designprocessen. Detta arbetssätt kan användas till att identifiera en grupp människor och utforska de olika perspektiven på dess medlemmar. Samtidigt försöker det ge insikter i det sociala beteendets holistiska och sammanvävda natur. Studenterna får en introduktion i ett etnografiskt arbetssätt och dess ursprung och aktuella användning i designforskning och designutövning. Några av de ingående kursdelarna innefattar fältarbete, deltagande observation, fältanteckningar (skriva och analysera), videotekniker, analys och framställning. Målet för denna fas är att utveckla kunskaper om användarna och användarkontexten för framtida designlösningar samt att etablera relationer till användare, så att de kan engageras i kommande stadier av designprojektet.

Kursmoment 2: Deltagande design och begreppsundersökning, 5 hp
Traditionen inom Deltagande design lägger tonvikten på samdesign i direkt samverkan med framtida användare. Under denna fas ska varje student arrangera återkommande deltagande designsessioner med sina respektive användargrupper för att utforska begrepp med hjälp av attrapper, skisser, scenarier och samarbetstekniker för prototyputveckling. En videoworkshop ska hållas för att introducera tekniker för användning av video i designprocessen både för dokumentation och för analys.

Kursmoment 3: Designutveckling och -presentation, 5 hp
Studenterna ska ytterligare förfina och utvärdera sina designs. Externa praktiker ger föreläsningar och workshops som illustrerar hur etnografisk användarforskning kan användas till att skapa innovativa designlösningar. Projektresultaten presenteras i form av visualisering av användarobservationer, skissmodeller, rapporter och skärmbaserade digitala presentationer.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Exchange studies, International contact person, Programinformation