Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2021)

printicon
Kursplan:

Projekt 2: Strategisk Design, 15 hp

Engelskt namn: Project 2: Strategic Design

Denna kursplan gäller: 2019-12-30 och tillsvidare

Kurskod: 5ID089

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Industridesign: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Designhögskolan vid Umeå universitet

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2009-06-24

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-10-29

Innehåll

Kursen omfattar fördjupade studier inom området strategisk design och varumärkes identitet.
  1. Strategisk design, seminarium, 3 hp. Momentet omfattar analys av ett antal utvalda företag och de värden deras företags identiteter eller varumärken står för. Momentet avslutas med en presentation av designstrategien för det valda företaget.
  2. Strategisk design, projekt 12 hp. Detta moment omfattar individuellt arbete med att identifiera och redogöra för möjligheter för design och utveckling av nya produkter som respekterar deras valda företags karakteristika.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • analysera existerande varumärken och produkter utifrån kärnvärden och företagsidentitet och relatera detta till en analys av ett företags övergripande designstrategi.
  • tillämpa relevanta idégenereringsmetoder i syfte att identifiera nya designmöjligheter inom ett existerande företags produktutbud, relatera detta till företagets designstrategi, kärnvärden och varumärke, och presentera ett nytt designkoncept utifrån detta.
  • presentera slutresultatet av ett designstrategiskt projekt i två- och tredimensionell form.
  • muntligt och skriftligt redogöra för hur strategisk design kan identifieras, beskrivas och administreras i ett projekt.

Behörighetskrav

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är: 60 högskolepoäng i ämnet design. Studenten skall dessutom ha genomgått alla tidigare masterkurser inom programmet Transportdesign vid Designhögskolan i Umeå eller ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt. Engelska B/6.

Undervisningens upplägg

Kursen bedrivs i form av självständigt kunskapsinhämtande, föreläsningar, grupparbete och individuellt projektarbete. Detaljer anges i den specifika projektbeskrivning som presenteras vid kursstarten. Alla moment i kursen är obligatoriska.

Examination

Examinationen av kursen baseras på den lista av produkter som anges i den projektbeskrivning som presenteras vid kursens början. Denna innefattar vanligen digitala och tredimensionella presentationer av projektlösningar, samt en muntlig presentation och en skriftlig rapport som utgår från studentens designinstruktion och som innehåller relevanta forskningsresultat, använd arbetsmetod, skisser, slutresultat, samt en avslutning.
För att bli godkänd på hela kursen måste studenten fullgöra samtliga övningar och obligatoriska uppgifter med godkända resultat. Betyget Underkänd (U) eller Godkänd (G) utgör en sammanfattning av resultaten inom de olika kursmomenten och ges först när den avslutande presentationen har godkänts.
För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §).
Begäran om ny examinator ställs skriftligen till prefekt på Designhögskolan.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om såväl tidigare utbildning som motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 44

Kurslitteratur

Klein Naomi
This changes everything : capitalism vs. the climate
First Simon & Schuster hardcover edition : New York : Simon & Schuster : 2014 : 566 s. :
ISBN: 978-1-4516-9738-4
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst