"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Projektarbete i biomedicin 1, 15 hp

Engelskt namn: Projects in Biomedicine 1

Denna kursplan gäller: 2016-03-21 och tillsvidare

Kurskod: 3BK027

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biomedicin: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för medicinsk kemi och biofysik

Beslutad av: Programrådet för Biomedicinprogrammen, 2015-12-07

Reviderad av: Programrådet för Biomedicinprogrammen, 2017-03-20

Innehåll

Projektarbete i biomedicin omfattar en självständig, experimentellt inriktad fördjupningsuppgift inom det biomedicinska ämnet som ansluter till den verksamhet som finns på en forskningsinstitution, en offentlig förvaltning, läkemedels- eller bioteknikföretag. Studentens egna professionella utveckling betonas och prövas genom kontinuerlig individuell bedömning. Kursen omfattar planering, genomförande av experimentell uppgift, bearbetning av data, sammanställning av resultat, att tolka och analysera data, samt att skriva en rapport i den vetenskapliga uppsatsens format. Kursen omfattar även sökning av för projektet relevant litteratur liksom värdering och sammanställning av litteraturen.
 

Förväntade studieresultat

Studenten ska

  • visa på fördjupning och breddning av sina kunskaper inom det biomedicinska området genom att inhämta kunskap från såväl översiktsartiklar som vetenskapliga originalartiklar
  • visa på förståelse i grundläggande experimentell design och metodval
  • i den experimentella delen ha fått färdighetsträning och kunna visa på tillämpning av sina kunskaper och färdigheter
  • kunna kritiskt granska och analysera egna genererade experimentella resultat
  • kunna jämföra de egna genererade experimentella resultaten med annan forskning
  • kunna muntligt och skriftligt självständigt redovisa uppgiften i den vetenskapliga presentationens form
  • visa på insikt om de krav som ställs vid lösandet av ett vetenskapligt problem

Behörighetskrav

Kandidatexamen inom biomedicin, molekylärbiologi, medicin, biokemi, biomedicinsk laboratorievetenskap eller motsvarande.
 

Undervisningens upplägg

Projektarbetet omfattar en experimentell fördjupningsuppgift inom det biomedicinska området som studenten utför självständigt men med handledning. Ansvarig handledare ska vara disputerad. Studenter som gör projektarbetet utanför Umeå universitet ska ha en handledare på arbetsplatsen samt en biträdande handledare vid Umeå universitet.
 
En kortfattad projektplan innehållande definition av projektets syfte och specifika målsättning, en arbetsplan där metoder särskilt anges och en tidsplan ska godkännas en månad innan kursstart.
 
Arbetet redovisas muntligt i seminarieform vid den institution där arbetet utförts samt i en rapport skriven på engelska enligt instruktioner.
Kursgivande institution har inte skyldighet att fullfölja handledningen för arbete som påbörjats längre tillbaka än 12 månader
 

Examination

För godkänd kurs krävs att samtliga moment är godkända: slutförd experimentell uppgift, arbetet har presenterats muntligt vid den institution där arbetet utförts samt av handledare och examinator godkänd rapport. Den skriftliga rapporten redovisas i form av en kortfattad vetenskaplig artikel skriven på engelska. Rapporten ska vara språkligt och stilistiskt genomarbetad och inkludera följande:
- kortfattad introduktion till ämnet med relevant litteraturgenomgång
- frågeställningen ska vara problematiserad och tydligt avgränsad
- tillämpade metoder ska vara tydligt beskrivna och eventuellt urval och urvalsram redovisad
- resultaten ska tydligt och klart vara redovisade
- diskussionen ska reflektera över metodval, huvudfynd, sätta resultaten i relation till publicerad litteratur och värdera egna resultat mot redan publicerade data, eventuella tolkningsproblem och fortsatta studier.
 
En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs, eller del av en kurs har rätt att efter skriftlig begäran hos Programkommittén för biomedicinprogrammet få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. En student som blivit underkänd i examination har rätt att genomgå förnyad examination tre gånger för att bli godkänd. Efter tre underkända examinationer erbjuds studenten att gå om kursen. Student som efter att ha gått om kursen och underkänts i ordinarie examination samt vid ett ytterligare tillfälle måste avbryta sina studier.
 
Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om såväl tidigare utbildning som motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.
 

Övriga föreskrifter

Valbar kurs för magister eller masterexamen i biomedicin

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.