Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Projekt i strålningsmiljö, 3 hp

Engelskt namn: Project in Environmental Radiology

Denna kursplan gäller: 2017-08-28 och tillsvidare

Kurskod: 5RA032

Högskolepoäng: 3

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för fysik

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2016-03-14

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-06-30

Innehåll

Kursen ger en fördjupning inom området strålningsmiljö där studenterna i projketform undersöker och fördjupar sig inom ett valt område. Kursen kan samläsas med Hållbar utveckling och strålningsmiljö 7,5 hp. 5RA029

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse
- inom ett valt projektområde redogöra för människans naturliga och artificiella strålningsmiljö
  
Färdighet och förmåga 
- tillämpa sina kunskaper och erfarenheter i att planera, genomföra och redovisa ett projekt

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- inhämta och värdera informationskällor


 

Behörighetskrav

Hållbar utveckling och strålningsmilljö (5RA029 ,7.5 hp) eller motsvarande. Engelska A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

​Arbetet utförs huvudsakligen i projektform enligt etablerad projketmodell med återkommande redovisningar. Ett antal föreläsningar ges som introduktion till kursen. Projektbeställare utgörs av lärare på kursen.

Examination

Projektarbetet redovisas genom skriftliga projektplaner, rapport och en muntlig presentation. På den skriftliga rapporten sätts betyget Underkänd (U) eller Godkänd (G).  På den muntliga redovisningen sätts betyget Underkänd (U) eller Godkänd (G). På hela kursen sätts något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G).  Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22§). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för Institutionen för strålningsvetenskaper. Den som godkänts i ett prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat provtillfälle i enlighet med Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå (FS 1.1.2-553-14). Det första omprovet erbjuds senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Undantaget de fall då ordinarie prov äger rum i maj eller juni månad, då erbjuds istället ett första omprovstillfälle inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom erbjuds ytterligare minst ett omprov inom ett år från ordinarie provtillfälle.
 
I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.
 
En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (6 kap. 22 §, HF). Begäran om ny examinator ska ställas till prefekten vid institutionen för strålningsvetenskaper.
 

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.