Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Projekt i molekylärbiologi, 30 hp

Engelskt namn: Project in Molecular Biology

Denna kursplan gäller: 2017-08-28 och tillsvidare

Kurskod: 5MO126

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Molekylärbiologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för molekylärbiologi

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-08-23

Innehåll

Kursen genomförs som ett självständigt forskningsprojekt eller en undersökning inom eller utanför universitetet. Under kursen får studenten tillämpa sina kunskaper och färdigheter på molekylärbiologiska problemställningar.
 

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • visa på fördjupning och breddning av sina kunskaper inom det molekylärbiologiska området
  • inhämta information från såväl översiktsartiklar som vetenskapliga originalartiklar
  • uppvisa färdigheter i experimentdesign och metodval
  • visa på tillämpningar av sina teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter
  • demonstrera förmåga att analysera och utvärdera egna genererade experimentella resultat
  • självständigt redovisa resultatet från projektet muntligen på engelska
  • utföra ett självständigt arbete vars omfång och nivå motsvarar kursens omfattning
  • redovisa arbetet i en enklare skriftlig rapport på engelska

Behörighetskrav

20 hp från avslutade kurser i kemi varav minst 5 hp i biokemi, alternativt 20 hp från en kombination av avslutade kurser i kemi och fysik och/eller matematik, varav minst 5 hp i biokemi; 45 hp från avslutade kurser i biologi, innehållande molekylärbiologi, genetik, cellbiologi och fysiologi; dokumenterad färdighet i experimentellt arbete omfattande minst 15 hp; engelska B/6 från gymnasieskolan.
 

Undervisningens upplägg

Projektet utförs under handledning och ska omfatta en fördjupningsuppgift som har koppling till den verksamhet som bedrivs vid en forskningsinstitution, en offentlig förvaltning eller ett företag. Projekt inom universitetet handleds av lärare på berörd forskningsinstitution. För de som gör projekt utanför universitetet skall det finnas dels en handledare inom universitetet samt dels en vid arbetsplatsen. För dessa studenter gäller även att de ska ges möjlighet att delta i det dagliga arbetet vid arbetsplatsen. Resultatet från projektet presenteras muntligt och i en skriftlig rapport.
 

Examination

För godkänd kurs måste:
- alla praktiska och teoretiska aktiviteter kopplade till att utföra oberoende experimentell verksamhet inom forskningsprojektet och som leder till en framgångsrik integration i värdforskargruppen vara godkända (av handledaren)
- individuell muntlig presentation på engelska, i form av ett forskningsseminarium, vara godkänd (av handledaren och examinator)
- individuell skriftlig rapport på engelska, som i första hand skall innehålla en beskrivning av vad studenten gjort under kursen och vilka kunskaper/färdigheter som studenten tillägnat sig, vara godkänd (först av handledaren och därefter av examinator)
Dessutom sker en fortlöpande bedömning under arbetets gång. För kursen ges något av betygen Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Studerande som underkänts har rätt att undergå förnyat prov för att få godkänt betyg. Vidare har studerande som har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, utan godkänt resultat, rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det, för att bestämma betyget vid förnyat prov (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till biträdande prefekt för institutionen för molekylärbiologi. Den som godkänts i ett prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande
Den studerande har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap).
 

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat erbjudas.
 

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.