Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Projekt 3: Fordonsinteriör, 15 hp

Engelskt namn: Project 3: Vehicle Interior

Denna kursplan gäller: 2019-12-30 och tillsvidare

Kurskod: 5ID091

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Industridesign: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Designhögskolan vid Umeå universitet

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2008-03-27

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-10-29

Innehåll

Kursen behandlar design av fordonsinteriörer. Detta innefattar studier av och information om komponentplacering, utförbarhet, lagstiftning, funktionalitet, färg- och beklädnadsutveckling, tekniska influenser, trender, krav angående passning och yttextur.
 1. Tillämpad ergonomi, 1,5 hp.
  I momentet ges en introduktion till människans interaktion i ett fordon. Detta innefattar komplexa aspekter såsom komponentplacering, utförbarhet, lagstiftning och säkerhet.
 2. Färg- och beklädnadsintroduktion, 3 hp.
  Momentet behandlar betydelsen av material och deras inverkan på designens form och upplevda egenskaper. Trender utvärderas och används som referensmaterial
 3. Tillämpad grafik, 1,5 hp.
  Momentet behandlar grafikens betydelse i interiörer vad beträffar visuell effektivitet och klarhet i designen. Betydelsen av kontinuitet och harmoni i ett tema betonas, och tränas genom praktiska övningar.
 4. Projektutveckling, 9 hp.
  I momentet utvecklas fordonsinteriörer under krav på integration av form och funktion, och med beaktande av material, passning och yttextur. Användarens förutsättningar utgör utgångspunkt för arbetet. Resultaten av arbetet åskådliggörs via skisser samt i form av en fysisk och en digital modell. Momentet leds av en extern handledare i transportdesign.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:
 • utveckla en fordonsinteriör som uppvisar integrering av form och funktion, och med hänsyn tagen till material, passform och finish
 • demonstrera förtrogenhet med metoder som utgår från användarnas behov
 • visuellt beskriva och belysa förekommande innovationer
 • applicera grundläggande ergonomiska kunskaper på en bilinteriör, beträffande säteskomfort, instrumentbrädans utformning och dess förhållande till människan

Behörighetskrav

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är: 60 högskolepoäng i ämnet design. Studenten skall därutöver ha genomgått alla tidigare masterkurser på Transportdesignprogrammet vid Designhögskolan i Umeå, eller ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt. Engelska B/6.

Undervisningens upplägg

Kursen bedrivs i form av självständigt kunskapsinhämtande, föreläsningar, grupparbete och individuellt projektarbete. Detaljer framgår av den specifika projektbeskrivning som presenteras vid kursstarten. Samtliga kursmoment är obligatoriska.

Examination

Examinationen av kursen baseras på den lista av produkter som anges i den projektbeskrivning som presenteras vid kursens början. Denna innefattar vanligen digitala och tredimensionella presentationer av projektlösningar samt en muntlig presentation och en skriftlig rapport som utgår från studentens projektbeskrivning och som innehåller relevanta forskningsresultat, använd arbetsmetod, skisser, slutresultat samt en avslutning.

För att bli godkänd på hela kursen måste studenten fullgöra samtliga övningar och obligatoriska uppgifter, vilka alla måste vara godkända. Betyget Underkänd (U) eller Godkänd (G) utgör en sammanfattning av resultaten inom de olika kursmomenten och ges först när den avslutande presentationen har godkänts.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs skriftligen till prefekt på Designhögskolan.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om såväl tidigare utbildning som motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.
 

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 45

Referenslitteratur

Meadows Jordan (art Center College Of Design In Pasadena C
Vehicle design - aesthetic principles in transportation design
Taylor & Francis Ltd : 2017 : 248 sidor :
ISBN: 978-1-138-68560-4
Se bibliotekskatalogen Album