Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Projekt i bioteknik med mätteknik, 12 hp

Engelskt namn: Project in Biotechnology with Measurement Systems

Denna kursplan gäller: 2007-09-03 och tillsvidare

Kurskod: 5MO014

Högskolepoäng: 12

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Molekylärbiologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för molekylärbiologi

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2008-04-22

Innehåll

Kursen omfattar två moment: Delmoment 1, Projektstrimma 3 högskolepoäng: I delmomentet utförs ett arbete i projektform där man använder mät- och reglerteknik för att med datorsimuleringar, men även med praktiska experiment, belysa biotekniska processer och lösa biotekniska problem. Delprojektet omfattar mätning-reglering-simulering av biotekniska processer. Studenterna skall formulera och testa en modell som speglar dynamiska, icke linjära förlopp förekommande i biotekniska processer. Delmoment 2, Projekt i bioteknik med mätteknik, 9 högskolepoäng Momentet drivs i projektform där projektgrupperna bör bestå av minst 3 studenter per projekt. Projekten behandlar cellbiologiska och biotekniska frågeställningar med tekniskt och/eller industriellt innehåll. Projektgruppen får en beskrivning av ett biotekniskt projekt som gruppen skall utföra. Projektarbetet dokumenteras i en skriftlig rapport samt redovisas muntligt på en projektkonferens där studenterna presenterar resultaten för varandra och för beställaren.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna - planera och utföra ett projektarbete enligt en beskriven biologisk frågeställning - söka upp och tillägna sig för projektet relevanta kunskaper - aktivt medverka i en projektgrupp - administrera och dokumentera projektarbetet - presentera resultat och erfarenheter på engelska, i både muntlig och skriftlig form - ha insikt i biologiska processer

Behörighetskrav

Univ: För tillträde till delmoment 1 av kursen (projektstrimman) krävs kurserna Tillämpad cellbiologi, 7.5 hp (5MO012), Kemometri, 7.5 hp (5KE053), Sensorer och elektronik, 7.5 hp (5EL051) och Organismbiologi, 7.5 hp (5MO013) eller motsvarande kunskaper. För tillträde till delmoment 2 krävs dessutom Tillämpningar av fysik och dynamik i biologiska system 10.5 hp, (5EL104) eller motsvarande kunskaper.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i projektform. Delmoment 1. Projektstrimman, som har obligatorisk närvaro vid projektmöten och vid redovisningar, påbörjas och löper under hela kursen ”Tillämpningar av fysik och dynamik i biologiska system” som föregår kursen ”Projekt i bioteknik med mätteknik” (se även schema för kursen ”Tillämpningar av fysik och dynamik i biologiska system”). Arbetet sker gruppvis under handledning. Delmoment 2. Projektarbetet introduceras av beställaren/handledaren som presenterar projektets bakgrund och frågeställning för projektgrupperna. De olika projekten fördelas så att det blir minst 3 studenter per projektgrupp. Projektgrupperna får bakgrundsmaterial i form av vetenskapliga artiklar och/eller tekniska rapporter och annat relevant material. Projektgrupperna får sedan själva söka ytterligare information för att lösa projektet.

Examination

Delmoment 1: Examinationen sker dels genom obligatorisk närvaro vid projektmöten och redovisningar och dels genom muntlig och skriftlig avrapportering i form av en teknisk rapport. Delmoment 2: Projektarbetet skall skriftligen dokumenteras löpande under projektets gång och ska redovisas muntligt på en projektkonferens och skriftligt i en teknisk rapport. Såväl muntlig redovisning som teknisk rapport görs på engelska. Studenterna genomför opposition på varandras arbeten. På muntlig och skriftlig redovisning sätts något av betygen Underkänd (U) eller godkänd (G). På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller godkänd (G). För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. Studerande som två gånger underkänts i prov, har rätt att hos styrelsen för institutionen för molekylärbiologi begära att annan lärare utses för att sätta betyg på honom/henne i förnyat prov. TILLGODORÄKNANDE I en civilingenjörsexamen i Bioteknik och genomik/Bioteknik får denna kurs räknas som 7,5 hp biologi och 4,5 hp fysik/elektronik. I en civilingenjörsexamen får denna kurs räknas som 9 hp projektkurs och 3 hp i projektledning. Ett tillgodoräknande prövas alltid individuellt. Ansökan om tillgodoräknande ställs till kansliet för teknik och naturvetenskap. Beslut om tillgodoräknande i viss examen fattas av programansvarig. Se vidare Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.