Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Projektarbete i Molekylär Utvecklingsbiologi, 15 hp

Engelskt namn: Project work in Molecular Developmental Biology

Denna kursplan gäller: 2015-11-09 och tillsvidare

Kurskod: 3BM029

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biomedicin: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras
Molekylärbiologi: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Umeå centrum för molekylär medicin (UCMM)

Beslutad av: Utbildningsstrategiska nämnden, 2015-11-09

Innehåll

Kursen innehåller ett individuellt fördjupningsarbete inom molekylär- och utvecklingsbiologiska frågeställningar. Kursen omfattar en självständig, experimentellt inriktad fördjupningsuppgift som ansluter till den verksamhet som finns på en forskningsinstitution. Arbetet redovisas muntligt i seminarieform samt sammanställs i en skriftlig rapport utformad som en vetenskaplig artikel. Goda kunskaper i engelska är en förutsättsättning.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten ha respektive kunna

Kunskap och förståelse:
􀁸 Söka, finna och kritisk granska relevant original litteratur
􀁸 Utvärdera molekylär- och utvecklingsbiologiska fakta, företeelser och frågeställningar på vetenskaplig grund.
􀁸 Diskutera en avgränsad molekylär- och utvecklingsbiologisk frågeställnings vetenskapliga grund och visa insikt i aktuell relevant forskning.

Färdigheter och förmåga:
􀁸 Planera ett vetenskapligt arbete och producera resultat med molekylär- och utvecklingsbiologisk anknytning.
􀁸 Muntligt och skriftligt kunna framställa, förmedla, resonera kring och försvara ett avgränsat vetenskapligt arbete för olika målgrupper.
􀁸 Kritiskt granska ett vetenskapligt arbete.

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
􀁸 På ett forskningsetiskt riktigt sätt tillämpa samband mellan hypotes, resultat, analys och slutsats.
􀁸 Visa förmåga att systematiskt integrera och använda kunskap samt analysera och bedöma komplexa material och/eller resultat.
􀁸 Beakta etiska och samhälliga aspekter knutna till det individuella projektet.

Behörighetskrav

Univ: Minst 120 hp inom följande områden; cell- och molekylärbiologi, utvecklingsbiologi, biomedicin, biokemi, mikrobiologi, växt- och zoofysiologi, medicin, odontologi, biomedicinsk laboratorievetenskap eller bioteknik. Vidare krävs intyg från handledare om garanterat projektarbete.

Undervisningens upplägg

Projektarbetet omfattar en fördjupningsuppgift som studenten utför självständigt men med handledning. Ansvarig handledare skall vara disputerad. En kortfattad projektplan innehållande definition av arbetsuppgiften/syfte, en arbetsplan där metoder särskilt anges och en tidsplan, skall godkännas innan kursstart. Arbetet redovisas vid posterpresentation eller muntligt i seminarieform vid den institution
där arbetet utförts samt i en rapport skriven på engelska och utformad som en vetenskaplig artikel. Kursgivande institution har inte skyldighet att fullfölja handledning för arbete som påbörjats längre tillbaka än 12 månader.

Examination

För godkänd kurs krävs att samtliga moment är godkända: slutförd experimentell uppgift, arbetet har presenterats muntligt vid den institution där arbetet utförts samt av handledare och examinator godkänd rapport. Den skriftliga rapporten redovisas i form av en kortfattad vetenskaplig artikel skriven på engelska.

Rapporten skall vara språkligt och stilistiskt genomarbetad och inkludera följande:
- Kortfattad introduktion till ämnet med relevant litteraturgenomgång
- Frågeställningen skall vara problematiserad och tydligt avgränsad
- Tillämpade metoder skall vara tydligt beskrivna och ev urval och urvalsram redovisad
- Resultaten skall tydligt och klart vara redovisade
- Diskussionen skall reflektera över huvudfynd, sätta resultaten i relation till publicerad litteratur och värdera egna resultat mot redan publicerade data, ev tolkningsproblem, och påföljdsstudier

Betyg som ges är underkänd eller godkänd. Studerande som underkänts, har enligt högskoleförordningen kap 7, § 6 rätt att undergå förnyat prov för att få godkänt betyg. Vidare har studerande, som två gånger underkänts i prov för viss kurs eller del av kurs, rätt att hos styrelsen för Umeå Center för Molekylär Medicin begära att annan lärare utses för att bestämma betyget för honom/henne.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.