Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Projekt i ekologi I, 7,5 hp

Engelskt namn: Project in Ecology I

Denna kursplan gäller: 2011-09-05 och tillsvidare

Kurskod: 5BI114

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biologi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Geovetenskap/Naturgeografi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2009-04-01

Reviderad av: teknisk naturvetenskaplig fakultet, 2012-01-03

Innehåll

Projektet skall omfatta en fördjupningsuppgift inom något av ekologins många delämnen, som ansluter till den forskningsverksamhet som finns på en forskningsinstitution, en myndighet eller ett företag. Möjliga syften med en projektkurs kan vara att lära sig en viss metodik, fördjupa sin kunskap inom ett visst område, eller få arbetsplatspraktik.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: • uppvisa erfarenhet av eller kunskap om verksamhet med ekologisk inriktning inom eller utom universitetet • tillämpa sina kunskaper och färdigheter på ekologiska frågeställningar • genomföra ett självständigt arbete och skriftligt redovisa vunna resultat.

Behörighetskrav

60 hp biologi varav 15hp ekologi eller motsvarande kunskaper En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Projektet är ett individuellt arbete som utförs under handledning. Projektkursen söks av studenten på vanligt sätt med sedvanlig behörighetsprövning, men då det är en individuell kurs prövas i ett senare skede även handledning och ämnesval. Det åligger studenten att själv välja sin handledare och sitt ämne. När detta är gjort skall en projektplan inlämnas till examinator för bedömning. Projektplanen, som skrivs i samråd med handledaren, skall innehålla en bakgrund och en beskrivning till det arbete studenten skall utföra.

Examination

Projektkurserna examineras genom att studenten efter avslutad kurs lämnar in en projektrapport för arkivering. Rapporten skall först godkännas av handledaren och därefter av examinator. Projektrapporten skall i första hand innehålla en beskrivning av vad studenten gjort under kursen, och vilka kunskaper/färdigheter som studenten tillägnat sig. För kursen ges något av betygen Godkänd (G) eller Underkänd (U). Studerande som underkänts har rätt att undergå förnyat prov. Vidare har studerande, som två gånger underkänts i prov för viss kurs eller del av kurs, rätt att hos prefekten för institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap begära att annan lärare utses för att bestämma betyget vid förnyat prov (HF 6 kap. 22§).

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 35

Litteratur väljs i samråd med handledare